TTLA:Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học lịch sử quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam trên cơ sở khung năng lực

Thứ sáu - 23/07/2021 02:26
1. Họ và tên nghiên cứu: NGUYỄN VĂN ĐIỀN                      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/9/1970                                                         4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
6.1. Kéo dài thời gian học tập (Quyết định số 4961/QĐ-XHNV, ngày 31/12/2019 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
6.2. Thay đổi tên đề tài luận án: 
- Lần 1 (Quyết định số 2702/QĐ-XHNV, ngày 26/9/2018 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
- Lần 2 (Quyết định số 625/QĐ-XHNV, ngày 22/3/2021 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
7. Tên đề tài luận án: “Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học lịch sử quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam trên cơ sở khung năng lực”. 
 8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ                            9. Mã số: 9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: - PGS, TS Nguyễn Hiệu 
                                                      - TS Nguyễn Kiều Oanh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Đây là nghiên cứu đầu tiên về chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực khoa học lịch sử quân sự (KHLSQS) của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) trên cơ sở khung năng lực (KNL). Kết quả nghiên cứu của luận án, góp phần làm rõ, bổ sung, phát triển lý luận về KNL và chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL - một hoạt động mới trong công tác lịch sử quân sự hiện nay. Đồng thời, luận án cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp cơ bản để các chủ thể lãnh đạo, quản lý công tác lịch sử quân sự trong nghiên cứu hoạch định chính sách và kế hoạch phát triển nhân lực; trong các khâu, các nội dung của phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS của QĐNDVN trên cơ sở KNL. Theo đó, luận án đã có những đóng góp mới:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS của QĐNDVN trên cơ sở KNL. Trọng tâm là xây dựng khái niệm, xác định nội dung và tiêu chí đánh giá chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL. Theo đó, chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS được thể hiện qua các nội dung chủ yếu: Xây dựng chính sách đánh giá, tuyển chọn; ban hành chính sách đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng; xây dựng và thực hiện quy chế, quy định bố trí, sắp xếp, sử dụng, đề bạt các chức vụ, chức danh; chỉnh sửa, ban hành chính sách sàng lọc nhân lực KH&CN; chính sách ưu đãi; ban hành các chính sách nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực,... cho nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL. 
- Khảo sát, đánh giá được thực trạng chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL; xác định những vấn đề đặt ra đối với tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL.
- Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận án đã chỉ ra những định hướng cơ bản để tiếp tục hoàn thiện chính sách và đề xuất bốn giải pháp tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS trên cơ sở KNL, bao gồm: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn nhân lực KH&CN theo tiếp cận KNL; Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS theo tiếp cận KNL; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS của QĐNDVN trên cơ sở KNL; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp  trong hoàn thiện, tổ chức thực hiện chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS dựa trên cơ sở KNL. 
- Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiên cứu lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS của QĐNDVN trên cơ sở KNL phù hợp với thực tiễn đặt ra.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo vận dụng nâng cao chất lượng nhân lực KH&CN trong lĩnh vực KHLSQS theo những tiêu chí, tiêu chuẩn khoa học.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về chính sách phát triển nhân lực KH&CN trong các lĩnh vực khoa học quân sự nói riêng, nhân lực ở các lĩnh vực khác của QĐNDVN nói chung trên cơ sở KNL.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
- Nguyễn Văn Điền (2014), “Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý công tác lịch sử quân sự trong Quân đội hiện nay”, Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự (17), tr. 38-40.
- Nguyễn Văn Điền (2017), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu lịch sử quân sự theo tinh thần Nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương”, Tạp chí Lịch sử quân sự (301), tr. 9-12.
- Nguyễn Văn Điền (2018), “Hoạt động khoa học ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương”, Tạp chí Lịch sử quân sự (317), tr. 57-60.
- Nguyễn Văn Điền (2019), “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”, Tạp chí Lịch sử quân sự (336), tr. 136-141.
- Nguyễn Văn Điền (2020), Yêu cầu và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ quan tham mưu chiến lược, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr. 906-915.
- Nguyễn Văn Điền (2020), “Ứng dụng khung năng lực trong đào tạo cán bộ ở các nhà trường quân đội”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (5), tr.71-73.
                          
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 

1. Full name: NGUYEN VAN DIEN                         2. Sex: Male
3. Date of birth: September 20th, 1970                   4. Place of birth: Nam Dinh
5. Decision on recognition of PhD student No. 4618/2016/QD-XHNV dated December 29th, 2016, by Rector the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process:
6.1. Extend the study period (Decision No. 4961/QD-XHNV, December 31st, 2019, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi).
6.2. Change the title of thesis: 
- First time (Decision No. 2702/QD-XHNV, dated September 26th, 2018, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi).
- Second time (Decision No. 625/QD-XHNV, dated March 22nd, 2021, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi).
7. Official thesis title: “Policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science of the Vietnam People’s Army on the basis of competency framework”. 
8. Major: Science and Technology Management                      9. Code: 9340412.01
10. Supervisors: 
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hieu
- Dr. Nguyen Kieu Oanh
11. Summary of the new findings of the thesis:
This is the first research on the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science of the Vietnam People’s Army  on the basis of competency framework. The research results of the thesis contributes to clarifying, supplementing and developing the theory of the competency framework and the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework - a new activity in current military history work. At the same time, the thesis provides a theoretical and practical basis and proposes basic solutions for subjects to lead and manage military history work in research on policy making and manpower planning; in the stages, the contents of development of scientific and technological manpower  in the field of military history science of the Vietnam People’s Army  on the basis of competency framework. Accordingly, the thesis has made new contributions:
- Clarify basic theoretical issues of the policy on development of scientific and technological manpower  in the field of military history science of the Vietnam People’s Army on the basis of competency framework. The focus is on developing concepts, defining contents and criteria for evaluating the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework. Accordingly, the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science is expressed through the following main contents: Developing evaluation and selection policies; promulgating policies on training, retraining and fostering; developing and implementing regulations on arrangement, use and promotion of positions and titles; amending and promulgating policies on scientific and technological manpower screening; incentives; promulgating policies to improve spiritual life, create motivation, etc. for scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework. 
- Survey, evaluate the current situation of the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework; identify problems for further improvement and implementation of the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework.
- In order to solve the problems raised, the thesis has revealed basic orientations to continue to complete the policy and proposed four solutions to continue to complete and implement the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework, including: Researching, supplementing and completing the standards of scientific and technological manpower according to the competency framework approach; Continuing to research, supplement, and complete the system of policies on development of scientific and technological manpower in the field of military history science according to the competency framework approach; Organize the effective implementation of the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science of the Vietnam People’s Army on the basis of competency framework; Promote propaganda and education to raise awareness and responsibility of subjects and promote the role of organizations and forces for forming synergy in completing and implementing the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science on the basis of competency framework. 
- From the research results, the thesis has recommended to the Central Military Commission, the Ministry of National Defense, the General Political Department and agencies and units in the whole army to study the leadership and direction to continue completing and implementing the policy on development of scientific and technological manpower in the field of military history science of the Vietnam People’s Army on the basis of competency framework in accordance with the practice.
12. Practical applicability, if any: It is the basis for the Central Military Commission, the Ministry of National Defense, Party committees, commanders at all levels and functional agencies to research, refer to and apply to improve the quality of scientific and technological manpower in the field of military history science according to scientific criteria and standards.
13. Further research directions, if any: Continue to research on the policy on development of scientific and technological manpower in the fields of military science in particular, manpower in other fields of the Vietnam People's Army in general on the basis of competency framework.
14. Thesis - related publications:
- Nguyen Van Dien (2014), “Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý công tác lịch sử quân sự trong Quân đội hiện nay (Development of managers of military history work in the Army today)”, Journal of Military - Politics Science (17), pp. 38-40.
- Nguyen Van Dien (2017), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu lịch sử quân sự theo tinh thần Nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương (Some solutions to improve the quality of managers and researchers of military history in the spirit of Resolution No. 984 of the Central Military Commission)”, Journal of Military History (301), pp. 9-12.
- Nguyen Van Dien (2018), “Hoạt động khoa học ở Viện Lịch sử quân sự Việt Nam sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương (Scientific activities at the  Vietnam Institute of military history after more than a year of implementing Resolution No. 984 of the Central Military Commission)”, Journal of Military History (317), pp. 57-60.
- Nguyen Van Dien (2019), “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới (Building cadres of the Vietnam People's Army in the new situation)”, Journal of Military History (336), pp. 136-141.
- Nguyen Van Dien (2020), Yêu cầu và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ quan tham mưu chiến lược (Requirements and solutions to build cadres at strategic advisory agencies), People’s Army Publishing House, Hanoi, pp. 906-915.
- Nguyen Van Dien (2020), “Ứng dụng khung năng lực trong đào tạo cán bộ ở các nhà trường quân đội (Application of competency framework in cadre training at military schools)”, Journal of Military - Politics Theory Education (5), pp.71-73.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây