Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thứ sáu - 11/03/2022 04:51

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022; Xét nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các đơn vị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển lao động hợp đồng năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng

1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển lao động hợp đồng

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan
I. Giảng viên
1. Giảng viên Bộ môn Quản lý du lịch thuộc Khoa Du lịch học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
2. Giảng viên Bộ môn Quản trị sự kiện thuộc Khoa Du lịch học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
3. Giảng viên Bộ môn Hàn Quốc học thuộc Khoa Đông phương học 2 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
4. Giảng viên Bộ môn Nhật Bản học thuộc Khoa Đông phương học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
5. Giảng viên Bộ môn Đông Nam Á học thuộc Khoa Đông phương học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
6. Giảng viên Bộ môn Trung Quốc học thuộc Khoa Đông phương học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
7. Giảng viên Bộ môn Bảo hộ và Sở hữu trí tuệ thuộc Khoa Khoa học Quản lý 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
8. Giảng viên Bộ môn Lý luận và phương pháp quản lý thuộc Khoa Khoa học Quản lý 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
9. Giảng viên Bộ môn Văn hoá học thuộc Khoa Lịch sử 2 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
10. Giảng viên Bộ môn Lịch sử toàn cầu thuộc Khoa Lịch sử 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
11. Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Khoa Lịch sử 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
12. Giảng viên Bộ môn Lưu trữ học thuộc Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
13. Giảng viên Bộ môn Nghiên cứu phát triển quốc tế thuộc Khoa Quốc tế học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
14. Giảng viên Bộ môn Tâm lý học phát triển thuộc Khoa Tâm lý học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
15. Giảng viên Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng thuộc Khoa Tâm lý học 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
16. Giảng viên Bộ môn PR-Quảng cáo thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
17. Giảng viên Bộ môn Báo chí thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 1 Có học vị thạc sĩ và đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.
II. Nghiên cứu viên
1. Nghiên cứu viên Bảo tàng Nhân học 1 Tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang là học viên cao học hoặc có học vị thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
2. Nghiên cứu viên thuộc Viện CS&QL 1 Tốt nghiệp đại học loại giỏi và đang là học viên cao học hoặc có học vị thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
III. Chuyên viên
1. Chuyên viên thuộc Bộ môn Tôn giáo học 1 - Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Hoặc tốt nghiệp đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng

2. Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ 1 - Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Hoặc tốt nghiệp đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng

3. Chuyên viên thuộc Khoa Thông tin – Thư viện 1 - Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

- Hoặc tốt nghiệp đại học, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng

III. Tiêu chuẩn tuyển lao động hợp đồng về trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn công việc khác

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
1. Trình độ ngoại ngữ - Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ (Tiếng Anh); hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài (Tiếng Anh) ở Việt Nam.
- Đối với các ngoại ngữ khác: Có chứng chỉ đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
- Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ (Tiếng Anh); hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài (Tiếng Anh) ở Việt Nam.
- Đối với các ngoại ngữ khác: Có chứng chỉ đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
2. Tin học Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
3. Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp   - Đối với Giảng viên:

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.

+ Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III hoặc phải cam kết có chứng chỉ trong thời gian 01 năm ký HĐLĐ (đối với vị trí việc làm giảng viên).

- Đối với Nghiên cứu viên: Có khả năng nghiên cứu khoa học: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.

4. Kỹ năng - Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học

5. Phẩm chất - Có phẩm chất đạo đức tốt - Có phẩm chất đạo đức tốt
6. Ngoại hình/sức khoẻ - Có đủ sức khỏe - Có đủ sức khỏe

- Không nói ngọng, không nói lắp

IV. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ. 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01; tải tại đây

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

– Lý lịch khoa học theo Mẫu 02  (tải tại đây) có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

Lưu ý:

Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển lao động hợp đồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trường sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 21/03/2022 đến hết ngày 25/03/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 602, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 0243.8585246.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

V. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Hình thức tuyển lao động hợp đồng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức: Phỏng vấn

b) Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Kiến thức chuyên môn:

* Đối với ngạch giảng viên, nội dung và hình thức thi là giảng và phỏng vấn chuyên môn, thực hành giảng dạy 01 tiết và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Hội đồng;

* Đối với ngạch còn lại: Phỏng vấn và xử lý tình huống thực tế.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian: 30 phút đối với hình thức phỏng vấn;

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ được thông báo trên Website: http://ussh.vnu.edu.vn/

4. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập Website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tại địa chỉ http://ussh.vnu.edu.vn/ để cập nhật thông tin kịp thời.
Mô tả vị trí việc làm các vị trí tuyển LĐHĐ năm 2022 xem tại đây

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây