TTLA: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và vận dụng hiện nay

Thứ hai - 26/10/2020 23:50

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hùng.             2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 27/2/1989.                                                     4. Nơi sinh: Quảng Ninh.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và vận dụng hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                     9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lại Quốc Khánh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Luận án hệ thống hóa những nội dung, khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Luận án vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự để đánh giá thực trạng phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2005-2019 và xác định những vấn đề đặt ra.

- Xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm những luận cứ, luận chứng khoa học cho Đảng, Nhà nước đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân nâng cao nhận thức và thực tiễn hoạt động phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy ngành khoa học chính trị, chuyên ngành Hồ Chí Minh học; ngành khoa học giáo dục an ninh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Tấm lòng của Bác với thương binh và gia đình liệt sĩ”, An ninh và xã hội - Chuyên đề tạp chí Công an nhân dân (7), tr.15-17.

2. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, An ninh và xã hội - Chuyên đề tạp chí Công an nhân dân (11), tr.12-13.

3. Nguyễn Việt Hùng (2017), “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của Chủ nghĩa xã hội”, Hội thảo khoa học Quốc gia xây dựng Đảng về đạo đức những vấn đề lý luận và thực tiễn, tr.519-523.

4. Lại Quốc Khánh, Nguyễn Việt Hùng (2017), “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội”, Hội thảo khoa học Quốc gia Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam lý luận và thực tiễn, tr.273-284.

5. Nguyễn Việt Hùng (2018), “Tính nhân dân của lực lượng Công an nhân dân trong tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh”, Hội thảo khoa học Quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tr.547-553.

6. Dương Như Hồng, Nguyễn Việt Hùng (2019), “Tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân (39), tr.14-32.

7. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Công an nhân dân (3), tr.19-22.

8. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo Khoa học Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, tr.117-122.

9. Nguyễn Việt Hùng (2019), “Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Hội thảo Khoa học cấp Bộ Giá trị thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, tr.468-473.

10. Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (1), tr.92-94.

11. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (4), tr.93-94.

12. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Tạp chí quốc phòng toàn dân (8), tr.114-116.

13. Nguyễn Việt Hùng (2020), “Phát huy vai trò của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 01/9/2020.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Viet Hung                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 27/2/1989                                 4. Place of birth: Quang Ninh.

5. Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV, dated 13/7/2017 of Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in the academic process: No.

7. Official thesis title:

8. Field: Ho Chi Minh studies                                 9. Code: 62 31 02 04

10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Lai Quoc Khanh, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis introduces the concept of Ho Chi Minh thought on promoting the role of the people in protecting security and order.

- The thesis systematizes the contents of Ho Chi Minh thought on promoting the role of the people in protecting security and order thus affirming its true values.

- The thesis adopts Ho Chi Minh's thought on promoting the role of the people in protecting security and order in assessing the situation of promoting the role of the people in protecting the security and order of Public Security forces over the period 2005-2019 and identify the newly arisen issues.

 - Determining directions and proposing solutions to continually promoting the people's role in protecting security and order according to Ho Chi Minh's thought in the new situation.

12. Practical of applicability, if any:

13. Further research directions, if any: (If any)

14. Thesis - related publications (List them in chronological order):

1. Nguyen Viet Hung (2017), “Ho Chi Minh's heart towards war invalids and martyrs’ families”, Security and Society - Journal of People's Public Security (7), pp.15-17.

2. Nguyen Viet Hung (2017), “The issue of officials in work Modifying the working style of President Ho Chi Minh”, Security and Society - Journal of the People’s Public Security (11), pp. 12-13.

3. Nguyen Viet Hung (2017), “Successfully implementing Central Resolution 4, term 12, contributing to increasing the attractiveness of socialism”, National Scientific Conference on Party building on ethics issues theory and practice, pp.519-523.

4. Lai Quoc Khanh, Nguyen Viet Hung (2017), “Promoting the strength of great national solidarity and the role and responsibility of socio-political organizations in preventing and combating abuse of the right to protest to cause destabilization. socio-political decision”, National Scientific Workshop Preventing and combating the abuse of the right to protest, causing political and social instability in Vietnam, theory, and practice, pp.273-284.

5. Nguyen Viet Hung (2018), “The humanity of the People's Public Security Forces in work The character of the revolutionary police”, 70-year National Scientific Workshop the People’s Public Security has learned and implemented six things Uncle Ho taught, pp.547-553.

6. Duong Nhu Hong, Nguyen Viet Hung (2019) “Strengthening the relationship between the police force of administrative management on social order and the people according to Ho Chi Minh's thought”, Journal of People's public security political sciences, pp.14-32.

7. Nguyen Viet Hung (2019), “Promoting the role of the people in the cause of protecting security and order according to Ho Chi Minh ideology”, People’s Police journal (3), pp.19-22.

10. Nguyen Viet Hung - Nguyen Thi Thu Ha (2020), “Improving the efficiency of mass mobilization work in maintaining security and defending the Fatherland”, National Defence Journal (1), pp. 92-94.

11. Nguyen Viet Hung (2020), “Promote the people’s role in protecting  security and order according to Ho Chi Minh's ideology”, Political Military theory Education Journa (4), pp. 93-94.

12. Nguyen Viet Hung (2007), “Promote the role of the People’s Public Security in the movement of “All people protecting national security””, National Defence Journal (8), pp. 114-116.

13. Nguyen Viet Hung (2020), “Promoting the role of the people's police in the fight against corruption in Vietnam today”, Communist Rewiew, 1/9/2020.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây