Kế hoạch tự đánh giá giữa kì Trường ĐHKHXH&NV

Chủ nhật - 12/04/2009 21:02

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường và thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng đã đăng kí với Đại học Quốc gia Hà Nội…

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường và thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng đã đăng kí với Đại học Quốc gia Hà Nội…

Tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn kiểm định của Đại học Quốc gia Hà Nội là một dịp để Nhà trường tự nhìn nhận được thực tế các mặt hoạt động của mình đang diễn ra, qua đó tiếp tục xác định những định hướng và điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường cho phù hợp, cũng như phát huy các thế mạnh, các nguồn lực đặc thù của trường, có những biện pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá tổng thể các hoạt động của trường theo Bộ tiêu chuẩn KĐĐT của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành ngày 13/12/2005.

3. Hội đồng kiểm định chất lượng cấp cơ sở

3.1. Thành phần Hội đồng kiểm định chất lượng cấp trường:

Hội đồng kiểm định chất lượng cấp trường được thành lập theo Quyết định số 452/QĐ-XHNV, ngày 20/3/2009 của Hiệu trưởng. Hội đồng gồm có 31 thành viên.

3.2. Ban thư kí và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc tự đánh giá:

 • Ban thư kí
 • Nhóm chuyên trách

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

TT Các loại nguồn lực cần được huy động / cung cấp Các hoạt động Thời gian cần
1 Các thành viên Hội đồng tự đánh giá,
các nhóm chuyên trách và ban thư kí
Tham gia hoạt động tự đánh giá Từ tháng 3-8/2009
2 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tham gia thực hiện kế hoạch đánh giá giữa kì. Quán triệt mục đích, nội dung và trực tiếp tham gia đánh giá trường Tháng 3-5/2009
3 Cựu sinh viên Tham gia đánh giá giữa kì Tháng 3-5/2009
4 Nhà tuyển dụng Tham gia đánh giá giữa kì Tháng 3-5/2009
5 Kinh phí. 150 triệu đồng Tháng 3/2009

5. Kế hoạch thu thập thông tin

5.1. Những kiểu thông tin cần thu thập

 • Đánh giá của sinh viên;
 • Đánh giá của cựu sinh viên;
 • Đánh giá của các giảng viên hiện đang giảng dạy tại trường;
 • Đánh giá của nhà tuyển dụng.

5.2. Phương pháp thu thập thông tin

 • Thu thập thông tin qua các phiếu điều tra;
 • Thu thập thông tin qua các tư liệu và báo cáo hàng năm của khoa, trường, các phòng, ban;
 • Thu thập thông tin qua phỏng vấn.

5.3 Xác định thời gian thu thập thông tin và thực hành khảo sát

 • Thời gian hoàn tất báo cáo tự đánh giá : 04/9/2009
 • Thời gian chuẩn bị (Thiết kế kế hoạch, thiết kế các loại bảng hỏi và tập huấn kĩ thuật cho một số cán bộ/nhân viên) tháng 4/2009
 • Thời gian thu thập thông tin:
STT Loại thông tin cần thu thập Thời gian tiến hành Đơn vị tiến hành
1 Thu thập TT sinh viên tháng 4-5-6/09 PCT&CTSV + TT ĐBCL+ các khoa
2 Thu thập TT cựu sinh viên tháng 4-5-6/09 PCT&CTSV+ TT ĐBCL + các khoa
3 Thu thập TT nhà tuyển dụng tháng 4-5-6/09 PCT&CTSV+ TT ĐBCL+ các khoa
4 Thu thập thông tin của các GV tháng 4-5-6/09 Các Khoa + TT ĐBCL

6. Kế hoạch thuê chuyên gia ngoài đơn vị

 • Thuê 02 chuyên gia tập huấn cho cán bộ về đánh giá đơn vị đào tạo (01 ngày)
 • Thuê các chuyên gia thiết kế và đánh giá bảng hỏi.

7. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện tự đánh giá (khoảng 6 tháng), theo lịch trình sau:

Thời gian Các hoạt động
Tuần 1-2 (30/3-3/4)
 • Họp lãnh đạo đơn vị để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng KĐCL của đơn vị
 • Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng KĐCL của đơn vị và gửi 1 văn bản cho ĐHQGHN
 • Họp Hội đồng KĐCL trường để:
  • Công bố quyết định thành lập Hội đồng KĐCL cơ sở
  • Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng.
  • Dự thảo kế hoạch tự đánh giá.
  • Thành lập ban thư kí và các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn KĐĐT.
Tuần 3-4 (6/4-17/4)
 • Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của đơn vị (thông qua các khoa, phòng, ban…)
 • Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các cán bộ chủ chốt của đơn vị, khoa, phòng, ban…
 • Họp Hội đồng KĐCL trường thông qua:
  • Bản kế hoạch tự đánh giá của đơn vị
  • Dự thảo đề cương báo cáo tự đánh giá (dựa trên cơ sở tài liệu tập huấn và điều kiện cụ thể của đơn vị)
  • Trình Thủ trưởng đơn vị xin phê chuẩn kế hoạch tự đánh giá.
 • Đơn vị nộp kế hoạch tự đánh giá cho ĐHQGHN
Tuần 5 – 10 (20/4-29/5)
 • Các nhóm chuyên trách họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên (dựa trên Bộ tiêu chuẩn KĐĐT và văn bản hướng dẫn tìm minh chứng)
 • Thu thập thông tin và minh chứng
 • Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được
 • Mô tả thông tin và minh chứng thu được
 • Phân tích, lí giải nội hàm của các minh chứng để chứng minh đơn vị đạt được các yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn KĐĐT.
Tuần 11 -12 (1/6-12/6)
 • Các nhóm công tác chuyên trách viết các báo cáo của từng tiêu chí
 • Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).
Tuần 13 – 14 (15/6-26/6)
 • Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn
 • Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).
Tuần 15 - 16 (29/6-10/7) Hội đồng KĐCL trường:
 • Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo
 • Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá
 • Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được
 • Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung
 • Thư kí Hội đồng KĐCL trường tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá của đơn vị.
Tuần 17 – 18 (13/7 -24/7)
 • Hội đồng KĐCL trường xem xét dự thảo báo cáo tự đánh giá và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần)
 • Hội đồng thông qua báo cáo tự đánh giá và trình Thủ trưởng đơn vị
Tuần 19 - 20 (27/7-7/8)
 • Thủ trưởng cho công bố bản báo cáo TĐG trong nội bộ đơn vị
 • Các khoa, ban, phòng …, cán bộ giảng viên, nhân viên … đóng góp ý kiến phản biện về báo cáo tự đánh giá.
Tuần 21 – 22 (10/8-21/8)
 • Hội đồng KĐCL trường tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG theo các ý kiến phản biện
 • Hội đồng KĐCL trường thông qua báo cáo TĐG lần cuối và trình Thủ trưởng đơn vị xin ý kiến phê chuẩn.
Tuần 23 (24/8-28/8)
 • Thủ trưởng đơn vị phê chuẩn báo cáo tự đánh giá
Tuần 24 (31/8-4/9)
 • Trường nộp báo cáo tự đánh giá cho Hội đồng KĐCL ĐHQGHN
 • Hội đồng KĐCL trường lưu giữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng để đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thẩm định.

Danh sách các nhóm công tác chuyên trách và nhiệm vụ của các thành viên hội đồng

Nhóm
Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1: các tiêu chuẩn: 1,2 &5...và các mục 11;12;13;14;19;20;21,23. phần giới thiệu chung TS. Đặng Xuân Kháng
ThS. Ngô Thị Kiều Oanh
ThS. Ngô Văn Hoán
CN. Nguyễn Tích Nghị
CN. Lê Anh Xuân
ThS. Đinh Thị Xuân Hạnh
TP. Tổ chức cán bộ Trưởng nhóm
Nhóm 2: các tiêu chuẩn: 3&4. và các mục 15,16,17,18 phần giới thiệu chung PGS.TS. Phạm Văn Quyết
CN. Đinh Quang Hùng
CN. Đặng Thanh Hương
CN. Nguyễn Thu Hà
ThS. Đinh Thị Xuân Hạnh
TP. Đào tạo Trưởng nhóm
Nhóm 3: tiêu chuẩn 6 và các mục 22, 24,25,26, 27,28,29 phần giới thiệu chung PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan
CN. Phạm Huy Cường
CN. Nguyễn Thanh Mai
ThS. Đinh Thị Xuân Hạnh
TP. CT&CTSV Trưởng nhóm
Nhóm 4: tiêu chuẩn 7 và mục 23 phần giới thiệu chung TS. Hoàng Văn Luân
TS. Trần Văn La
ThS.Hoàng Văn Quynh
ThS. Ngọ Thị Hoa
TP. QLNCKH& ĐTS ĐH Trưởng nhóm
Nhóm 5: tiêu chuẩn 8 TS. Trần Thuý Anh
PGS.TS. Vũ Văn Thi
CN. Nguyễn Minh Nguyệt
ThS. Ngọ Thị Hoa
PTP. Phụ trách PQHQT Trưởng nhóm
Nhóm 6: tiêu chuẩn: 9 và các mục 30,31,32,33, phần giới thiệu chung Ông Vũ Thanh Tùng
Ông Đặng Quang Thái
CN. Vũ Thị Hà
ThS. Ngọ Thị Hoa
TP. Hành chính –QT P.TP.Hành chính - Quản trị Trưởng nhóm
Nhóm 7: tiêu chuẩn: 10 và các mục 34,35,36 phần giới thiệu chung Ông Trần Văn Nhuệ
CN. Nguyễn Tuấn Anh
ThS. Đinh Thị Xuân Hạnh
TP. Tài vụ Trưởng nhóm
 • Các chủ nhiệm khoa/bộ môn có nhiệm vụ -Cung cấp minh chứng và tổ chức lấy ý kiến của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng.
 • Các thành viên hội đồng là Trưởng ban Thanh tra,Bí thư đoàn thanh niên,Tổ trưởng tổ Thông tin có nhiệm vụ cung cấp minh chứng theo yêu cầu của Hội đồng.

Tác giả bài viết: i333

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây