Danh sách giảng viên cơ hữu của USSH

Thứ năm - 29/10/2015 04:42
Danh sách giảng viên cơ hữu của USSH
Danh sách giảng viên cơ hữu của USSH

 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Trình độ Chuyên môn
được đào tạo
Giảng
 dạy
khối
 kiến
thức
đại
cương
Giảng dạy
khối kiến thức
chuyên nghiệp
Ngành đào tạo
tham gia chủ trì
Đơn vị
1 Nguyễn Thu Giang 9/19/1982 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
2 Hoàng Thị Thu 9/27/1986 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
3 Đặng Thị Thu Hương 1/17/1975 PGS TS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
4 Phan Văn Kiền 3/23/1985 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
5 Phạm Thị Lan 2/15/1981 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
6 Phạm Đình Lân 3/5/1958 GVC ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
7 Nguyễn Sơn Minh 4/8/1977 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
8 Nguyễn Minh 11/7/1989 GV ThS Ngôn ngữ học x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
9 Vũ Trà My 6/21/1974 GV ThS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
10 Dương Xuân Sơn 12/27/1954 PGS TS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
11 Bùi Chí Trung 7/18/1978 GV TS Báo chí x x Báo chí Khoa Báo chí và Truyền thông
12 Hoàng Thu Cúc 4/26/1981 GV ThS Dân số học     Công tác xã hội Khoa Xã hội học
13 Mai Tuyết Hạnh 8/29/1975 GV ThS Xã hội học x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
14 Nguyễn Hồi Loan 12/27/1953 PGS TS Tâm lý học   x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
15 Đặng Kim Khánh Ly 12/20/1979 GV ThS Xã hội học x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
16 Bùi Thanh Minh 3/8/1988 GV ThS Công tác xã hội x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
17 Nguyễn Hữu Quân 7/13/1987 GV ThS Công tác xã hội x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
18 Mai Thị Kim Thanh 5/11/1960 GVC TS Xã hội học x X Công tác xã hội Khoa Xã hội học
19 Lương Bích Thủy 12/24/1987 GV ThS Công tác xã hội x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
20 Nguyễn Thị Như Trang 8/7/1979 GV TS Xã hội học x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
21 Nguyễn Thu Trang 6/4/1988 GV ThS Công tác xã hội x x Công tác xã hội Khoa Xã hội học
22 Đỗ Thị Ngọc Anh 12/11/1976 GV ThS Giáo dục chính trị   Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
23 Nguyễn Anh Cường 4/29/1976 GV TS Lịch sử x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
24 Nguyễn Ngọc Diệp 9/22/1977 GV ThS Chính trị học  x   Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
25 Nguyễn Thị Thuý Hằng 5/16/1977 GV ThS Báo chí x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
26 Trần Bách Hiếu 8/16/1985 GV TS* Lịch sử thế giới x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
27 Nguyễn Thị Kim Hoa 5/17/1990 GV ThS Chính trị học     Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
28 Phùng Chí Kiên 7/24/1992 GV §H Chính trị học     Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
29 Lại Quốc Khánh 9/24/1976 PGS TS CNDVBC & CNDVLS x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
30 Nguyễn Thị Châu Loan 1/2/1968 GV TS Triết học x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
31 Đinh Xuân 8/15/1957 PGS TS Lịch sử    x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
32 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1982 GV ThS Triết học x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
33 Phạm Quốc Thành 9/2/1977 GV TS Lịch sử x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
34 Vũ Thị Minh Thắng 4/16/1975 GV ThS Triết học x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
35 Nguyễn Văn Thắng 1/27/1990 GV ThS Chính trị học  x   Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
36 Lưu Minh Văn 6/15/1958 GVC TS Triết học x x Chính trị học Khoa Khoa học chính trị
37 Lưu Tuấn Anh 10/30/1974 GV TS Ngôn ngữ học x x Đông phương học Khoa Đông phương học
38 Trần Thuý Anh 9/27/1966 GV TS Ngôn ngữ học   x Đông phương học Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
39 Nguyễn Thị Thuỳ Châu 4/11/1982 GV ThS Đông phương học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
40 Lê Đình Chỉnh 7/21/1954 PGS TS Lịch sử x x Đông phương học Khoa Đông phương học
41 Nguyễn Minh Chung 7/21/1981 GV ThS Ngôn ngữ học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
42 Mai Ngọc Chừ 1/2/1950 GS TS Ngữ văn x x Đông phương học Khoa Đông phương học
43 Nguyễn Thọ Đức 5/29/1978 GV TS Triết học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
44 Nguyễn Thủy Giang 11/3/1983 GV ThS Dân tộc học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
45 Phạm Thị Thu Giang 3/9/1978 GV TS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
46 Lê Thị Thu Giang 7/15/1977 GV ThS Châu Á học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
47 Đỗ Thu 9/18/1961 PGS TS Ngữ văn   x Đông phương học Khoa Đông phương học
48 Dương Thu 10/11/1986 GV ThS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
49 Nghiêm Thuý Hằng 3/15/1971 GV TS Văn học- Ngôn ngữ học x x Đông phương học Khoa Đông phương học
50 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 7/5/1975 GV TS Văn học- Ngôn ngữ học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
51 Phạm Lê Huy 10/4/1981 GV ThS Lịch sử    x Đông phương học Khoa Đông phương học
52 Phạm Thị Thanh Huyền 8/4/1984 GV ThS Lịch sử    x Đông phương học Khoa Đông phương học
53 Phạm Hoàng Hưng 7/19/1979 GV ThS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
54 Nguyễn Thị Thu Hường 10/25/1982 GV ThS Châu Á học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
55 Nguyễn Tương Lai 9/2/1950 PGS TS Ngữ văn   x Đông phương học Khoa Đông phương học
56 Phan Hải Linh 8/26/1970 PGS TS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
57 Trần Trúc Ly 2/4/1980 GV ThS Văn học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
58 Nhâm Thị Thanh 2/10/1976 GV TS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
59 Đỗ Thuý Nhung 2/13/1967 GV TS Ngôn ngữ học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
60 Nguyễn Trần Tiến 7/23/1978 GV TS Lịch sử   x Đông phương học Khoa Đông phương học
61 Hà Minh Thành 6/2/1978 GV ThS Văn học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
62 Phạm Sĩ Thành 2/9/1980 GV TS Kinh tế học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
63 Hồ Thị Thành 2/25/1977 GV ThS Đông phương học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
64 Phùng Thị Thảo 11/28/1983 GV ThS Quan hệ quốc tế   x Đông phương học Khoa Đông phương học
65 Nguyễn Phương Thúy 8/3/1980 GV TS Luật học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
66 Trần Thị Quỳnh Trang 9/1/1989 GV ThS Giáo dục học   x Đông phương học Khoa Đông phương học
67 Võ Minh 8/29/1978 GV TS Khu vực học x x Đông phương học Khoa Đông phương học
68 Nguyễn Phúc Anh 8/12/1986 GV §H Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
69 Lê Văn Cường 3/8/1976 GV ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
70 Phạm Vân Dung 2/1/1977 GV ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
71 Lê Phương Duy 11/27/1987 GV ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
72 Võ Mạnh 8/13/1984 GV ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
73 Phan Thị Thu Hiền 8/13/1980 GV ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
74 Đinh Thanh Hiếu 10/17/1974 GVC ThS Hán Nôm x x Hán Nôm Khoa Văn học
75 Phạm Văn Khoái 8/5/1956 PGS TS Ngôn ngữ học x x Hán Nôm Khoa Văn học
76 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5/20/1990 GV ThS Khoa học quản lý     Khoa học quản lý Viện chính sách và Quản lý
77 Nguyễn Thị Kim Chi 4/15/1980 GV ThS Triết học x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
78 Nguyễn Văn Chiều 5/5/1979 GV TS Triết học x   Khoa học Quản lý Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
79 Nguyễn Hữu Thành Chung 12/31/1991 GV CN Quản lý x   Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
80 Nguyễn Mạnh Dũng 11/2/1980 GV TS Lịch sử     Khoa học quản lý Viện chính sách và Quản lý
81 Phan Hồng Giang 1/23/1979 GV ThS Xã hội học x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
82 Nguyễn Như 2/26/1982 GV ThS Luật học   x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
83 Trương Thu 11/3/1982 GV ThS Kinh tế x   Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
84 Trần Văn Hải 8/13/1957 PGS TS Luật Hành chính x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
85 Phạm Xuân Hằng 5/15/1950 PGS TS Lịch sử   x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
86 Hoàng Thị Tố Hằng 2/14/1961 GV ThS Giáo dục học x   Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
87 Nguyễn Thu Hợp 2/23/1990 GV ThS Khoa học quản lý     Khoa học quản lý Viện chính sách và Quản lý
88 Bùi Trang Hương 6/9/1981 GV ThS Quản lý công   x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
89 Trần Ngọc Liêu 10/10/1960 PGS TS CNDVBC&CNDVLS x x Khoa học quản lý Phòng Đào tạo
90 Hoàng Văn Luân 1/1/1962 GVC TS Triết học x x Khoa học quản lý Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học
91 Tạ Thị Bích Ngọc 4/9/1984 GV ThS Quản lý xã hội x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
92 Hoàng Lan Phương 8/17/1986 GV ThS Luật học   x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
93 Vũ Thị Cẩm Thanh 9/20/1986 GV ThS Khoa học quản lý x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
94 Phạm Ngọc Thanh 9/15/1952 PGS TS Triết học chính trị x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
95 Đinh Thị Bích Thủy 11/25/1975 GV TS Xã hội học x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
96 Nguyễn Anh Thư 2/4/1981 GV ThS Quản trị nhân lực x   Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
97 Vũ Hải Trang 3/1/1986 GV ThS Khoa học quản lý x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
98 Đỗ Huyền Trang 4/16/1987 GV ThS Quản lý kinh tế x   Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
99 Đào Thanh Trường 1/29/1980 GV TS Xã hội học x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
100 Hoàng Thị Hải Yến 8/26/1986 GV ThS Khoa học quản lý x x Khoa học Quản lý Khoa Khoa học Quản lý
101 Nguyễn Huy Chương 1/1/1954 GVC TS LSTG cận đại và hiện đại x x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
102 Nguyễn Thị Kim Dung 9/25/1977 GV TS Thư viện học   x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
103 Đồng Đức Hùng 10/4/1978 GV ThS Khoa học thư viện x x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
104 Nguyễn Thị Trang Nhung 3/18/1983 GV ThS Quản trị thông tin x x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
105 Phạm Tiến Toàn 9/2/1981 GV ThS Thông tin - Thư viện x x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
106 Bùi Thanh Thủy 4/12/1979 GV TS Thư viện học   x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
107 Trịnh Khánh Vân 10/30/1972 GV ThS Thư viện học   x Khoa học thư viện Khoa Thông tin-Thu viện
108 Nguyễn Văn Anh 7/6/1979 GV ThS Khao   x Lịch sử Khoa Lịch sử
109 Phạm Đức Anh 1/22/1980 GV TS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
110 Hoàng Văn Diệp 8/31/1987 GV ThS KCH   x Lịch sử Khoa Lịch sử
111 Phạm Thị Lương Diệu 10/26/1980 GV TS Lịch sử ĐCSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
112 Lê Thị Kim Dung 4/2/1968 GV ThS Lịch sử VN x   Lịch sử Khoa Lịch sử
113 Lâm Thị Mỹ Dung 7/23/1959 PGS TS Khảo cổ học x x Lịch sử Khoa Lịch sử
114 Trần Kim Đỉnh 10/8/1952 PGS TS Sử liệu   x Lịch sử Khoa Lịch sử
115 Trương Thị Bích Hạnh 9/8/1982 GV TS* Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
116 Đinh Thị Thùy Hiên 1/11/1979 GV ThS Lịch sử sử học và Sử liệu học   x Lịch sử Khoa Lịch sử
117 Vũ Quang Hiển 12/21/1951 PGS TS Lịch sử Đảng CSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
118 Đinh Tiến Hiếu 6/22/1978 GV TS Lịch sử cận hiện đại Trung Quốc x x Lịch sử Khoa Lịch sử
119 Nguyễn Thị Mai Hoa 4/7/1965 PGS TS Lịch sử ĐCSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
120 Hoàng Hồng 2/22/1953 PGS TS Lịch sử Sử học và Sử liệu học   x Lịch sử Khoa Lịch sử
121 Hồ Thị Liên Hương 5/19/1988 GV ThS Lịch sử Đảng CSVN   x Lịch sử Khoa Lịch sử
122 Nguyễn Văn Kim 12/12/1962 PGS TS Lịch sử TG x x Lịch sử Ban Giám hiệu
123 Đặng Xuân Kháng 7/19/1954 PGS TS Lịch sử TG x x Lịch sử Khoa Lịch sử
124 Nguyễn Văn Khánh 12/16/1955 GS TS Lịch sử VN   x Lịch sử Ban Giám hiệu
125 Đỗ Thị Thuỳ Lan 12/14/1981 GV TS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
126 Nguyễn Đình 9/23/1952 PGS TS Lịch sử VN   x Lịch sử Khoa Lịch sử
127 Nguyễn Quang Liệu 12/20/1968 GVC TS Lịch sử x x Lịch sử Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
128 Nguyễn Nhật Linh 5/20/1985 GV ThS Lịch sử TG x x Lịch sử Khoa Lịch sử
129 Đỗ Thị Thanh Loan 8/23/1981 GV TS Lịch sử ĐCSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
130 Nguyễn Hữu Mạnh 7/27/1989 GV §H Khảo cổ học   x Lịch sử Khoa Lịch sử
131 Nguyễn Ngọc Minh 10/12/1988 GV §H Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
132 Hoàng Thị Hồng Nga 2/16/1984 GV ThS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
133 Lê Thị Quỳnh Nga 2/10/1976 GV TS Lịch sử Đảng CSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
134 Trần Viết Nghĩa 9/2/1977 PGS TS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
135 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9/1/1990 GV ThS Lịch sử TG x   Lịch sử Khoa Lịch sử
136 Nguyễn Ngọc Phúc 9/7/1978 GV ThS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
137 Nguyễn T. Hoài Phương 4/24/1980 GV TS* Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
138 Vũ Văn Quân 10/9/1963 PGS TS Lịch sử VN   x Lịch sử Khoa Lịch sử
139 Đặng Hồng Sơn 7/20/1980 GV TS Khảo cổ học   x Lịch sử Khoa Lịch sử
140 Hồ Thành Tâm 1/16/1986 GV ThS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
141 Đinh Đức Tiến 12/13/1977 GV TS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
142 Hoàng Anh Tuấn 8/8/1976 PGS TS Lịch sử x x Lịch sử Khoa Lịch sử
143 Trần Thiện Thanh 12/16/1976 PGS TS Lịch sử TG x x Lịch sử Khoa Lịch sử
144 Đỗ Thị Hương Thảo 11/15/1975 GV TS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
145 Phan Phương Thảo 10/31/1962 PGS TS Lịch sử VN   x Lịch sử Khoa Lịch sử
146 Phạm Minh Thế 11/29/1981 GV ThS Lịch sử ĐCSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
147 Lê Văn Thịnh 8/5/1955 PGS TS Sử học x x Lịch sử Khoa Lịch sử
148 Phạm Văn Thủy 5/12/1982 GV TS Lịch sử TG x x Lịch sử Khoa Lịch sử
149 Nguyễn Bảo Trang 10/7/1982 GV ThS Lịch sử VN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
150 Ngô Đăng Tri 5/15/1953 PGS TS Lịch sử Đảng CSVN x x Lịch sử Khoa Lịch sử
151 Lý Tường Vân 2/9/1975 GV TS Lịch sử thế giới x x Lịch sử Khoa Lịch sử
152 Trần Phương Hoa 11/30/1982 GV ThS LTH&QTVP   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
153 Lê Tuấn Hùng 3/24/1976 GV ThS Lưu trữ học và Tư liệu học   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
154 Nguyễn Thị Liên Hương 6/30/1958 GVC TS Lịch sử   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
155 Nguyễn Thị Thùy Linh 1/1/1986 GV ThS Lưu trữ học   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
156 Nguyễn Văn Ngọc 3/13/1989 GV ĐH Lịch sử   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
157 Đào Đức Thuận 10/27/1978 GV TS Lịch sử   x Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
158 Nguyễn Ngọc Bình 4/10/1977 GV TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
159 Nguyễn Hồng Cổn 7/2/1956 PGS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
160 Đinh Kiều Châu 7/16/1973 GV TS Lý luận Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
161 Nguyễn Văn Chính 10/20/1960 PGS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
162 Trần Trí Dõi 11/2/1953 GS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
163 Đỗ Hồng Dương 10/19/1983 GV TS Lý luận Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
164 Nguyễn Hữu Đạt 4/21/1953 PGS TS Ngữ văn x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
165 Đông 4/14/1953 GVC TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
166 Võ Thị Minh 11/14/1975 GV ThS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
167 Trần Thị Hồng Hạnh 8/19/1983 GV TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
168 Nguyễn Văn Hiệu 12/29/1973 PGS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo quốc tế
169 Lê Thị Thu Hoài 6/22/1975 GV TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
170 Phạm Thị Thuý Hồng 5/20/1976 GV TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
171 Trịnh Cẩm Lan 9/26/1970 PGS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
172 Đào Thị  Thanh Lan 7/3/1955 PGS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
173 Vũ Đức Nghiệu 10/5/1954 GS TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
174 Hứa Ngọc Tân 9/10/1981 GV ThS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
175 Hà Thị Tuệ Thành 10/4/1981 GV ThS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
176 Hoàng Anh Thi 12/13/1963 PGS TS Ngôn ngữ học và LLNN x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
177 Nguyễn T. Phương Thùy 1/2/1981 GV TS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
178 Phạm Hữu Viện 11/7/1977 GV ThS Ngôn ngữ học x x Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học
179 Lâm Minh Châu 11/9/1986 GV ThS Lịch sử x x Nhân học Khoa Nhân học
180 Nguyễn Văn Chính 10/28/1956 PGS TS Khoa học xã hội x x Nhân học Khoa Nhân học
181 Trần Thùy Dương 6/15/1986 GV ThS Nhân chủng học ứng dụng x   Nhân học Khoa Nhân học
182 Nguyễn Trường Giang 9/19/1973 GV TS Dân tộc học   x Nhân học Khoa Nhân học
183 Lê Sĩ Giáo 7/12/1949 PGS TS Dân tộc học x x Nhân học Khoa Nhân học
184 Đinh Hồng Hải 8/10/1970 GV TS Nhân học   x Nhân học Khoa Nhân học
185 Thạch Mai Hoàng 2/6/1979 GV ThS Động vật học   x Nhân học Khoa Nhân học
186 Đinh Thị Thanh Huyền 8/1/1978 GV TS* Lịch sử x   Nhân học Khoa Nhân học
187 Nguyễn Thị Thu Hương 3/12/1979 GV TS Nhân học   x Nhân học Khoa Nhân học
188 Lâm Bá Nam 11/27/1954 PGS TS Dân tộc học x x Nhân học Khoa Nhân học
189 Lương Thị Minh Ngọc 4/14/1985 GV ThS Lịch sử   x Nhân học Khoa Nhân học
190 Nguyễn Văn Sửu 9/4/1973 PGS TS Nhân học x x Nhân học Khoa Nhân học
191 Đỗ Anh Đức 12/27/1976 GV TS Báo chí x x Quan hệ công chúng Khoa Báo chí và Truyền thông
192 Vũ Quang Hào 12/4/1955 PGS TS Ngôn ngữ học x x Quan hệ công chúng Khoa Báo chí và Truyền thông
193 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/26/1974 PGS TS QHCC và quảng cáo x x Quan hệ công chúng Khoa Báo chí và Truyền thông
194 Đặng Nhật Minh 2/2/1991 GV ThS QHCC và TT chiến lược   x Quan hệ công chúng Khoa Báo chí và Truyền thông
195 Phạm Nhật Phương 8/17/1991 GV ThS QHCC và quảng cáo   x Quan hệ công chúng Khoa Báo chí và Truyền thông
196 Trịnh Lê Anh 12/19/1977 GV ThS Du lịch học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
197 Trần Thuý Anh 10/13/1964 PGS TS Văn hóa học x x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
198 Vũ Mạnh 7/16/1957 GVC TS Thống kê kinh tế x x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
199 Trần Thị Mai Hoa 1/29/1984 GV TS Văn hóa Đông Á   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
200 Trần Thị Hoa 10/21/1980 GV ThS Du lịch học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
201 Nguyễn Phạm Hùng 7/12/1958 PGS TS Văn học VN   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
202 Vũ Hương Lan 10/3/1982 GV ThS Du lịch học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
203 Đinh Nhật 12/16/1985 GV ThS Du lịch học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
204 Bùi Nhật Quỳnh 12/15/1987 GV ThS Marketing   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
205 Trần Đức Thanh 4/27/1951 PGS TS Địa lý   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
206 Nguyễn Thu Thủy 12/10/1977 GV ThS Du lịch học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
207 Triệu Thế Việt 10/1/1973 PGS TS Nghệ thuật học   x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
208 Nguyễn Quang Vinh 1/31/1975 GV TS Quản lý kinh tế x x Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  Khoa Du lịch học
209 Nguyễn Ngọc Dung 11/19/1979 GV ThS Du lịch học   x Quản trị khách sạn Khoa Du lịch học
210 Trần Thị Minh Hòa 5/22/1966 PGS TS Kinh tế du lịch x x Quản trị khách sạn Ban Giám hiệu
211 Nguyễn Hồng Loan 12/8/1964 GVC ThS GD tiếng Anh x x Quản trị khách sạn Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo
212 Phạm Hồng Long 10/22/1976 GV TS Du lịch học   x Quản trị khách sạn Khoa Du lịch học
213 Tô Quang Long 5/17/1976 GVC ThS Quản trị kinh doanh x x Quản trị khách sạn Khoa Du lịch học
214 Nguyễn Thị Kim Bình 2/23/1969 GV ThS Lưu trữ học&Tư liệu học   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
215 Nguyễn Hồng Duy 11/22/1981 GV ThS LTH&QTVP   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
216 Phạm Thị Diệu Linh 10/11/1983 GV ThS LTH&QTVP   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
217 Lê Thị Nguyệt Lưu 2/18/1973 GV ThS Lưu trữ học   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
218 Vũ Đình Phong 7/28/1989 GV ThS LTH&QTVP   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
219 Vũ Thị Phụng 5/10/1959 PGS TS Biên soạn LS và Sử liệu   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
220 Cam Anh Tuấn 12/3/1979 GV TS Lưu trữ học và Tư liệu học   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
221 Trần Thanh Tùng 2/2/1977 GV ThS Lưu trữ học và Tư liệu học   x Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
222 Dương Hồng ánh 6/15/1971 GV ThS Hoa Kỳ học   x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
223 Nguyễn Thùy Chi 8/22/1989 GV ThS Quan hệ quốc tế   x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
224 Bùi Hồng Hạnh 7/20/1976 GV TS Lịch sử thế giới x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
225 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3/5/1973 GV TS Lịch sử x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
226 Nguyễn Thu Hằng 12/24/1976 GV ThS Đông phương học x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
227 Phạm Thị Thu Huyền 6/22/1975 GV ThS Luật học x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
228 Lêna 11/23/1984 GV ThS Quốc tế học x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
229 Phạm Quang Minh 10/12/1962 PGS TS Đông Nam á học x x Quốc tế học Ban Giám hiệu
230 Hoàng Khắc Nam 4/8/1962 PGS TS Lịch sử x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
231 Bùi Thành Nam 4/22/1971 GV TS Kinh tế x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
232 Trần Điệp Thành 9/3/1973 GVC ThS Luật, CTQT, QHQT x x Quốc tế học Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo quốc tế
233 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12/27/1957 PGS TS LS thế giới   x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
234 Vũ Thị Anh Thư 12/14/1969 GV ThS Luật x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
235 Lê Thu Trang 2/28/1986 GV ThS Quốc tế học   x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
236 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/7/1984 GV ThS Quan hệ quốc tế x x Quốc tế học Khoa Quốc tế học
237 Hoàng Mai Anh 4/20/1988 GV ThS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
238 Nguyễn Bá Đạt 6/5/1975 GV TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
239 Trần Thị Minh Đức 12/22/1954 GS TS Tâm lý học xã hội   x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
240 Trương Thị Khánh 9/8/1967 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
241 Nguyễn Thị Minh Hằng 9/28/1970 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
242 Phạm Thị Thu Hoa 10/26/1967 GVC TS Tâm lý học x   Tâm lý học Phòng Đào tạo sau đại học
243 Trần Thu Hương 3/29/1975 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
244 Trần Thu Hương 10/15/1978 GV TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
245 Hoàng Mộc Lan 4/13/1956 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
246 Nguyễn Hạnh Liên 3/8/1983 GV ThS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
247 Trịnh Thị Linh 6/30/1982 GV TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
248 Lê Thị Minh Loan 2/8/1973 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
249 Nguyễn Văn Lượt 1/10/1980 GV TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
250 Đặng Hoàng Ngân 1/14/1989 GV ThS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
251 Bùi Thị Hồng Thái 12/3/1983 GV TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
252 Trần Hà Thu 11/29/1986 GV ThS Tâm lý học x   Tâm lý học Khoa Tâm lý học
253 Nguyễn Hữu Thụ 8/19/1952 PGS TS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
254 Nguyễn Thị Anh Thư 6/18/1983 GV ThS Tâm lý học x x Tâm lý học Khoa Tâm lý học
255 Trần Đức Hòa 3/25/1987 GV §H Thông tin - Thư viện x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
256 Đỗ Văn Hùng 4/1/1976 GV TS Thông tin - Thư viện x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
257 Nguyễn Thị Kim Lân 4/23/1987 GV ThS Thông tin - Thư viện x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
258 Vũ Ngọc Loãn 2/5/1951 PGS TS Toán tin x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
259 Trần Thị Quý 10/24/1957 PGS TS Thông tin - Thư viện x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
260 Vũ Thị Hồng Vân 3/16/1974 GV ThS Tin học x x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
261 Trần Thị Thanh Vân 7/21/1980 GV ThS Khoa học thư viện   x Thông tin học Khoa Thông tin-Thu viện
262 Hà Thị Bắc 2/5/1980 GV TS Triết học x   Triết học Triết học
263 Nguyễn Thanh Bình 9/1/1956 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
264 Phạm Quỳnh Chinh 9/8/1981 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
265 Phạm Văn Chung 8/6/1957 GVC TS Triết học x x Triết học Triết học
266 Vũ Văn Chung 8/27/1983 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
267 Mai K Đa 10/14/1987 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
268 Trần Thị Điểu 5/31/1978 GV TS Triết học x   Triết học Triết học
269 Phạm Hoàng Giang 6/29/1979 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
270 Trần Thị Hạnh 9/26/1971 GVC TS Triết học x x Triết học Triết học
271 Nguyễn Vũ Hảo 11/12/1958 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
272 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/14/1978 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
273 Trần Minh Hiếu 1/17/1983 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
274 Nguyễn Thị Hoài 1/6/1985 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
275 Đỗ Thị Hoà Hới 11/28/1958 PGS TS LS Triết học x x Triết học Triết học
276 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/17/1965 GVC TS Triết học x x Triết học Triết học
277 Nguyễn Quang Hưng 4/4/1961 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
278 Nguyễn Thị Thu Hường 4/24/1976 GV TS Triết học x   Triết học Triết học
279 Nguyễn Thị Lan 1/19/1977 GV TS Triết học x   Triết học Triết học
280 Đặng Thị Lan 11/14/1961 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
281 Nguyễn Thị Liên 8/10/1989 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
282 Lương Thuỳ Liên 10/9/1981 GV TS CNDVBC&CNDVLS x x Triết học Triết học
283 Phan Thị Hoàng Mai 8/29/1983 GV ThS CNXHKH x x Triết học Triết học
284 Đoàn Thu Nguyệt 9/7/1987 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
285 Phạm Công Nhất 9/1/1963 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
286 Trần Thị Kim Oanh 7/26/1968 PGS TS Triết học tôn giáo x x Triết học Triết học
287 Ngô Thị Phượng 5/25/1962 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
288 Ngô Đăng Toàn 2/3/1983 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
289 Nguyễn Anh Tuấn 8/11/1962 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
290 Nguyễn Thị Kim Thanh 11/23/1976 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
291 Đỗ Thị Minh Thảo 12/22/1970 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
292 Hoàng Văn Thắng 5/13/1975 GV ThS Triết học x x Triết học Triết học
293 Dương Văn Thịnh 1/11/1950 PGS TS Triết học x x Triết học Triết học
294 Nguyễn Hữu Thụ 10/19/1976 GV TS Triết học x x Triết học Triết học
295 Nguyễn Thị Trâm 6/6/1961 GVC ThS Triết học x   Triết học Triết học
296 Nguyễn Thuý Vân 12/10/1962 PGS TS CNDVBC và CNDVLS x x Triết học Triết học
297 Lê Thị Vinh 10/10/1987 GV ThS Triết học x   Triết học Triết học
298 Nguyễn Thị Bích 2/1/1987 GV ThS Văn học x x Văn học Khoa Văn học
299 Nguyễn Thanh Diên 1/2/1973 GV ThS Hán Nôm   x Văn học Khoa Văn học
300 Hà Văn Đức 12/1/1954 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
301 Hoàng Cẩm Giang 6/3/1983 GV TS Lý luận văn học x x Văn học Khoa Văn học
302 Nguyễn Thu Hiền 10/17/1980 GV TS Văn học TQ   x Văn học Khoa Văn học
303 Đỗ Thu Hiền 5/30/1978 GV TS Văn học VN   x Văn học Khoa Văn học
304 Đào Duy Hiệp 5/18/1953 PGS TS Văn học Pháp   x Văn học Khoa Văn học
305 Phùng Minh Hiếu 11/27/1982 GV ThS Hán Nôm   x Văn học Khoa Văn học
306 Nguyễn Thị Năm Hoàng 5/16/1982 GV ThS Văn học x x Văn học Khoa Văn học
307 Phạm Thành Hưng 8/28/1953 PGS TS Văn học nước ngoài   x Văn học Khoa Văn học
308 Phạm Văn Hưng 10/16/1983 GV ThS Văn học VN   x Văn học Khoa Văn học
309 Phạm Gia Lâm 8/23/1953 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
310 Lư Thị Thanh 12/5/1986 GV ThS Văn học   x Văn học Khoa Văn học
311 Nguyễn Phương Liên 9/12/1980 GV ThS Văn học   x Văn học Khoa Văn học
312 Nguyễn Thùy Linh 7/8/1983 GV TS Văn học   x Văn học Khoa Văn học
313 Lê Nguyên Long 10/30/1980 GV ThS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
314 Phạm Quang Long 6/12/1953 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
315 Nguyễn Hương Ngọc 2/5/1991 GV §H Văn học   x Văn học Khoa Văn học
316 Đoàn Đức Phương 10/28/1954 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
317 Diêu Thị Lan Phương 1/28/1979 GV TS Văn học   x Văn học Khoa Văn học
318 Phạm ánh Sao 2/12/1966 GVC ThS Hán Nôm   x Văn học Khoa Văn học
319 Phạm Xuân Thạch 4/19/1976 GV TS Văn học VN x x Văn học Khoa Văn học
320 Trần Khánh Thành 2/20/1957 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
321 Nguyễn Bá Thành 6/18/1951 PGS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
322 Đỗ Tiến Thắng 10/12/1956 GV ĐH Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
323 Trần Nho Thìn 6/7/1951 PGS TS Văn học phương Đông   x Văn học Khoa Văn học
324 Trần Thị Thục 6/17/1983 GV ThS Văn học   x Văn học Khoa Văn học
325 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/19/1972 GVC TS Văn học Nga   x Văn học Khoa Văn học
326 Nguyễn Thị Như Trang 5/23/1983 GV TS Văn học Nga   x Văn học Khoa Văn học
327 Trần Đăng Trung 4/12/1990 GV §H Văn học   x Văn học Khoa Văn học
328 Nguyễn Hùng 1/15/1956 GV ĐH Ngữ văn x x Văn học Khoa Văn học
329 Trần Ngọc Vương 4/28/1956 GS TS Ngữ văn   x Văn học Khoa Văn học
330 Đặng Thị Vân Chi 6/10/1959 GVC TS LSVN cận hiện đại   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
331 Phạm Thùy Chi 3/14/1981 GV ThS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
332 Trần Nhật Chính 8/2/1955 GVC TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
333 Bùi Duy Dương 11/23/1983 GV TS Ngôn ngữ học x x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
334 Trịnh Đức Hiển 10/15/1951 PGS TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
335 Nguyễn Chí Hòa 2/9/1955 PGS TS Ngôn ngữ học x x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
336 Đào Văn Hùng 4/18/1959 GVC ThS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
337 Nguyễn Việt Hương 8/2/1958 GVC TS Văn học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
338 Vũ Lan Hương 9/8/1984 GV ThS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
339 Lê Nguyễn 7/14/1983 GV ThS Nhân học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
340 Nguyễn Thiện Nam 1/21/1960 PGS TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
341 Nguyễn Thị Bích Nga 7/21/1962 GVC ThS Văn hóa VN   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
342 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1/14/1959 GV TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
343 Nguyễn Thị Nguyệt 1/1/1958 PGS TS Văn học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
344 Nguyễn Văn Phúc 5/5/1959 PGS TS Lý luận Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
345 Nguyễn Trường Sơn 5/29/1980 GV TS Lịch sử   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
346 Lê Thị Thanh Tâm 1/21/1975 GV TS Ngữ văn   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
347 Phạm Phú Tỵ 1/2/1953 GVC TS Văn học VN   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
348 Vũ Văn Thi 3/13/1954 PGS TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
349 Nguyễn Thị Thuận 10/20/1958 GV TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
350 Trần Thị Thư 8/6/1988 GV ThS Văn học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
351 Nguyễn Thị Thu Trang 4/16/1980 GV ThS Văn học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
352 Nguyễn Thị Vân 8/14/1964 GVC TS Ngôn ngữ học   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
353 Vũ Thị Xuyến 11/27/1988 GV ThS Lịch sử   x Việt Nam học Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
354 Nguyễn Tuấn Anh 7/27/1976 PGS TS KHXH (Xã hội học và Nhân học) x x Xã hội học Khoa Xã hội học
355 Vũ Thùy Dương 12/20/1985 GV ThS Xã hội học x X Xã hội học Khoa Xã hội học
356 Trịnh Ngọc 4/8/1987 GV ThS Xã hội học x   Xã hội học Khoa Xã hội học
357 Nguyễn Thị Thu 4/27/1965 PGS TS Xã hội học x x Xã hội học Khoa Xã hội học
358 Đào Thúy Hằng 6/19/1992 GV ĐH Xã hội học X   Xã hội học Khoa Xã hội học
359 Nguyễn Thị Kim Hoa 3/30/1963 PGS TS Xã hội học x x Xã hội học Khoa Xã hội học
360 Hoàng Thu Hương 5/3/1979 PGS TS Xã hội học x x Xã hội học Khoa Xã hội học
361 Nguyễn Thị Lan 11/11/1983 GV ThS Quản lý MT và ĐTQT x   Xã hội học Khoa Xã hội học
362 Đặng Hoàng Thanh Lan 6/1/1990 GV ThS Xã hội học x   Xã hội học Khoa Xã hội học
363 Mai Linh 12/13/1990 GV ThS Xã hội học x   Xã hội học Khoa Xã hội học
364 Đinh Phương Linh 10/1/1989 GV ThS Chăm sóc y tế và xã hội X   Xã hội học Khoa Xã hội học
365 Nguyễn Thị Kim Nhung 11/7/1986 GV TS Xã hội học x x Xã hội học Khoa Xã hội học
366 Bùi Quỳnh Như 7/2/1985 GV ThS Công tác xã hội x   Xã hội học Khoa Xã hội học
367 Phạm Văn Quyết 2/20/1956 PGS TS Xã hội học   x Xã hội học Phòng Đào tạo sau đại học
368 Trịnh Văn Tùng 9/22/1969 PGS TS Xã hội học x x Xã hội học Khoa Xã hội học
369 Hoàng Bá Thịnh 2/14/1956 PGS TS Xã hội học   x Xã hội học Khoa Xã hội học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây