TS. Phạm Văn Thủy

Email Thuypv@vnu.edu.vn
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1982
 • Email: Thuypv@vnu.edu.vn; Điện thoại: 0988238125
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
 • Học vị: Tiến sĩ                                  Năm nhận: 2014
 • Quá trình đào tạo:

                        2005: Tốt nghiệp Đại học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

                        2007: Tốt nghiệp Đại học, Đại học Leiden, Hà Lan

                        2009: Thạc sĩ nghiên cứu (MPhil), Đại học Leiden, Hà Lan

                        2014: Tiến sĩ, Đại học Leiden, Hà Lan

 • Ngoại ngữ: tiếng Anh, Hà Lan, Indonesia, Pháp.
 •  Hướng nghiên cứu chính:  Lịch sử thương mại và bang giao châu Á; Chuyển đổi thể chế kinh tế, chính trị ở Việt Nam và Đông Nam Á thời kỳ cận hiện đại; Lịch sử Indonesia

II. Công trình khoa học

Sách và chương sách

 1. Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam 1910s-1960s, Singapore: Springer Nature, 2019. ISBN: 978-981-13-3711-6 (268 trang) (ISI, Scopus index) ISBN 987-981133710
 2. The Japanese occupation and the independence movement in Vietnam, 1940-1945. Trong sách: Wang Chaoguang (Cb.), 再认识与再评价 (二战中的中国与亚洲民族独立运动) [Nghiên cứu và đánh giá lại phong trào giành độc lập ở Trung Quốc và Châu Á trong Chiến tranh Thế giới II]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2018, tr.166-179. ISBN 978-752013481
 3. “Hệ thống thương cảng đàng trong: nhìn từ nguồn hàng” (viết chung với Nguyễn Thị Xuyến). Trong sách: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Quang Ngọc (Cb.), Biển với lục địa: Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông, Nxb.ĐHQGHN, Hà Nội, 2018, tr.151-172. ISBN 978-604-968-980-2
 4. “Chuyển biến kinh tế - chính trị khu vực Đông Á nửa sau thế kỷ XX và Đổi mới ở Việt Nam”. Trong sách: Vũ Dương Ninh (Cb.), Việt Nam trong thế giới đang đổi thay, Nxb. ĐHQGHN, 2017, tr.497-510.  
 5. “Việt Nam trong lịch sử-văn hoá Đông Nam Á dưới quan điểm, góc nhìn của GS. Trần Quốc Vượng“ (viết chung với Đỗ Trường Giang). Trong sách: Còn là tinh anh, Nxb. ĐHQGHN, H.2017, tr.435-443. ISBN 978-604-62-6900-7
 6. “Globalization, economic development and acculturation in Vietnam since the 1986 Đổi mới”: in Globalization, national culture and local wisdom: The sustainability and preservation of culture and local wisdom in facing ASEAN Economic Community, Medan: University of North Sumatra (Indonesia), 2016, pp. 5-11. ISBN 979-458-920-9.
 7. Sự hình thành các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á: trở lại với các yếu tố bản địa. Trong sách: Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim (Cb.), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, tập III, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.77-105. In lại trong sách Việt Nam trong Lịch sử thế giới, Nxb. ĐHQGHN, 2016, tr. 148-172. ISBN 978-604-62-2737-3
 8.  “Từ đế chế thương mại tới đế quốc thực dân: Nguyên nhân, động lực và quá trình bành trướng thực dân Hà Lan ở Indonesia”. Trong sách: Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim (Cb.), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, tập III, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, tr. 482-499. ISBN 978-604-62-2737-3
 9. The Constraints of Economic Nationalism in Early Independent Indonesia. Trong sách: Alicia Schrikker and Jeroen Touwen (eds), Promises and Predicaments: Trade and Entrepreneurship in Colonial and Independent Indonesia in the 19th and 20th centuries, Singapore: National University of Singapore Press, 2014, pp. 227-244. ISBN 978-9971-69-851-5
 10. Thủy quân Việt Nam thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX: Qua các nguồn sử liệu phương Tây. Trong sách: Nguyễn Văn Kim (Cb.), Người Việt với biển, NXB Thế giới, Hà Nội, 2012, tr.506-523; in lại có bổ sung trong sách: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng (Cb.), Việt Nam truyền thống kinh tế văn hoá biển, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2015, tr.141-165. ISBN 9786047703418
 11. “Chủ nghĩa đế quốc Hà Lan ở Indonesia: nhìn từ phương diện lý thuyết”. Trong sách: Khoa Lịch sử, Một chặng đường nghiên cứu Lịch sử (2006-2011). Nxb. Thế giới, H. 2011, tr. 869-883. ISBN 978-60407700366-1
 12. “Ảnh hưởng của Hà Lan đối với hoạt động thương mại của Makassar thế kỷ XVII-XVIII”. Trong sách: Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVII. Nxb. Thế Giới, H., 2007, tr.254-275.

Bài báo

 1. Aceh, đạo Hồi và sự cạnh tranh quyền lực trong khu vực Eo biển Malacca thế kỷ XVI-XVII”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, 4 (2019), tr.80-90. ISSN 2588-1310
 2. “Continuing and emerging trends in Southeast Asian Studies in Vietnam and beyond”, Regional Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, 2017, pp. 126-131. ISSN 2507-8895
 3. “Same Fate, Different Choices: Decolonization in Indonesia and Vietnam” Lembaran Sejarah, 1 (2017), pp.79-90, ISSN 1410-4962.
 4. Đổi mới ở Việt Nam trong Biến chuyển Kinh tế-Xã hội Đông Á nửa sau thế kỷ XX“: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (2017), tr.59-68. ISSN 0866-7497
 5. George Coedès và thể chế chính trị, nhà nước Đông Nam Á cổ đại“ (Viết chung với Nguyễn Văn Kim): Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (477), 2016, tr.6-18. ISSN 0866-7497
 6. Economic aspects of Dutch expansion in Sumatra in the 19th century”. Journal of Southeast Asian Studies (English issue), Hà Nội, 2014, pp. 21-36. ISSN 0868-2739
 7. “Beyond Political Skin; Convergent Paths to An Independent National Economy in Indonesia and Vietnam”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 3 (2014), pp. 289-290. ISSN 1472-7234
 8. The Political Framework of Economic Decision-Making in Indonesia and Vietnam, 1945-1950. Lembaran Sejarah (Indonesia), No. 1 (2013), pp.31-44. ISSN 1410-4962.
 9. “Makassar: challenge or threat to the VOC’s trade?” Journal of Southeast      Asian Studies, (English issue), Hà Nội, 2008, pp. 25-40. ISSN 0868-2739
 10. Quan hệ thương mại của Malacca với Đông Nam Á (1400-1511)”. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 3 (2006), tr.45-54. ISSN 0868-2739
 11. Quan hệ thươngg mại cua Malacca với Trung Quốc giai đọan 1400-1511”. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 4 (2005), tr.52-59. ISSN 0868-2739

Bài hội thảo (chọc lọc)

 1. Regime Changes and Public Health Management in Vietnam: The Case of Leprosy”. Conference proceedings: Hansen’s disease in Southeast Asia: Narratives of the Past and Present, Singapore, 24-25/12/2016.
 2. “The Japanese occupation and the independence movement in Vietnam, 1940-1945”: Conference proceedings: Rethinking and Re-examination: China in the World War II and the National Independence Movement in Asia, Beijing (China), 16-19 December 2016, pp.78-87.
 3. The Roles of the Humanities in the Unification Process: Vietnam and Beyond“. Paper presented at International conference: International Relations in East Asia in the New Regional Context, Hanoi, 2016.
 4. Same Fate, Different Choices: Decolonization in Indonesia and Vietnam”. Paper presented at International Conference 20th Anniversary of SEASREP and Southeast Asian Studies, Jogjakarta, Indonesia, 11/2015.
 5. “Chinese business in Indonesia and Vietnam during decolonization, 1930s-1960s. Paper presented at International Conference The Consortium for Southeast Asian Studies in Asia, Kyoto, Japan, 12/2015.
 6. For better or for worse: Japanese occupation and economic decolonization”. Paper presented at International Conference: Vietnam-Japan-Indochina in the World War II: Documents and interpretation, Hanoi, 12/2015.
 7. “History education in Vietnam”, paper presented at The 2015 international NGO conference on History and Peace, Seoul, South Korea, 11-11/7/2015.
 8. Kinh tế Việt Nam thời thuộc địa: Một cái nhìn tư Đông Nam Á. Kỷ yếu Hội thảo: Sử học trẻ, những nghiên cứu mới, Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội và Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN tổ chức, Hà Nội, 23-7-2015.
 9. “The Models of Democracy in Indonesia, 1945-2014: From Parliamentary Democracy to Guided Democracy, Pancasila Democracy and New Democracy”, paper presented at International Conference: Democracy and Development Models in Asia: Theory and Practice, Hanoi, 5/6/2015.
 10. Paths to independence: A comparison of decolonization in Indonesia and Vietnam, 1945-1960. Paper presented at International Conference “Vietnam in World history”, Hà Nội, 30/12/2013 .
 11. “Determinants of economic policy in Indonesia in the late-colonial period and the immediate post-independence period”, paper presented World Economic History Congress, Stellenbosch, South Africa, 9-13/7/2012 (together with Thomas J. Lindblad).
 12. “The Political Framework of Economic Decision-Making in Indonesia and Vietnam, 1945-1950; A Comparative Perspective”, paper presented at the European Social Sciences History Conference, Glasgow, Scotland, 11-14/4/2012.
 13. “Authority relations and economic decision-making in Indonesia and Vietnam, 1945-1950; A comparative perspective”, paper presented at the conference: State and Economy in Indonesia’s Transition to Sovereignty, Leiden, The Netherlands, 13-14/10/2011.
 14. “Towards National Economy in Indonesia; A Study of Political Economy and Comparison with Vietnam, 1930-1960”, paper presented at the conference the European Graduate School for Training Social and Economic Historial Research (ESTER), Vienna, 23-27/11/, 2010.
 15. “Same Fate, Different choices: A comparison of decolonization in Indonesia and Vietnam, 1945-1960”, paper presented at the 21st Conference of the International Association of Historian of Asia (IAHA), Singapore, 22-25/6/2010.
 16. “Economic aspects of the Dutch imperial expansion in Sumatra in the nineteenth century”. Paper presented at international conference: Monsoon Asia in the age of revolution: Changes of regime and their aftermath, Mumbai, India, 12-141/2010.
 17. Same Fate, Different choices: A comparison of decolonization in Indonesia and Vietnam, 1945-1960”. Paper presented at the 21st Conference of the International Association of Historian of Asia (IAHA), Singapore, 22-25/6/2010.
 18. “The political economy of transition in Indonesia, 1930-1960”. Paper presented at Posthumous conference, Brussel, 5/2010.
 19.  “From Protectionism to Guided Economy, A study of political economy in Indonesia and comparison with Vietnam, 1930-1960”. Paper presented at Posthumus conference, Amsterdam, 4/ 2009.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Sự hình thành, phát triển của các quốc gia cổ Đông Nam Á và các mối quan hệ khu vực (thành viên nghiên cứu), Đề tài khoa học trọng điểm ĐHQG HN, mã số QGTĐ. 04.09, 2006-2008.
 2. Thực trạng nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay (thành viên nghiên cứu), Đề tài khoa học Nhóm A (Đề tài trọng điểm), ĐHQG HN, mã số: QGTĐ 13.18, 2013-2015.
 3. Sự tranh giành thuộc địa giữa Hà Lan và Anh ở Đông Nam Á: Nghiên cứu trường hợp Sumatra (Indonesia), 1824-1914 (chủ nhiệm đề tài), Đề tài khoa học thuộc Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu châu Á – ĐHQG HN, Quyết định số 65/QĐ-NCCA, Hợp đồng số 13/2014/HĐĐT, 2014-2016.
 4. The Role of Vietnam and Indonesia in Japan’s Greater East Asia Co-Prosperity Sphere: A Comparative Study of the Japanese Economic Policies in Vietnam and Indonesia during the World War II (Chủ nhiệm đề tài), Đề tài do Quỹ Sumitomo tài trợ, 2015-2016.
 5. Các mô hình kinh tế ở Đông Nam Á thời thuộc địa: nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Indonesia (Chủ nhiệm đề tài), Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.16. 38, 2016-2018.
 6. Lịch sử Việt Nam, tập 3 (179TCN-905) (Thư ký khoa học), Đề tài thuộc Đề án cấp Quốc gia “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”, Bộ Khoa học Công nghệ, 2015-2018. Quyết định số 197/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 6/11/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2016-2018.
 7. Ensnared in War: The Koreans and Vietnamese in World War II (Thư ký khoa học), Quỹ nghiên cứu học thuật Hàn Quốc, 2017-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. 2009-2013: Học bổng Tiến sĩ toàn phần của Quỹ khoa hỗ trợ nghiên cứu quốc gia (NWO) Hà Lan.
 2. 2006-2009: Học bổng ENCOMPASS cho hệ Cử nhân và Thạc sĩ nghiên cứu, Đại học Leiden, Hà Lan.
 3. 2001-2005: Học bổng thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao, ĐHKHXH&NV.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây