PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Email thanhthuy@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Quốc tế học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

          1997-1999: Học cao học tại Đại học Cornell, Mỹ.

 • Hướng nghiên cứu chính: Chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại Mỹ, ngoại giao công chúng Mỹ, quan hệ Việt - Mỹ, các nước Đông Nam Á, các nước Mỹ Latinh và Canada, tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

II. Công trình khoa học

Bài giảng

 1. Các nước Mỹ Latinh (3 tín chỉ), nghiệm thu tháng 1/2010.
 2. Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ (3 tín chỉ), nghiệm thu tháng 9/2006.

Sách

 1. Book chapter (co-author with Linda Yarr): titled “Vietnam: Nuclear Ambitions and Domestic Dynamics” published in the book titled Nuclear Debates in Asia: The Role of Geopolitics and Domestic Processes, Mike M. Mochizuki and Deepa M. Ollapally (Editors), Rowman & Littlefield, New York, 8-2016. ISBN: 9781442246997, tr. 161-183.
 2. Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam (Phạm Minh Sơn chủ biên), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2016.
 3. Hoa Kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua (1945-2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.
 4. Ngoại giao nhân dân trong quan hệ đối ngoại của Mỹ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
 5. Việt Nam - ASEAN: Quan hệ đa phương và song phương (Vũ Dương Ninh chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

Bài báo

 1. “Ngoại giao văn hóa trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam: Một số trường hợp và bài học kinh nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UNESCO đồng tổ chức ngày 12/12/2018.
 2. “Thực tiễn triển khai Chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống B. Obama”, Hội thảo khoa học “Đối sách của các nước trong khu vực trước chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ - Bài học rút ra đối với Việt Nam”, Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Hà Nội ngày 05/12/2018.
 3. “Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc thực hiện Sáng kiến hạ nguồn sông Mekong”, Hội thảo quốc tế “Hợp tác quản lý nguồn nước sông Mekong: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam”, do Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)-CHLB Đức và Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức, 10/2018.
 4. “Viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho các nước Mỹ Latinh từ năm 2009 đến nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 09 (246)/2018, tr. 36-47.
 5. “Một số vấn đề nổi bật của Chính quyền Tổng thống D. Trump với khu vực Mỹ Latinh trong năm đầu tiên”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 01(238)/2018, tr. 03-14.
 6. “Những định hướng chính sách đối ngoại trong Chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của Chính quyền Trump”, Tạp chí Đối ngoại, số 99+100 (1+2/2018), tr. 90-97.
 7. “Thái độ và phản ứng của Mỹ đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc”, Hội thảo quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Cơ hội và thách thức, do Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)-CHLB Đức và Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức, 10/2017.  
 8. “Thái độ và phản ứng của quốc tế đối với phán quyết của Tòa Trọng tài về tranh chấp ở Biển Đông và tác động đối với việc giải quyết tranh chấp ở vùng biển này”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 1(108), 3/2017, tr. 88-108.
 9. “Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN: Cơ hội và Thách thức ở phía trước”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 1 (02/2017), tr. 32-41.
 10. “Những thành công và bài học của chính sách đối ngoại Việt Nam trong quan hệ với Mỹ trong 30 năm qua”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Hà Nội, 12/2016.
 11. “30 năm quan hệ Việt-Mỹ: Từ cựu thù đến Quan hệ đối tác toàn diện”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 11(224)-2016, tr. 16-29.
 12. “The Role of Vietnam in the United States’s Rebalancing Policy in Asia”, presentation made at the Japan-ASEAN Media Forum, jointly held by Japan Foundation Asia Center, The Philippine Star, and ABS-CBN News TV, at the Edsa Shangri-La Hotel, Manila, The Philippines, August 2016. 
 13. “Hoạt động ngoại giao nhân dân trong quan hệ của Việt Nam với Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 4(103), 12/2015, tr. 85-104.
 14. “Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục” (viết chung với Phạm Minh Sơn), Tạp chí Đối ngoại, số 10/2015 (72), tr. 16-20.
 15. “Hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1990 đến nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7(208)-2015, tr. 03-16.
 16. “Hợp tác của Mỹ với ASEAN trong khuôn khổ của Cộng đồng An ninh-Chính trị ASEAN từ năm 2009 đến nay, Hội thảo khoa học quốc tế “Cộng đồng ASEAN: Chìa khóa cho việc hội nhập quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á”, do Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) - CHLB Đức và Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức, 5/2015.
 17. “Hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1992 đến nay”, Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển”, do 2 trường Đại học KHXH&NV ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, và Đại học Huế đồng tổ chức, 4/2015.
 18. “Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ: Những lựa chọn trong chính sách đối ngoại”, Hội thảo khoa học “Lý thuyết địa chính trị hiện đại và việc xây dựng khoa học địa chính trị ở Việt Nam”, thuộc Đề tài 14.3-2012.10 NAFOSTED, Trường Đại học KHXH&NV, 10/2014.
 19. “Chính sách xoay trục Châu Á của Mỹ trong bối cảnh của sự leo thang căng thẳng trong tranh chấp ở Biển Đông”, Hội thảo quốc tế “Tranh chấp ở Biển Đông: Tác động và các hướng tiếp cận hòa bình, hợp tác”, Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS)-CHLB Đức và Trường Đại học KHXH&NV đồng tổ chức, 10/2014.
 20. “Hợp tác Việt - Mỹ trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 2(97) 6-2014, tr. 191-2018.
 21. “Hợp tác Mỹ - ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng”, Hồ sơ sự kiện - Chuyên san của Tạp chí Cộng sản, số 281, 25-6-2014, tr. 20-22.
 22. “Nuclear Debates in Vietnam: Nonproliferation”, Hội thảo Nuclear Perspectives in Asia, do Trường Đại học KHXH&NV và Sigur Center for Asian Studies, George Washington University đồng tổ chức, Hà Nội ngày 22/01/2014.
 23. “Giữ gìn bản sắc Canada trong quan hệ với Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 10 (187), 10/2013, tr. 31-44.
 24. “Chính sách của chính quyền Obama đối với Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh - quân sự”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 1 (92) 3/2013, tr. 113-140.
 25. “Tác động của Hiệp định Paris 1973 đến quan hệ đối ngoại của Thái Lan”, trong sách Hiệp định Paris 1973: 40 năm nhìn lại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013, tr. 329-351.
 26. “Ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1 (178)-01-2013, tr. 52-63.
 27. “Quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh từ đầu thập niên 1990 đến nay: Cơ hội và thách thức”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, do ĐHQGHN và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/2012.
 28. “Quan hệ hợp tác Canada - ASEAN: Thực trạng và triển vọng”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (147)-2012, tr. 14-22.
 29. “Tác động của sự kiện 11-9-2001 đến chính sách an ninh nội địa của Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 1 (88), 3/2012, tr. 119-138.
 30. “Hoa Kỳ, Mỹ Latinh và cuộc chiến chống ma túy”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8, (161)-2011, tr. 38-53.
 31. “Tìm hiểu chính sách đối ngoại và vị thế quốc tế của Canada”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7 (160)-2011, tr. 37-45.
 32. “Bàn về các kỹ năng trong đào tạo cử nhân ngành Quốc tế học/Quan hệ quốc tế”, Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển đào tạo kỹ năng cho cử nhân ngành Quốc tế học/Quan hệ quốc tế”, do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) & Quỹ Ford đồng tổ chức tại Hà Nội, tháng 01/2011, tr. 31-36.
 33. “Vị thế của Việt Nam ở châu Á - Thái Bình Dương trong mối liên hệ với chính sách của Mỹ ở khu vực”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Vai trò của Việt Nam trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, Hà Nội 12/2010, Nxb Thế giới, tr. 283-295.
 34. “Châu Mỹ học: Tiến trình xây dựng và phát triển một ngành học mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và đào tạo Khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam - Thành tựu và kinh nghiệm”, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN, 11/2010, tr. 343-349.
 35. “Hợp tác và trao đổi Việt - Mỹ trong lĩnh vực giáo dục - văn hóa”, Tạp chí Thông tin đối ngoại, số (72) 3-2010, tr. 50-52.
 36. “Chính sách chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của chính quyền G. W. Bush”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8 (137), 2009, tr. 29-37.
 37. “Hoạt động ngoại giao công chúng của Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Hội thảo “Hoạt động Quan hệ công chúng thúc đẩy Văn hóa đối ngoại và ngoại giao văn hóa”, do Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, tổ chức 29/7/2009.
 38. “Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Chile: Thực trạng và tiềm năng”, Tạp chí Thông tin đối ngoại, số (65) 8/2009, tr. 49-54.
 39. “Ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt-Mỹ”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, do ĐHQGHN và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội, tháng 12/2008.
 40. “Teaching U.S. Foreign Policy and Foreign Relations in Vietnam: The Case of Faculty of International Studies of USSH”, Hội thảo “Hoa Kỳ học ở Việt Nam: Thách thức và Triển vọng”, do Quỹ châu Á và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đồng tổ chức, tháng 11/2008.
 41. “Tình hình nghiên cứu và giảng dạy chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại của Mỹ ở Việt Nam trong những năm gần đây”, Hội thảo “Chính sách đối ngoại và chính trị nội bộ Mỹ”, do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức, tháng 10/2008.
 42. “Hoạt động ngoại giao nhân dân của Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 7 (124)-2008, tr. 41-49.
 43. “Teaching American Studies in the Field of International Studies in Vietnam”, Hội thảo quốc tế “América Aquí: Transhemispheric Visions and Community Connections”, do American Studies Association tổ chức tại Philadelphia, Pennsylvania, USA, tháng 10/2007.
 44.  “Quan hệ Mỹ - ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “ASEAN - 40 năm nhìn lại và hướng tới”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 9-2007, tr. 357-374.
 45.  “Mỹ và vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân từ thập niên 1960 đến hết Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự, số 189, 9/2007, tr. 38-43.
 46. “Chính quyền Bush và những thách thức từ Đông Bắc Á”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 2 (69), 6/2007, tr. 61-73.
 47. “Tìm hiểu Phong trào đấu tranh chống chạy đua vũ trang hạt nhân trên thế giới”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 4 (67), 12/2006, tr. 95-110.
 48. “Một số kinh nghiệm bước đầu trong việc giảng dạy về Hoa Kỳ học ở Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQHHN”, Kỷ yếu Hội thảo “Hoa Kỳ học ở Việt Nam: Phương pháp giảng dạy và xây dựng chương trình”, do Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tháng 3/2006, tr. 3-7.
 49.  “Giảng dạy và nghiên cứu về Hoa Kỳ học ở Trung Quốc, Nhật Bản và Xingapo và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến xây dựng chương trình Hoa Kỳ học ở Việt Nam”, do Trường Đại học KHXH&NV và Quỹ châu Á tổ chức tại Hà Nội, tháng 2/2006, tr. 100-108.
 50. “Hoa Kỳ và vấn đề khu vực phi hạt nhân ở Mỹ Latinh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (92) 11/2005, tr. 30-34.
 51. “Quan điểm của Việt Nam đối với các văn kiện quốc tế về vũ trang hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 63, 12/2005, tr. 8-19. 
 52. “Hoa Kỳ và vấn đề vũ khí hạt nhân dưới chính quyền Reagan”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (82) 1/2005, tr. 28-37.
 53. “Quan hệ Mỹ - Xô trong vấn đề vũ khí hạt nhân dưới chính quyền Nixon”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (81) 12/2004, tr. 21-28.
 54.  “Tìm hiểu quan điểm Xô - Mỹ trong cuộc khủng hoảng Caribbean”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số (60) 6/2004, tr. 108-119.
 55.  “Bàn về sự liên hệ của ngành Hoa Kỳ học ở Việt Nam với mối quan hệ song phương Việt - Mỹ”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tiếp cận nghiên cứu Hoa Kỳ học và kinh nghiệm cho Việt Nam”, do ĐHQGHN và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/2003, tr. 590-599.
 56. “Chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Bush: Từ lý thuyết đến thực tế”, Hội thảo “Điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ sau sự kiện 11-9-2001 và những tác động đối với quan hệ quốc tế trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, do Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, tháng 9/2003.
 57.  “Quan điểm của Mỹ - Nga về vấn đề Chechnya” (viết chung với Đinh Công Tuấn), Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số (50) 2/2003, tr. 3-7.
 58. “Sự cải thiện quan hệ Nga - Trung: một thách thức đối với Mỹ?”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số (49) 1/2003, tr. 47-51.
 59. « Quan hệ Mỹ - Nga trong vấn đề kiểm soát vũ trang và giải trừ quân bị », Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (58) 1/2003, tr. 69-73.
 60.  « Vấn đề Đài Loan và “Chính sách một nước Trung Hoa” của Mỹ », Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (59) 2/2003, tr. 52-55.
 61. “Nhận xét về quan điểm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam”, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất, do ĐHQGHN và Trung tâm KHXH&NV Quốc gia tổ chức tại Hà Nội, tháng 7/1998.
 62. “Inđônêxia và Asean”, trong sách Việt Nam - Asean, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1996, tr. 326-335.
 63. “Một số vấn đề trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Inđônêxia dưới chế độ của Tổng thống Sukarno’, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3, 12/1993, tr. 70-74.
 64. “Lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Xingapo”, trong sách Văn hóa lễ hội của các dân tộc Đông Nam Á, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1992, tr. 118-130.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam (thành viên), Đề tài NAFOSTED, mã số V1.2-2012.09. Cơ quan quản lý đề tài: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuyên đề tham gia: Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của Mỹ và đề xuất đối với Việt Nam. Nghiệm thu: tháng 5/2016.
 2. Liên kết khu vực Mỹ Latinh và tác động của nó đến quan hệ Việt Nam - các nước Mỹ Latinh (thành viên), Đề tài cấp bộ, mã số 142/HĐKH-KHXH. Cơ quan quản lý đề tài: Viện nghiên cứu Châu Mỹ. Chuyên đề tham gia: Tiềm năng và thách thức trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ Latinh. Nghiệm thu: tháng 12/2013.
 3. Participant: Rising Powers Initiative - Nuclear Debates in Asia, a research project supported by the MacArthur Foundation and hosted by the Sigur Center for Asian Studies at the George Washington University’s Elliott School of International Affairs, USA. Co-author (with Linda Yarr): Report on Nuclear Debates in Vietnam, completed in August 2013.
 4. Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu và khu vực của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và tác động của nó đến Việt Nam (thành viên), Đề tài cấp bộ, mã số: 21b/HĐKH-KHXH-CT11-30-05. Cơ quan quản lý đề tài: Viện nghiên cứu Châu Mỹ. Chuyên đề tham gia: Sự điều chỉnh chiến lược an ninh - quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc sau khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và tác động đến khu vực và Việt Nam. Nghiệm thu: tháng 12/2012.
 5. Sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với Châu Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đến Việt Na (thành viên), Đề tài cấp Bộ, mã số 21b/HĐKH-KHXH-CT11-30-04. Cơ quan quản lý đề tài: Viện nghiên cứu Châu Mỹ. Chuyên đề tham gia: Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ đối với Đông Nam Á sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động. Nghiệm thu: tháng 12/2012.
 6. Chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh (chủ trì), Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG, mã số QX 09-37, nghiệm thu tháng 10/2010.
 7. Vai trò của ngoại giao nhân dân trong quan hệ đối ngoại của Mỹ (chủ trì), Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG, mã số QX 08-33, nghiệm thu tháng 2/2009.
 8. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với các nước Mỹ Latinh, 1890-1990 (chủ trì), Đề tài nghiên cứu cấp trường, mã số T2004 - 32, nghiệm thu tháng 10/2005.
 9. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 (chủ trì), Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG, mã số CB. 01 30, nghiệm thu tháng 1/2003.

IV. Giải thưởng và học bổng

 1. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, về việc hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với các nước Mỹ Latinh, 1890-1990” trước thời hạn, đạt kết quả tốt, 11/2005.
 2. Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho luận án tiến sĩ “Hoa Kỳ với quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, 1945-1991”, 11/2007.
 3. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước đúng hạn, đạt loại xuất sắc, 02/2009.
 4. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, về việc hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò của ngoại giao nhân dân trong quan hệ đối ngoại của Mỹ” trước thời hạn, đạt kết quả tốt, 9/2009.
 5. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, về việc hoàn thành biên soạn bài giảng “Các nước Mỹ Latinh” trước thời hạn, đạt kết quả xuất sắc, 3/2010.
 6. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, về việc hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh” trước thời hạn, đạt kết quả tốt, 01/2011.

Cập nhật: tháng 12/2018.

Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây