TTLA: Vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị thời Lý- Trần qua bộ Đại Việt sử ký toàn thư

Thứ hai - 19/07/2021 21:26
1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thu Hương                        2. Giới tính: Nữ
3.    Ngày sinh: 24-12-1978                                                             4. Nơi sinh: Hà Nội
5.    Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7.    Tên đề tài luận án: Vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị thời Lý- Trần qua bộ Đại Việt sử ký toàn thư
8.    Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
9.    Mã số: 62 22 03 02
10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
-    Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên biệt, có hệ thống về vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị thời Lý- Trần qua bộ Đại Việt sử ký toàn thư. 
-    Trên cơ sở đánh giá những giá trị và hạn chế về vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý- Trần, luận án rút ra một số bài học lịch sử đối với đời sống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
12.    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử triết học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nho giáo và Nho giáo Việt Nam.
13.    Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
-    Tìm hiểu về vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị thời Lý- Trần qua nhiều nguồn khác nhau bên cạnh bộ Đại Việt sử ký toàn thư để có cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về vấn đề này.
-    Tìm hiểu về mối quan hệ giữa Nho- Phật– Đạo cũng như vai trò của chúng trong đời sống chính trị thời Lý- Trần nói riêng và đời sống tinh thần người Việt nói chung cùng những bài học lịch sử được rút ra.
14.    Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
14.1. Hoàng Thu Hương (2018), “Vai trò của Nho giáo đối với pháp luật thời Lý- Trần trong Đại Việt sử ký toàn thư”, Tạp chí Triết học (3), tr. 89- 96.
14.2.     Hoàng Thu Hương (2019), “Nho giáo với vấn đề xây dựng phẩm chất vì dân cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (4), tr. 225- 228.
14.3. Hoang Thu Huong (2020), “Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life”, Humanitarian Scientific Bulletin (12), Pp. 1-7, ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4399296. 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1.    Full name: Hoang Thu Huong                2. Sex: Female
3.Date of birth: 24/12/1978                            4. Place of birth: Hanoi
5. Decision on recognition of PhD student No. 4618/2016/QD-XHNV, dated December 29, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities
6.    Changes in the training process: None.
7.    Official thesis title: The role of Confucianism in the political life of the Ly-Tran dynasty through the Complete Annals of Dai Viet
8.    Major: Dialectical materialism and historical materialism
9.    Code: 62 22 03 02
10.    Supervisors: Assoc.Prof.,Dr. Nguyen Thanh Binh
11.    Summary of the new results of the thesis:
-    The thesis is a specialized and systematic scientific research on the role of Confucianism in the political life of the Ly-Tran dynasties through the Complete Annals of Dai Viet. 
-    On the basis of assessing the values and limitations of the role of Confucianism in political life in Vietnam during the Ly-Tran dynasties , the thesis draws some historical lessons for the current political life in Vietnam.
12.    Practical applicability: 
The thesis can be used as a reference in studying, researching and teaching History of philosophy, History of Vietnamese ideology, Confucianism and Vietnamese Confucianism.
13.    Further research directions: 
-    Learn about the role of Confucianism in the political life of the Ly-Tran dynasties through various sources besides the Complete Annals of Dai Viet to have a more in-depth, multi-dimensional view of this issue.
-    Learn about the relationship between Confucianism-Buddhism-Taoism as well as their role in the political life of the Ly-Tran dynasties in particular and the spiritual life of Vietnamese people in general, along with historical lessons learned.
14.    Thesis- related publications:
14.1. Hoang Thu Huong (2018), "The role of Confucianism in the law of the Ly-Tran dynasties in the Complete Annals of Dai Viet", Philosophy (3), pp. 89- 96.
14.2.     Hoang Thu Huong (2019), "Confucianism with the issue of building for the people quality of leaders and managers in Vietnam nowadays", Journal of Education and Society (4), pp. 225- 228.
14.3. Hoang Thu Huong (2020), “Confucianism in Vietnam Under the Ly and Tran Dynasties: Development, Peculiarity and its Influence on Political Life”, Humanitarian Scientific Bulletin (12), pp. 1-7, ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4399296. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây