TTLA: Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 04/03/2021 03:02

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11 – 8 - 1988                                                            4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/9/2018 từ “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, quần chúng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở nước ta hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 849/QĐ-XHNV ngày 2/6/2020 từ “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”

7. Tên đề tài luận án: Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                   9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Một là, Luận án hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo dân chủ và luận giải phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh thông qua các bài viết, bài nói và các hoạt động của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Hai là, Luận án phân tích, đánh giá thực trạng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã từ 1998 đến nay, đặc biệt nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 2016 (Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW) đến nay.

Ba là, Luận án chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay.

Bốn là, trên cơ sở phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam, Luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản để xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn có liên quan đến phong cách lãnh đạo dân chủ.

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

            Vận dụng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ở nước ta hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

  1. Nguyễn Thùy Linh (2017), “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Chính trị – xã hội trong thời hội nhập – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, ISBN: 978-604-65-3201-9, Nxb. Lao động - xã hội, tr.561-568.
  2. Nguyễn Thùy Linh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo””, Tạp chí Giáo dục lý luận (295), tr.8-16.
  3. Nguyễn Thùy Linh (2019), “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh – giá trị đối với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, ISBN: 978-604-65-4450-0, Nxb. Lao động – xã hội, tr.647-656.
  4. Nguyễn Thùy Linh (2020), “Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (314), tr.46-51.
  5. Nguyễn Thùy Linh (2020), “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (số chuyên đề), tr.57-62.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGUYEN THUY LINH                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 11 – 08- 1988                                      4. Place of birth: Tuyen Quang

5. Admission decision process: Admission decision number: 1745 /2017/QĐ-XHNV, 13th of July, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process:

- Decision number 2702/QD-XHNV on September 26, 2018 on modifying the topic from "Building the democratic and public leadership style for grassroots-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style" to "Building the democratic leadership style for grassroots-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style ".

- Decision number 849/QD-XHNV on June 2, 2020 on modifying the topic from "Building the democratic leadership style for local-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style" to "The democratic leadership style of commune-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style"

7. Official thesis title: The democratic leadership style of commune-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style.

8. Major: Ho Chi Minh Thoughts                                   9. Code : 62 31 02 04

10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Nguyen The Thang

11. Summary of the new findings of the thesis

- Firstly, the thesis has systemized Ho Chi Minh's ideology of democratic leadership and has commented on Ho Chi Minh's style of democratic leadership through his writings, speeches and activities during the leadership of the Vietnamese revolution.

- Secondly, the thesis has analyzed and evaluated the situation of democratic leadership style of commune-level leaders from 1998 to the present, with special emphasis on the period from 2016 (The Political Ministry issued Directive 05-CT/TW) to the present.

- Thirdly, the thesis set out the issues raised for building the democratic leadership style of commune-level leaders in Vietnam today.

- Fourthly, based on the analysis of the current situation and problems for the democratic leadership style of commune-level leaders in Vietnam, the thesis proposes a number of basic solutions to build the democratic leadership style of commune-level leaders in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style.

12. Practical applicability

- The research results of the thesis can be used as a reference for the research and teaching of Ho Chi Minh's specialty, political theory subjects, humanities social sciences is related to democratic leadership styles.

- The research results of the thesis provide a scientific foundation for the building of democratic leadership styles for commune-level leaders in Vietnam.

13. Further research directions

Apply Ho Chi Minh’s leadership style to building leadership styles for strategic-level leaders in Vietnam today.

14. Thesis - related publications

1. Nguyen Thuy Linh (2017), "Ho Chi Minh's Democratic Leadership Style", Proceedings of National Scientific Conference: Politics - society in the integration period - Theoretical and practical issues, ISBN: 978-604-65-3201-9, Labor – Society Publisher, pp.561-568.

2. Nguyen Thuy Linh (2019), "Ho Chi Minh's thought on "leadership", Journal of Theoretical Education (295), pp.8-16.

3. Nguyen Thuy Linh (2019), "Ho Chi Minh's democratic leadership style - values for construction of the Communist Party of Vietnam in the current period", Proceedings of National Scientific Conference: Researching and teaching political theory subjects in the current context, ISBN: 978-604-65-4450-0, Labor – Society Publisher, p.647-656.

4. Nguyen Thuy Linh (2020), "Promoting the people's supervisory role in building democratic leadership styles for grassroots-level leaders in Vietnam today", Journal of Theoretical Education (314), p.46-51.

5. Nguyen Thuy Linh (2020), “Building a democratic leadership style for today leaders at grassroots level according to Ho Chi Minh’s style”, Journal of Ho Chi Minh Research (Thematic number), p.57-62.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây