PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hằng

Email minhhangnt@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Tâm lí học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1970.
 • Email: minhhangnt@gmail.com; ntmhang@vnu.edu.vn
 • ORCID ID: 0000-0001-9708-9029
 • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học và Trung tâm Nghiên cứu liên ngành các Khoa học Xã hội.
 • Học hàm: Phó Giáo sư                     Năm phong: 2007
 • Học vị: Tiến sĩ                                   Năm nhận:2010
 • Quá trình đào tạo:
Từ 1989 – 1995: Học đại học tại Liên bang Nga, ngành Tâm lý học.
Từ 1998 – 2000: Học cao học tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, ngành Tâm lý học.
Từ 2003 – 2006: Học nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga, ngành Tâm lý học.
 • Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng Nga: thành thạo
Tiếng Anh: giao tiếp và đọc, viết học thuật.
 • Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sức khỏe; Đánh giá trong Tâm lý học lâm sàng, Đánh giá; phòng ngừa và can thiệp sức khỏe tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên; Trị liệu lo âu và trầm cảm; Phật giáo, sức khỏe tâm lý và tâm lý trị liệu; Tư vấn cho cha mẹ về giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên.Research interests in internalizing disorders of children and adolescence, anxiety and depression treatment, prevention of psychological disorders, Buddhism, mental health and well-being, Buddhism psychotherapy.

II. Các công trình khoa học

1. Sách

 1. Giáo dục, tâm lý và sức khoẻ tâm thần trẻ em Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành. Education, Psychology and Mental Health problems of Vietnamese Chidren - Theoretical and applied Interdisciplinary Research (sách tham khảo), (đồng biên soạn phần 11, từ tr. 455 - 488), Nxb ĐHQGHN, 2007.
 2. Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2012.
 3. Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2013.
 4. Nhu cầu áp dụng thành tựu KHCN vào sản xuất nông nghiệp và thái độ của nông dân đối với chính sách thu hồi đất của nhà nước (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2013
 5. Risk and Protective Factors among Vietnamese High School Youth. The Healthy Students Survey-Vietnam (HSSV), (coauthor), Chapman University, Loyla Marymounth University, 2014.
 6. Những vấn đề tâm lý - xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng - giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2015.
 7. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2016
 8. Tâm lý học lâm sàng. Giáo trình, Nxb ĐHQGHN, 2017.
 9. Phật giáo và sức khỏe tâm lý (Chủ biên). NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.
 10. Psychological Health in Moderm Society. Vietnam National University Press, Hanoi, 2021.

2.  Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học (Publications in professional newsletters)

 1. Hang Thi Minh Nguyen, Hoang Viet Nguyen, Btissame Zouini, Meftaha Senhaji, Kourosh Bador, Zsuzsanna, Szombathyne Meszaros, Dejan Stevanovic, and Nóra Kerekes (2022). The COVID-19 Pandemic and Adolescents’ Psychological Dis- 2 tress: A Multinational Cross-sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx
 2. Tran V.M., Nguyen, T.M.H., Dang, T., Tran, T.H., Nguyen, T.M.N. (2022). Intervention for the generalized anxiety disorder in adults using the Cognitive Behavioral Therapy in combination with medical treatment at the Quang Ngai Psychiatric Hospital. Journal of Psychology, 4(277), ISSN: 1859-0098.  
 3. Stevanovic, D., Damjanovic, R., Jovic, V., Bador, K., Nguyen, H. T. M., Senhaji, M., ... & Kerekes, N. (2022). Measurement properties of the life history of aggression in adolescents: Data from Morocco, Serbia, Sweden, Vietnam, and the USA. Psychiatry Research, 311, 114504.
 4. Nguyen Thi Minh Hang, Nguyen Thanh Ly, Dao Thi Hoa (2021). The Effect of Acceptance on Depression, Anxiety and Stress: A Suggestion for Psychotherapy in Vietnam. Journal of Psychology, 9(270), ISSN: 1859-0098, 3 – 21.
 5. Kerekes, N.; Bador, K.; Sfendla, A.; Belaatar, M.; Mzadi, A.E.; Jovic, V.; Damjanovic, R.; Erlandsson, M.; Nguyen, H.T.M.; Nguyen, N.T.A.; et al. (2021). Changes in Adolescents’ Psychosocial Functioning and Well-Being as a Consequence of Long-Term COVID-19 Restrictions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 8755. https://doi.org/10.3390/ ijerph18168755
 6. Le Dai Minh, Nguyen Thi Minh Hang (2021). Adaptation of the Coping Inventory for Stressful Situations: Situation Specific Version in Vietnamese Sample. Journal of Psychology, 6(267), ISSN: 1859-0098, 65 – 81.
 7. Hang Thi Minh Nguyen, Michael Ackert, Christoph Flückiger, Herbert Scheiblich (2021). Centrality of Buddhist Religiosity Scale: Adaptation and Validation of the Centrality of Religiosity Scale in a Buddhist Sample in Vietnam. Religions,12(2),79; https://doi.org/10.3390/rel12020079
 8. Nguyen Thi Minh Hang, Dong Huong Ly, Luong Thi Ngoc Linh (2020). Relation between parental acceptance and psychological adjustment in university students. In Nguyen et al. (Eds), (2020). Psychological health in Moderm Society, pp. 359-383.
 9. Nguyen Thi Minh Hang, Dao Lan Huong, Mai Thi Thuy Hảo (2020). Adolescents’ interdependent happiness: The influence of participation in family.  In Nguyen et al. (Eds), (2020). Psychological health in Moderm Society, pp. 128-144.
 10. Tran, V.M., Nguyen, T.M.H., Tran, T.H. (2020) Psychological assessment for a young adult with GAD. In Nguyen et al. (Eds), (2020). Psychological health in Moderm Society, pp. 430-451.
 11. Dao Lan Huong, Nguyen Thi Minh Hang, Mai Thi Thuy Hao (2020). Well-being in Vietnamese adolescents: A multi-approach theoretical study, Journal of Psychology, 6(255), ISSN: 1859-0098.     
 12. Nguyen, T.M.H. (2020). Ethical considerations related to evidence-based practice in psychotherapy. Journal of Psychology, 2(251), 18-29, ISSN: 1859-0098.    
 13. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T. A. N. (2019). Influence of school factors on emotional disorder risk in Vietnamese middle school students. Health Psychology Report, 7(4), 316–324. ISSN: 2353-4184.
 14. Nguyen, T.M.H., Cao, P.T., Tran, T.T. (2019). Compassion and life satisfaction in university students. Journal of Psychology, 9 (245), 29 – 49  ISSN: 1859-0098.
 15. Nguyen, T.M.H., Ngo, T.T.L., Tran, T.N. (2019). Role of Acceptance for stress coping in cancer patients. Journal of Psychology, 4 (241), 46 – 65. ISSN: 1859-0098.  
 16. Nguyen, T.M.H., Nguyen, V. H. (Thich Minh Dat), (2019). Influence of religious orientations on nonattachment in Vietnamese Buddhists. Journal of Psychology, 1 (238), pp. 32 – 49. ISSN: 1859-0098.  
 17. Nguyen, T.M.H., Do, V.T. (2018). Relationships between emotional intelligence and compassion among Christian practitioners who were living in seminary and monastery. Journal of Psychology, 9 (234), pp. 19 – 34. ISSN: 1859-0098.  
 18. Nguyen, T.M.H. (2018). Coping of stress in Vietnamese Buddhists. Journal of Psychology, 6, pp. 34 – 45. ISSN: 1859-0098.  
 19. Nguyen, T.M.H., Nguyen, V.H. (2018). Positive and Negative Emotions and Nonattachment in Vietnamese Buddhists. Asian journal of Social Sciences Studies, Vol. 3, No.1; 2018, 32–42. ISSN 2424-8517, E-ISSN 2424-9041. Doi:10.20849/ajsss.v3i1.324.
 20. Nguyen, T.M.H., Dang, H.N., Nguyen, V.H. (2018). The Relationship Between Non-Attachment And Mental Health Among Vietnamese Buddhists. European Proceeding of Social and Behavioral Sciences, Vol. XXX, 179–197. e-ISSN: 2357–1330. Doi.org/10.15405/epsbs.2017.9
 21. Nguyen, T.M.H. (2017). Religiosity in Vietnamese Buddhists. Vietnam Journal of Social Sciences and Humanities, Vol., N.6, December 2017, pp. 707-721. ISSN: 2354 – 1172.   
 22. Nguyen, T.M.H. (2017). Religious Coping and Mental Health in Vietnamese Buddhists. Journal of Psychology, 12, pp. 15 – 32. ISSN: 1859-0098.  
 23. Nguyen, T.M.H., Dang, H.N. (2017). Buddhist non-attachment philosophy and psychological well-being in Vietnamese Buddhists. European Proceeding of Social and Behavioral Sciences, Vol. XX, 119 – 134, e-ISSN: 2357 – 1330. Doi.org/10.15405/epsbs/2017.01.02.14.
 24. Nguyen, T.M.H., Bui, T.Q.A. (2017). Adapt Nonattachment Scale using a sample of Vietnamese Buddhists. Journal of Psychology, 10, pp. 36 – 46. ISSN: 1859-0098.   
 25. Nguyen, T.M.H, Cao, T.T.N. (2016). Social and Psychological adjustment of freshmen in Haiphong University. Journal of Psychology, 11, pp. 34 – 44. ISSN: 1859-0098.
 26. Dang, H.N., Nguyen, T.M.H. (2016). Measurements of religious beliefs: Achievements and challenges. VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2, No. 4. ISSN: 2354 – 1172
 27. Nguyen, T.M.H, Hoang, T.N.P., Nong, T.M. (2016). Stress faced by Gifted Vietnamese students: what might contribute to it? Health Psychology Report, vol. 4(1), pp. 16 - 23. eISSN:2353-5571, ISSN: 2353-4184.
 28. Nguyen, T.M.H. (2015). Applying Buddhism – A New Approach in Psychotherapy. Journal of Psychology, 11, pp. 49 – 63. ISSN: 1859-0098.
 29. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T.T.T. (2015). Case Studies of Adolescents with Bullying Behaviors. Journal of Social Psychology, No.2, 2015; pp. 54-66. ISSN: 0866 – 8019.
 30. Nguyen, T.M.H. (2014). Coping of Emotion Problems of Middle School Students. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities; Vol.30, No.4, pp. 25-34. ISSN 0866-8612.
 31. Nguyen, T.M.H., Nguyen T.A.N., Cao T.T.N. (2014). Perception and Behaviors of Teachers to Emotion Problems of Middle School Students. Journal of Social Psychology, No.11, 2014, pp. 1-12. ISSN: 0866 – 8019.
 32. Nguyen, T.M.H. (2014). Perception and Behaviors of Parents to Emotion Problems of Middle School Students. Journal of Psychology, No.10, 2014; pp. 50 – 64.
 33. Nguyen, T.M.H. (2013). Values Orientation of Vietnamese and Russian children and adolescents. Journal of Social Psychology, No.3 December 2013, pp. 11-25. ISSN: 0866 – 8019.
 34. Nguyen, T.M.H., Hoang, T.N.P. (2012). School Difficulties of Primary Students. Journal of Psychology, No.4, 2012 No. 4/2012, pp. 33 – 45. 
 35. Nguyen, T.M.H. (2009). Operating Models of School Psychologists. Journal of Psychology, No.3, March 2009.
 36. Nguyen, T.M.H. (2007). Study Children with Divorced Parents by Drawing Test. Journal of Psychology, No.11 (104), November 2007, pp. 33-39.
 37. Nguyen, T.M.H. (2007). Cross-Cultural Research on Characteristics of Socialization Process of Vietnamese and Russian Children and Adolescents. Journal of Psychology, No.10 (103), October 2007, pp. 26-30.
 38. Nguyen, T.M.H. (2007). Cross-Cultural Research on Characteristics of Socialization Process of Vietnamese and Russian Children and Adolescents. Journal of Teaching Psychology (Russia), No.3, March 2007, pp. 61-73.  
 39. Nguyen, T.M.H. (2006). Comparison the Socialization Process between Vietnamese and Russia Students. Journal of Applied Psychology, No.5, 2007, pp. 109-116.
 40. Nguyen, T.M.H. (2005). Individual Characteristics and their Meaning in the Children’ Socialization Process. Journal of Psychology, No.11, 2005, pp. 25-28.
 41. Nguyen, T.M.H. (2003). Some Psychological Characteristics of Children with Divorced Parents. Journal of Psychology, No.2, 2003, pp. 27-31.

3. Bài viết đăng kỉ yếu hội thảo (Publications – Refereed)

 1. Nguyen, T.M.H (2019). Applying Buddhism in psychotherapy: achievements and perspectives. In Proceedings of the conference on Social Assistance Activities of Contemporary Buddhism. Hanoi: Hanoi University of Social Sciences and Humanity, Hanoi, Vietnam, pp 162-181.
 2. Nguyen, T.M.H., Dao, L.H. (2019). Satisfaction with life in adolescents: what are impact family factors? In Proceedings of the 5th International Conference on Child Mental Health in Vietnam”, Hanoi: Hanoi University of Social Sciences and Humanity, Hanoi, Vietnam, pp 185-196.
 3. Nguyen, T.M.H. (2019). Mindfulness, nonattachment, and life satisfaction of students: what are contributions to positive psychology? In Proceedings of the International Conference on Healthy Behavior in Modern Society. Hanoi: Hanoi University of Social Sciences and Humanity (USSH), Hanoi, Vietnam, pp. 252-265.
 4. Nguyen, T.M.H., Nguyen, N.T. (2018). Psychological well-being of adolescents who are only child in Hanoi. Proceedings of Sixth International Conference on School Psychology “The role of school psychology in promoting well-being of students and families”, pp. 376-384. University of Education publishing house; ISBN 978-604-54-4471-9.
 5. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T.T.H. (2018). Self-esteem in Vietnamese children 5 – 6 ages. Proceedings of International Conference “Development Social Factors for Education”. Аrbakan, November, 24th 2017, рр. 186–190. ISBN: 978-5-7810-1657-0, Moscow, Russia. 
 6. Nguyen, T.M.H, Nguyen, M.H, Phi, T.T.H., Nguyen, T.T. (2016). Stress in patients diagnosed with peptic – duodenal ulcer. Proceedings of International Conference “Psychological Trauma and Support Activities”. November 14 – 15th 2016, Hanoi, Vietnam.
 7. Nguyen, T.M.H. (2016). Mental Health of Buddhists: influence of demographic and religious variables. Proceedings of International Conference: Health care – Sociological and Social work problems. November 4 – 5th 2016, Hanoi, Vietnam. 
 8. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T. T. H. (2016). Self-esteem of children 5 – 6-year-olds. Proceedings of the Annual Conference on Urgent Issue of Personality in Current Psychology. February 8th (pp. 67 – 76), Moscow, Russia.
 9. Nguyen, T.M.H. (2015). Prevention and Intervention Program for Middle School Students. Proceedings of the International Conference on School Social Work: International Experiences and Oriented Development in Vietnam. March 20 (pp. 89-98), Hanoi, Vietnam.  
 10. Nguyen, T.M.H. (2015). Anxiety of Middle School Students in Vietnam. Proceedings of the Annual Conference on Urgent Issue of Personality in Current Psychology. February 5th (pp. 145-148), Moscow, Russia.
 11. Nguyen, T.M.H. (2014). Contemporary Research on Emotion disorders in Children and Adolescents in Vietnam. Proceedings of the Conference on Developing Training Programs and Managing Quality Assurance for Training and Services in School Psychology in Vietnam, August 14-15th, 2014, pp. 385-394, Hanoi, Vietnam.
 12. Nguyen, T.M.H. (2014). Psychological Problems and Psychological Supports for Vietnamese Students. Proceedings of the Conference on Educational - Psychological Support in School. March 25, (pp. 51-55), Ulan-Ude, Buretia, Russia.
 13. Nguyen, T.M.H. (2012). Clinical Psychology Training Major at USSH: 10-year reviewing. Proceedings of the Conference on Psychological Training, Research and Application in the context of International Integration. November 2012, pp101-107. Hanoi, Vietnam.
 14. Nguyen, T.M.H. (2012). Aggression of Children and Aggressive Children: Assessment and Intervention. Proceedings of the Conference on Developing Skills and Models of Service Delivery in School Psychology. July 26-27, 2012, pp. 499-512, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 15. Nguyen, T.M.H. (2010). Mental Health Problems of Vietnamese Victims of Toxic Chemical/dioxin. Proceedings of the Conference on Psychological Consequences of Toxic Chemical Victims in the Vietnam War. March 19-20th, 2010, pp. 29-35, Hanoi, Vietnam.
 16. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T.T. (2009). Need for Psychological Support of Middle School and High School Students at Nam Dinh City. Proceedings of the Conference on Needs, Direction and Training of School Psychology., August 3 – 4th, pp. 137-142, Hanoi, Vietnam.
 17. Nguyen, T.M.H., Nguyen, T.N. (2009). School Anxiety of First Grades. Proceedings of the Conference on Needs, Direction and Training of School Psychology. August 3-4th, pp. 90-94, Hanoi, Vietnam.
 18. Nguyen, T.M.H. (2008). Operating Models of School Psychologists. Proceedings of the Conference on Appling Psychology in School. October 2008; Hanoi University of Education, Hanoi, Vietnam.  
 19. Nguyen, T.M.H. (2008). Research and Teaching of Clinical Psychology in the Faculty of Psychology of USSH. Proceedings of the Conference on Mental Health, January 11-13rt, 2008, pp. 175-281, Ha Tay, Vietnam.
 20. Hoang, C.T.; Tran, T.N.; Nguyen, T.T.; Cao, V.H.; Nguyen, T.M.H. (2008). Mental Health of Middle School. Proceedings of the Conference on Intervention and Prevention of Mental Health of Vietnamese Children. December 11-12th, pp.194-203. Hanoi, Vietnam.
 21. Nguyen, T.M.H. (2006). Socialization Problems and Parenting Styles in Vietnam. Proceedings of the Conference on Problems and Perspectives of Preschool Education. March 16, pp.203-205. Moscow, Russia.
 22. Nguyen, T.M.H. (2002). Consequences of Divorce. Proceedings of the Conference on Family and Family Crisis. June 20-12th, 2002, pp. 136-142, Vinh Phuc, Vietnam.

III. Các đề tài khoa học và công nghệ các cấp

Stt Tên đề tài/dự án Cơ quan
tài trợ kinh phí
Thời gian
thực hiện
Vai trò tham gia đề tài
1 Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sau 10 năm đổi mới Uỷ ban bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam 1999- 2000 Nghiên cứu viên
2 Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia
Hà Nội
2000-2002 Nghiên cứu viên
3 Ảnh hưởng của nữ giảng viên có uy tín đến sự hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Đại học Quốc gia
Hà Nội
1998-2000 Nghiên cứu viên
4 Nhận thức của sinh viên về nghề nghiệp tương lai Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2001 Chủ nhiệm
5 Bước đầu nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của học sinh một số trường trung học cơ sở. Chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng- Bộ y tế 2002 – 2005 Nghiên cứu viên
6 Xây dựng mô hình tham vấn học đường trong nhà trường phổ thông
 
Viện sức khoẻ Quốc gia Hoa Kỳ 2004 – 2005 Đồng chủ nhiệm
7 Giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia
Hà Nội
2003 - 2005 Nghiên cứu viên
8 Điều tra, đánh giá thực trạng  tổn thương tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và xây dựng mô hình trợ giúp tâm lý-xã hội tại cộng đồng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2008 - 2010 Thư ký
chuyên môn
9 Nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến stress trong học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, Đại  học Quốc Gia Hà Nội 2008 – 2009 Thiết kế công cụ nghiên cứu và viết chuyên đề
10 Tâm lý học học đường: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Đại học Quốc gia
Hà Nội
2008 – 2010 Chủ nhiệm
11 Nghiên cứu áp dụng tâm lý học vào trường phổ thông Bộ giáo dục – đào tạo 2008 – 2010 Nghiên cứu viên
12 Một số đặc điểm tâm lý – xã hội của nông dân trong thời kỳ hội nhập Quỹ Nafosted (Mã số:  VI1.1-2010.13) 2011 – 2013 Nghiên cứu viên
13 Nhu cầu và cơ hội việc làm của nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội Đại học Quốc gia
Hà Nội (QGTĐ.11.14)
2011 – 2013 Nghiên cứu viên
14 The Healthy Student Survey-Vietnam (HSSV) Chapman University, USA 2012 – 2013 Nghiên cứu viên
15 Nghiên cứu rối nhiễu cảm xúc của học sinh THCS Đại học Quốc gia
Hà Nội
2012 – 2014 Chủ nhiệm
16 Những vấn đề tâm lý - xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng - giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng Nafosted 2012 - 2014 Nghiên cứu viên
17 Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình hiện nay Nafosted 2013 – 2015 Nghiên cứu viên
18 Ảnh hưởng của niềm tin vào Phật giáo đối với sức khỏe tâm lý con người. Đại học Quốc gia
Hà Nội
2015 – 2017 Chủ nhiệm
19 Ảnh hưởng của Phật giáo đến sự trưởng thành nhân cách của người Việt Nam trong xã hội hiện nay. Đại học Quốc gia
Hà Nội
2019 – 2021 Chủ nhiệm
20 The Mental and Somatic Health study
without borders (MeSHe)
 
University West, Trollhättan, Sweden 2019 - 2021 Đồng chủ nhiệm
Principal Co-Invesigator
21 Đánh giá hiệu quả mô hình trợ giúp tâm lý xã hội nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần trong lao động của nhân viên y tế Việt Nam Nafosted 2020 - 2022 Nghiên cứu viên
22 The role of macro-, meso-, and micro-level factors in work addiction and related health problems National Science Centre, Poland 2022-2024 Đồng chủ nhiệm
Principal Co-Invesigator
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây