TTLA: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

Thứ năm - 04/03/2021 02:56

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NGÂN              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/5/1988                                                             4. Nơi sinh: VĨNH PHÚC

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3380/2017/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 12  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                  9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

Hai là, nhận xét về quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954).

Ba là, đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

Bốn là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử  địa phương và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954).

- Luận án có thể làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền trong xây dựng quốc phòng địa phương, tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy môn Lịch sử Đảng, giảng dạy lịch sử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Ngân (2017), “Xây dựng hậu phương lòng dân ở Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (220), tr. 8 - 11.

- Nguyễn Thị Ngân (2017), “ Đóng góp của nhân dân huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ (14), tr.115 - 118.

- Nguyễn Thị Ngân (chủ nhiệm) (2017), “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)”,  Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

- Nguyễn Thị Ngân - Lê Đức Thuận (2018), “Một số kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ làng của DQDK Liên khu 3 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (2b), tr. 221-229.

- Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận (2019), “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ (21), tr.87- 92.

- Nguyễn Thị Ngân (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa, hậu phương trong xây dựng các khu du kích, căn cứ du kích ở tỉnh Hưng Yên (1946 -1954)”, Hội thảo Quốc giaTư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 357-365.

- Nguyễn Thị Ngân (2020), “Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Lịch sử Đảng (352), tr. 104-109.

                                                                                

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name:  NGUYEN THI NGAN                            2. Sex: Female

3. Date of birth:    19/05/1988                                          4. Place of birth: Hungyen

5. Admission decision number: 3380/2017/QĐ dated  December 19, 2017 of the Rector of VNU – University of Social Sciences anh Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:  None

7. Official thesis title: Hung Yen Provincial Party Committee led the construction of guerrilla bases in the war against the French colonialism (1946 – 1954)

8. Major: History of Vietnamese Communist Party                     9. Code: 62 22 03 15

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Vu Quang Hien

11. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, systematize the directions and guidelines of the Party Committee of Hung Yen province on building guerrilla bases during the war against the French colonialism (1946-1954)

            Secondly, comment on the process of Party Committee of Hung Yen province leading the construction of guerrilla bases in the resistance war against the French colonialism (1946-1954).

            Thirdly, summarize the main experiences from the process of the Party Committee of Hung Yen province leading the construction of guerrilla bases in the war against the French colonialism (1946-1954).

            Fourthly, provide the references for local history research and teaching History of Vietnamese Communist Party

12. Practical applicability

- The thesis provides readers with a plentiful and systematic reference volume about the leading process of the Party Committee of Hung Yen province in the construction of guerrilla bases in the war against the French (1946 -1954)

- The thesis can serve as materials for education and propadanga in local defense construction, reference for teaching Vietnamese Party History, and history teaching in Hung Yen province.

13. Further research directions

- Hung Yen Provincial Party Committee led the building of militia and guerrilla force in the resistance war against the French colonialism (1946 - 1954).

- Hung Yen Provincial Party Committee led the construction of the rear on the spot during the resistance war against the French colonialism (1946 - 1954).

14. Thesis - related publications

- Nguyen Thi Ngan (2017), "Building a popular rear in Hung Yen during the war against the French colonialism", Journal of Education Theory  (220), pp. 8 - 11.

- Nguyen Thi Ngan (2017), “Contribution of  the people of  Khoai Chau district - Hung Yen province in the resistance war against the French colonial invasion (1946 - 1954) ”, Journal of Science and Technology (14), pp.115 - 118.

- Nguyen Thi Ngan (project leader) (2017), "The Party Committee of Hung Yen Province led the on-site rear building during the war against the French (1946 - 1954)", Grassroots level topic, Hung Yen University of Technology and Education.

- Nguyen Thi Ngan - Le Duc Thuan (2018), "Some fighting experiences of Inter-zone 3 guerrilla militia to protect villages during the war against French colonialism (1946-1954)", Journal of Social Sciences and Humanities (2b), p. 221-229.

- Nguyen Thi Ngan, Le Duc Thuan (2019), "The Party Committee of Hung Yen province applied Ho Chi Minh’s thoughts on building revolutionary bases in the war against the French colonialism (1946-1954)", Journal of Science and Technology (21), pp.87-92.

- Nguyen Thi Ngan (2019), "Applying Ho Chi Minh's thoughts on bases and rear in the construction of guerrilla zones and guerrilla bases in Hung Yen province (1946 -1954)", National Workshop "Ho Chi Minh's thought is a victory flag of the Vietnamese revolution", National University Publisher. Ho Chi Minh City, pp. 357-365.

- Nguyen Thi Ngan (2020), "The leadership of the Party Committee of Hung Yen province in the war against the French", Journal of Party History (352), p. 104-109.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây