TTLA: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chủ nhật - 12/12/2021 21:22
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Giang                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/5/1985                                                          4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Điều chỉnh tên đề tài theo quyết định số 1450/QĐ-XHNV ngày 20 tháng 8 năm 2020. Tên đề tài cũ: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục miền núi ở các tỉnh biên giới  Đông Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) sang tên đề tài mới: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam  trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975).
- Điều chỉnh tên đề tài theo quyết định số 625/QĐ-XHNV ngày 22 tháng 3 năm 2021. Tên đề tài cũ: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới  Đông Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) sang tên đề tài mới: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam  từ năm 1954 đến năm 1975.
7. Tên đề tài luận án: Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                 9. Mã số: 60220315
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS.Trịnh Thị Hồng Hạnh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
- Từ năm 1954 đến năm 1975 là thời kỳ miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ này, Đảng đã đề ra đường lối, chủ trương phát triển GDPT phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.
- Chủ trương của Đảng về GDPT từ năm 1954 đến năm 1975 có thể chia thành hai giai đoạn 1954 – 1964 và 1965 – 1975.
- Quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 còn chịu sự tác động của nhiều yếu tố: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa - giáo dục; đặc điểm tình hình Việt Nam sau năm 1954 và nhiệm vụ đặt ra cho miền Bắc, cho các tỉnh biên giới Đông Bắc; thực trạng GDPT trước năm 1954 và nhu cầu phát triển GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc.
- Quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 gắn với quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 
- Thực tiễn quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 đã có những ưu điểm to lớn, nhưng đồng thời vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. 
- Từ những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc từ năm 1954 đến năm 1975, luận án rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho giai đoạn hiện nay. 
- Quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc có những điểm riêng, đặc trưng, khác biệt so với các tỉnh, thành ở miền Bắc trong những năm 1954 - 1975. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Rút ra những kinh nghiệm góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi mới và hoàn thiện chủ trương phát triển GDPT ở các tỉnh biên giới Đông Bắc hiện nay.
- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng, Lịch sử địa phương.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những vấn đề liên quan về chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, y tế…từ 1954 đến 2010.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
        - Nguyễn Thị Giang (2019), “Giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới phía Đông Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, Số 3 (52), tr.80 - 85.
        - Nguyễn Thị Giang (2019), “Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Cao Bằng (1954 - 1960)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (2), tr.105 - 108.
        - Nguyễn Thị Giang (2021), “Giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1954 - 1965”, Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975 (Một số chuyên đề), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. (Đang in)
                                                                     
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 
1. Full name: Nguyen Thi Giang                              2. Sex: Female
3. Date of birth: May 14, 1985                                  4. Place of birth: Phu Tho
5. Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV, December 31, 2015 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process:
- Adjustment of title according to Decision No. 1450/QD-XHNV dated August 20, 2020. Former title: Implementation of the Party’s policy on education in mountainous areas in the Northeastern border provinces of Vietnam during the resistance war against the US for national salvation (1954-1975) to a new topic: Implementation of the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces of Vietnam during the resistance war against the US for national salvation (1954-1975).).
- Adjustment of title according to Decision No. 625/QD-XHNV dated March 22, 2021. Former title: Implementation of the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces of Vietnam during the resistance war against the US for national salvation (1954-1975) to a new topic: Implementation of the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces of Vietnam from 1954 to 1975.
7. Official thesis title: Implementation of the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces of Vietnam from 1954 to 1975.
8. Major: History of the Communist Party of Vietnam                           9. Code: 60220315
10. Supervisors: Assoc Prof. PhD. Trinh Thi Hong Hanh
11. Summary of new findings of the thesis: 
- From 1954 to 1975, it was the period when the North carried out a socialist revolution. During that period, the Party set out guidelines and policies to develop the general education for construction and defense of socialism in the North, and implemented obligations of a great rear to support the great front line in the South.
- The Party’s policy on general education from 1954 to 1975 can be divided into two periods, including 1954 - 1964 and 1965 - 1975.
- The process of implementing the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces from 1954 to 1975 was influenced by many factors: natural, socio-economic conditions and cultural-educational traditions; characteristics of Vietnam’s situation after 1954 and tasks set for the North and for the Northeast border provinces; situation of general education before 1954 and the need for general education development in the Northeast border provinces.
- The process of implementing the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces from 1954 to 1975 is associated with the implementation of the Party and State’s ethnic policy. 
- The practical implementation of the Party’s policy on general education in the Northeastern border provinces from 1954 to 1975 has had great advantages and certain shortcomings. 
- From the advantages and shortcomings in the process of implementing the Party’s policy on general education in the Northeast border provinces from 1954 to 1975, the thesis infers some valuable experiences for reference in the current period. 
- The process of implementing the Party’s policy on general education in the Northeast border provinces has its own characteristics and differences compared with the provinces and cities in the North during the period from 1954  to 1975. 
12. Practical applicability, if any:
- Experiences can be gained to contribute to the construction, renovation and completion of the policy of general education development in the Northeast border provinces today.
- The thesis can be applied as a reference for researching and teaching Party History, Local History.
13. Further research directions, if any: Issues related to policies on society, people’s health care, education, health, etc. from 1954 to 2010.
14. Thesis-related publications: 
        - Nguyen Thi Giang (2019), “Giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới phía Đông Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965(General education in the northeastern border provinces of Vietnam from 1954 to 1965)”, Journal of Information, Science, Theory and Politics, Edition 3 (52), pp.80 - 85.
        - Nguyen Thi Giang (2019), “Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Cao Bằng (1954 - 1960) (Development of general education in Cao Bang province (1954 – 1960) ”, Journal of Party History (2), pp.105 - 108.
        - Nguyen Thi Giang (2021), “Giáo dục phổ thông ở các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1954 – 1965 (General education in the northeastern border provinces of Vietnam in the period 1954 – 1965)”, Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975 (Một số chuyên đề)/ (Vietnam People’s War in the period 1954-1975) (Some topics), Social Sciences Publishing House, Hanoi. (Printing)

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây