TTLA: Sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Thứ bảy - 30/07/2022 03:37
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quốc Tuấn   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/10/1981                                   4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3380/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 09 năm 2022
7. Tên đề tài luận án: Sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử
9. Mã số: 62 22 03 02
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Lan
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án làm rõ sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cụ thể:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Phân tích những biến đổi cơ bản của bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ triết học, thông qua việc phân tích những biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.
- Chỉ ra nguyên nhân của những biến đổi tích cực và tiêu cực trong bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên và những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết.
- Đề xuất một số quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án góp phần bổ sung và làm sáng tỏ lý luận về bản sắc văn hóa, toàn cầu hóa và tác động của nó đối với bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần làm rõ bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên và những biến đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Những kết quả nghiên cứu trong luận án góp phần cung cấp những cứ liệu cho công tác hoạch định chính sách của tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay.
Ngoài ra, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy các chuyên đề về sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Nghiên cứu sự biến đổi của bản sắc văn hóa các dân tộc khu vực miền núi trung du phía Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
- Các giải pháp cơ bản nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của bản sắc văn hóa các dân tộc khu vực miền núi trung du phía Bắc.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Lê Quốc Tuấn (2017), “Sự tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng (322), tr. 99-101.
2. Lê Quốc Tuấn (2017), “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (8), tr. 237-249.
3. Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thúy (2019), “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trước bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (3), tr. 262-265.
4. Lê Quốc Tuấn (2020), “Yếu tố tác động đến biến đổi bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (316), tr. 63-68.
5. Lê Quốc Tuấn (2021), “Biến đổi bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (3b), tr. 461-471.
                                                                                                                                                            
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS


1. Full name: Le Quoc Tuan                               2. Sex: male
3. Date of birth: October 17th, 1981                    4. Place of birth: Hai Dương
5. Admission decision number: 3380/2017/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: from December 2017 to September 2022
7. Official thesis title: The change of national cultural identity in Thai Nguyen province in the context of globalization.
8. Major: Dialectical materialism and Historical materialism
9. Code: 62220302
10. Supervisors: Prof.Dr Dang Thi Lan
11. Summary of the new findings of the thesis:
The thesis clarifies the change of national cultural identity in Thai Nguyen province in the context of globalization. Specifically:
- Clarifying some theoretical issues about national cultural identity in Thai Nguyen province in the context of globalization.
- Analyze the basic changes of the national cultural identity of Thai Nguyen province in the context of globalization from a philosophical perspective, through analyzing the changes of the national cultural identity in Thai Nguyen province in material culture and spiritual culture.
- Indicate the causes of positive and negative changes in the national cultural identity of Thai Nguyen province and the problems that need to be focused on solving.
- Proposing some basic views and solutions to promote positive changes and limit negative changes of the national cultural identity of Thai Nguyen province in the context of current globalization.
12. Practical applicability, if any:  
The thesis contributes to supplementing and clarifying the theory of cultural identity, globalization and its impact on cultural identity, and at the same time contributes to clarifying the national cultural identity of Thai Nguyen province and the change in the context of current globalization. The research results in the thesis contribute to providing data for policy making of Thai Nguyen province in preserving, preserving and promoting the current national cultural identity.
In addition, the thesis can be used as a reference for researching and teaching topics on the change of national cultural identity in the context of current globalization.
13. Further research directions, if any:
- Research on the change of cultural identity of ethnic groups in the Northern midland mountainous region in the context of current globalization.
- Basic solutions to promote positive changes and limit negative changes of cultural identities of ethnic groups in the northern midland mountainous region.
14. Thesis - related publications:
1. Le Quoc Tuan (2017), "The impact of globalization on Vietnamese national cultural identity", Journal of Party History (322), pp. 99-101.
2. Le Quoc Tuan (2017), "Preserving and promoting national cultural identity in current international integration", Journal of Education and Society (8), pp. 237-249.
3. Le Quoc Tuan, Nguyen Thi Thuy (2019), "Preserving and promoting the cultural identity of ethnic groups in Thai Nguyen province in the context of globalization", Journal of Education and Society (3), pp. 262-265.
4. Le Quoc Tuan (2020), "Factors affecting the change of cultural identity of ethnic groups in Thai Nguyen province today", Journal of Theoretical Education (316), pp. 63-68.
5. Le Quoc Tuan (2021), "Changing the national cultural identity of Thai Nguyen province in the context of current globalization", Journal of Social Sciences and Humanities (3b), pp. 461-471.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây