PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Email nguyenanhcuong@ussh.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Chính trị

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1976.
 • Email: nguyenanhcuong@ussh.edu.vn
 • Nơi công tác: Khoa Khoa học Chính trị.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.               Năm phong: 2018.
 • Học vị: Tiến sĩ.                             Năm nhận: 2012.
 • Quá trình được đào tạo:

2000: Cử nhân Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2004: Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2004: Thạc sĩ Lịch sử.

2007: Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

2012: Tiến sĩ Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2014: Trường Luật (J.Reuben Clark Law School) - Đại học Brigham Young, Utah, Hoa Kỳ, Về Tôn giáo và Pháp quyền.

2016: Nghiên cứu sau tiến sĩ (chương trình trao đổi học giả quốc tế - KFAS) tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

 • Hướng nghiên cứu chính: 

+ Chính trị và lịch sử Việt Nam: Hồ Chí Minh học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và các vấn đề cơ bản của chính trị và lịch sử Việt Nam.

+ Chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ của Việt Nam với các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc …

+ Chính trị quốc tế: Các tổ chức quốc tế; Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, của các nước lớn và các vấn đề về dân chủ, tôn giáo, nhân quyền.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2002.
 2. Hướng dẫn ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2002.
 3. Thông báo Văn hóa dân gian 2002 (viết chung), Nxb Khoa học xã hội, 2003.
 4. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Giáo dục, 2004.
 5. Đề cương bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2009.
 6. Đề cương Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2010.
 7. Nỗi đau da cam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 2012.
 8. Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (viết chung), Nxb Đồng Nai, 2013.
 9. Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1976-2006), ISBN: 978-604-62-2170-8, Nxb ĐHQGHN, 2015, 254 tr.
 10. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại huyện Đồng Phú - Bình Phước (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2014.
 11. Chính sách đối ngoại của Việt Nam (bài giảng, viết chung), Trường ĐHKHXH&NV, 2014.
 12. Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, 2015.
 13. Tổ chức và dịch: John T. Rourke, Chính trị quốc tế trên sân khấu chính trị thế giới, xuất bản lần thứ 11, Nxb McGraw-Hill, 2007, Trường ĐHKHXH&NV, 2015.
 14. Chính sách đối ngoại của Việt Nam (chuyên khảo, viết chung), ISBN: 978-604-72-2722-8, NXB Công An Nhân Dân, 2017, 391 tr.
 15. Human Rights in U.S. Foreign Policy and the Impact on Korea and Vietnam, ISBN 970-604-54-4067-4, University of Education Publishing House, 2017, 264 p.

Bài báo

 1. “Sự hình thành và đặc điểm của các làng nghề Việt Nam truyền thống”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 11, 2004.
 2. “Sự chủ động đấu tranh của Việt Nam tiến tới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ”, Tạp chí Giáo dục Lý luận 12, 2010.
 3. “Hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, Tạp chí Lịch sử quân sự 2, 2011.
 4. “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận 4, 2011.
 5. “Chính quyền Mỹ và vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 5, 2011.
 6. “Vài nét về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam (1976-2008) ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 7, 2011.
 7. “Chính sách của Mỹ về Biển Đông”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 8, 2011.
 8. “Một số nhận thức trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 1, 2012, ISSN 0868-3654, 7 tr.
 9. “Nho giáo về gia đình và gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Journal of Science - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2012, ISSN:1859-3453, 10 tr.
 10. “Nông nghiệp nông thôn Việt Nam và kinh nghiệm của Đông Nam Á trong bối cảnh thu nhập trung bình”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 6, 2012, ISSN 1859-3941, 5 tr.
 11. “Một vài đặc điểm trong lịch sử quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 9, 2012, 15 tr.
 12. “Hồ Chí Minh với Hoa Kỳ 1941-1954”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 3, 2013, 12 tr.
 13. “Phát triển nông nghiệp đô thị cho thành phố Bạc Liêu trong bối cảnh hiện nay”, Thông tin khoa học - giáo dục, Trường Đại học Bạc Liêu, số 12, 4/2013.
 14. “Vấn đề tích tụ và tập trung đất nông nghiệp Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 204, 10/2013.
 15. “Chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 10/2013, ISSN 0868-3697, 5 tr.
 16. “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ (1975-2013) ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1/2014, 15 tr.
 17. “Quá trình hoàn thiện tư duy chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 2 (279)/2-2014, 6 tr.
 18. “The Principles of Vietnam’s Communist Party in Its Relation with The United States (1975-2013) ”, Vietnam Social Sciences, 3 (161) 2014, Vietnam Academy of Social Sciences, ISSN 1013-4328 VSS A238-12552, 7 tr.
 19. “Về nghệ thuật chiến dịch trong chiến tranh nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 5 (38), 2014.
 20. “Xóa đói giảm nghèo, giảm trừ bất bình đẳng - kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 278, 10/2014.
 21. “Xóa đói giảm nghèo và giảm trừ bất bình đẳng ở Việt Nam”, Khoa học xã hội Việt Nam, số 9 (82) 2014.
 22. “Nỗ lực đấu tranh cho khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh giai đoạn mở đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1947-1949) ”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 225, 3/2015.
 23. “Vài nét về vấn đề tôn giáo nhân quyền trong quan hệ Việt - Mỹ”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 292, 3/2015.
 24. “Tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, ISSN 1859-0403, số 5/2015.
 25. “Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 6 (45), 2015.
 26. “20 năm hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ cho những vấn đề nhân đạo và quyền con người”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, ISSN 0868-2984, số 7/2015.
 27. “Khủng hoảng Ukraina - Cuộc tranh chấp quyền lực của Mỹ - EU và Nga”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4/2016.
 28. “Tôn giáo với chính trị trong xã hội Mỹ”, Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, số 5 (155).2016, ISSN 1859-0403, tr. 108-118.
 29. “Pháp luật về tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 1859 3453 số 53 (2), 2017, tr 149-157.
 30. “Mỹ trước tham vọng Biển Đông của Trung Quốc”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 03/2017, tr. 3-14.
 31. “Nhận thức về nhân quyền trong chính sách đối ngoại của một số Tổng thống Mỹ tiêu biểu”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 07/2017, tr. 22-32.
 32. “Giá trị nhân quyền ở Việt Nam trong lịch sử và hiện tại”, Khoa học xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4328, số 10-2017, tr. 105-110.
 33. “Hợp tác xã nông nghiệp trên thế giới và vấn đề hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo các trường đại học kỹ thuật, 2009.
 34. “Sự tập quyền của nhà nước và sự chi phối của làng xã đối với pháp luật trong xã hội Việt Nam”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009.
 35. “Hồ Chí Minh với quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng Tháng Tám 1945”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009.
 36. “Đảng lãnh đạo đối ngoại đổi mới với Hoa Kỳ”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009.
 37. “Tích tụ và tập trung đất biện pháp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Công nghệ xanh và phát triển bền vững, 2011.
 38. “Nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ (1945-1975)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2012.
 39. “Trao đổi về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo học chế tín chỉ, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, 2012.
 40. “Hướng dẫn sinh viên tự học - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quảng Nam - Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ hợp tác giữa các trường, 2012.
 41. “Nghiên cứu về phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh, liên hệ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Vinh - Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2012.
 42. “Vietnam - Unites States Relations after Normalnization”, Taiwan, 2012.
 43. “Liên minh Châu Âu - Sự hình thành và cơ cấu tổ chức”, Kỷ yếu hội nghị khoa học, Đại học Đà Nẵng lần thứ V, 2012.
 44. “Một số giải pháp cơ bản hướng đến "Thắt chặt" hơn mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp”, ĐHQG TPHCM - Đối sánh chuẩn đầu ra theo nhu cầu xã hội, 2012.
 45. “Xóa đói giảm nghèo để giảm trừ bất bình đẳng xã hội”, Hội thảo quốc tế "Bất bình đẳng trong phát triển: vấn đề và giải pháp của các Quốc gia Đông Á và Đông Nam Á", Inequality, Conflict and Political Regimes in East and Southeast ASIA,  Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học Stockholm - Thụy Điển, Hà Nội, 12/2012.
 46. “Nhận diện những ưu, nhược và giải pháp trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay”, Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay", Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Nxb Thanh niên TP Hồ Chí Minh, 2013.
 47. “Vai trò của Việt Nam trong ASEAN", Hội thảo Quốc tế, Đài Loan, 4/2013.
 48. “Năng lực giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị”, Hội thảo "Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng Cộng sản Việt Nam", Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN, 5/2013.
 49. “Phát huy đoàn kết tôn giáo - “cú hích” quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay”, Hội thảo "Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tôn giáo", Hội đồng lý luận trung ương, ĐHKHXH&NV Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 26/7/2013.
 50. “Cộng đồng kinh tế ASEAN - Bước đi cần thiết của các nước trong khu vực nhằm thích ứng với bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam - International Conference “Participation in ASEAN Economic Community: International experience and Implications for Vietnam”, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Fur Die Freiheit, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 11/10/2013.
 51. “Quá trình hoàn thiện nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Nhà nước pháp quyền: Lý luận và thực tiễn", Trường ĐHKHXH&NV, 18/9/2014.
 52. Religion - Human Rights in United States - Vietnam relations Law and Religion Symposium: “Varieties of Secularism, Religion, and the Law” - J. Beuben Clark Law School - Brigham Young University - Provo, Utah, USA, October 5-7, 2014.
 53. “Sản xuất nông nghiệp với kết cấu xã hội và văn hóa ứng xử Đông Nam Á, Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Trường ĐHKHXH&NV và Sysney Democracy Network, Hà Nội, 5-6/2/2015.
 54. “Thực thi pháp luật về tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Hội thảo quốc tế "Thực thi luật pháp và tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN", Hà Nội, 15-16/11, 2016, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN, Trường Luật - Đại học Brigham Young, Hoa Kỳ, Viện Liên kết toàn cầu.
 55. “Tìm hiểu một vài nhân tố liên quan giữa tôn giáo và kinh tế”, Hội thảo quốc tế "Tôn giáo, kinh tế và cộng đồng ASEAN", Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, J.Reuben Clark Law School – Brigham Young University. Hà Nội, 10/2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp khoa học để đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường Đại học Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Thủy lợi, 2010.
 2. Nghiên cứu giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam thời kỳ đổi mới (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Thủy Lợi, 2013.
 3. Đẩy mạnh phát triển văn hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, 2014.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng cán bộ (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, 2012.
 5. Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KX.04.19/11-15, 2015.
 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KHCN-B.15X/13-18, 2017.
 7. Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, phương hướng giải quyết (chủ nhiệm nhánh), đề tài cấp Nhà nước, KX.04.20/16-20, 2019.
 8. Lịch sử Việt Nam, Tập XIV (1858-1884) (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, 2018.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây