TTLA: Tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev qua tác phẩm “Con người trong thế giới tinh thần” và “Triết học của tự do”

Thứ hai - 25/01/2021 03:51

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Nhung                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12 - 09 - 1989.                                                       4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev qua tác phẩm “Con người trong thế giới tinh thần” và “Triết học của tự do”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đỗ Minh Hợp

                                                      TS. Nguyễn Văn Sanh  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

-  Luận án trình bày và phân tích có hệ thống phương pháp luận triết học được N.A.Berdyaev sử dụng để hình thành và phát triển tư tưởng của ông về tự do.

- Luận án đã làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng N.A.Berdyaev về tự do.

- Luận án chỉ ra và đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong tư tưởng của N.A.Berdyaev về tự do.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

      Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng triết học phương Tây hiện đại, tư tưởng triết học Nga nói chung và triết học của N.A.Berdyaev nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng triết học Nga

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

  1. (2019), “Các quan điểm khác nhau về Thượng đế và vấn đề nhân sinh quan”, Tạp chí công tác tôn giáo (11), tr. 4-7.
  2.  (2019), “Tiền đề lý luận cho sự hình thành tư tưởng về tự do của Nikolai Alexandrovich Berdyaev”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5 (2b), tr 350-361.
  3.  (2020), “Khủng hoảng tinh thần dưới nhãn quan của các nhà triết học phương Tây hiện đại”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (04), tr. 38-46.
  4. (2020), “Phương pháp luận triết học trong tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev”, Tạp chí Lý luận và Truyền thông (2), tr. 25-28.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Le Thi Hong Nhung                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 12-09-1989                                           4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 3253/2016/QD-XHNV on September 30, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: N.A.Berdyaev's thought about freedom through his works "Man in the spiritual world" and "Philosophy of freedom"

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism 

9. Code: 62.22.03.02

10. Supervisors: Prof.PhD. Do Minh Hop

                           Dr. Nguyen Van Sanh

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis presents and analyzes systematically the philosophical methodology used by N.A.Berdyaev to form and develop his ideas on freedom.
- The thesis has clarified the basic contents of N.A.Berdyaev's thoughts on freedom.
- The thesis points out and evaluates the advantages and limitations in N.A.Berdyaev's thoughts on freedom.
12. Practical applicability, if any
The thesis can be used as a reference for teaching and researching modern Western philosophical thought, Russian philosophical thought in general and N.A.Berdyaev's philosophy in particular.
13. Further research directions, if any: Russian philosophical thought
14. Thesis-related publications:
1. (2019), "Different perspectives on God and the problem of human life", Journal of religious work (11), pp. 4-7.
2. (2019), "Theoretical premise for the formation of ideas about freedom by Nikolai Alexandrovich Berdyaev", Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 5 (2b), pp. 350-361.
3. (2020), "A mental crisis under the eyes of modern Western philosophers", Journal of Human Resources, Social Sciences (04), pp. 38-46.
4. (2020), "The philosophical methodology in the thought of freedom by N.A.Berdyaev", Journal of Theory and Communication (2), pp. 25-28.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây