TTLV: Di tích Khảo cổ học đá Chồng ( Đông Triều - Quảng Ninh)

Thứ sáu - 23/07/2021 04:59
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN NGỌC TÂN                  2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 17/05//1991
4. Nơi sinh: Thọ Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV-ĐT ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: 
DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC ĐÁ CHỒNG (ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH)
8. Chuyên ngành:  Khảo cổ học;                 Mã số: 60220317
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG HỒNG SƠN, Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn là chuyên khảo đầu tiên tổng hợp toàn bộ về hệ thống di tích và di vật tại di tích Đá Chồng (Đông Triều – Quảng Ninh).
Tập trung tổng hợp các kết quả tìm được về địa tầng di tích di vật, quy mô công trình, phạm vi công trình của các đơn nguyên kiến trúc có trong di tích Đá Chồng. 
Tiến hành phân loại, đánh giá một cách hệ thống các di vật tìm được qua đợt khai quật ở Đá Chồng. Tìm hiểu các đặc trưng của hệ thống các loại di vật các mặt: loại hình, chất liệu, hoa văn, kỹ thuật.
So sánh tổng hợp và tiến hành phân tích, đánh giá đặc trưng của hệ thống di tích và di vật tại Đá Chồng và một số di tích khác trong quần thể Ngọa Vân nhằm xác định những giá trị của quần thể di tích này trong mối quan hệ với các di tích khác có cùng tính chất và niên đại.
Thông qua việc nghiên cứu về hệ thống di tích và di vật ở Đá Chồng sẽ góp phần tìm hiểu thêm về diện mạo kiến trúc cũng như chức năng của di tích.
Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Đá Chồng nói riêng, quần thể di tích Ngọa Vân nói chung. 
Đồng thời, luận văn góp phần làm rõ thêm các đặc trưng về mặt bằng kiến trúc và nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Lê trung hưng.
Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nghiên cứu, tìm hiểu và cung cấp những tư liệu chân xác về những gì liên quan đến Đá Chồng, từ đó có thể đóng góp thêm những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của các đơn nguyên kiến trúc trong Đá Chồng nói riêng và kiến trúc trong quần thể Ngọa Vân nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo cho việc tu bổ tôn tạo, giảng dạy, học tập, tìm hiểu về di tích và các di vật liên quan.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Triển vọng nghiên cứu về hệ thống di tích và di vật thời Lê trung hưng trong không gian rộng hơn, so sánh với các khu vực có cùng tính chất và đồng đại. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Nguyễn Ngọc Tân (2019), “Lò nung vật liệu kiến trúc thời Lê trung hưng trong quần thể di tích Ngọa Vân - Đá Chồng, tỉnh Quảng Ninh”, NPHMVKCH năm 2018, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 334-336.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN NGOC TAN                          2. Sex: Male
3. Date of birth: 17/05/1991                                4. Place of birth: THANH HOA
5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV-ĐT Dated 11/07/2017 from Headmaster of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No change
7. Official thesis title: Archaeological Monuments DA CHONG (DONG TRIEU - QUANG NINH)
8. Major: Archaeology                                             9. Code: 60220317
10. Supervisors: Associate Professor. Doctor DANG HONG SON, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis is the first monograph to synthesize the entire system of relics and relics at Da Chong relic (Dong Trieu - Quang Ninh)
Concentrate on synthesizing the results found on the stratigraphy of the relics, the scale of the works, the scope of works of the architectural units in the Da Chong relic.
Conduct systematic classification and evaluation of relics found through excavations at Da Chong. Learn the characteristics of the system of relics of all aspects: types, materials, patterns, techniques.
Compare, synthesize and conduct analysis and evaluation of the characteristics of the system of relics and relics at Da Chong and some other relics in Ngoa Van population in order to determine the values of this relic population in relation to each other. Relationship with other monuments of the same nature and age.
Through the study of the system of monuments and relics in Da Chong, it will contribute to learn more about the architectural appearance as well as the function of the monument.
The thesis can be used as a reference for restoration, embellishment and promotion of the value of Da Chong relic in particular, and Ngoa Van relic complex in general.
At the same time, the thesis contributes to clarifying more features of architectural plan and decorative art of Le Trung Hung period
The research results of the thesis contribute to researching, understanding and providing accurate documents about what is related to Da Chong, thereby contributing to further understanding of the basic characteristics of the units. Architecture in Da Chong in particular and architecture in Ngoa Van complex in general.
12. Practical applicability: The thesis can be used as a reference for the restoration, restoration, teaching, learning, learning about relics and related relics.
13. Further research directions: Research prospects on the system of vestiges and relics of the Le Trung Hung period in a broader space, compared with areas of the same nature and synchronicity.
14. Thesis-related publications: (List them in chronological order)
Nguyen Ngoc Tan (2019), "The kiln for architectural materials of the Le Trung Hung period in the Ngoa Van - Da Chong relic complex, Quang Ninh province", NPHMVKCH 2018, Social Science Publishing House, Hanoi, p. 334-336.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây