TTLA: Quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016

Thứ ba - 13/10/2020 00:12

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Hoàng Hà                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/9/1982                                                      4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014 QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: tên cũ “Chính sách an ninh – quốc phòng của Nhật Bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI”

Thời gian thay đổi: năm 2016

7. Tên đề tài luận án: Quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016

(tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                  9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                PGS. TS. Đinh Công Tuấn

                                                                        PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án tổng hợp các nghiên cứu về vai trò của một chủ thể trong quan hệ quốc tế. Qua đó, luận án đóng góp thêm vào việc nghiên cứu về vai trò trong quan hệ quốc tế tại Việt Nam. Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về quá trình nâng cao vai trò quốc tế của Nhật Bản từ năm 2001 đến năm 2016.

Việc nghiên cứu các vai trò của Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng và ảnh hưởng về sức mạnh mềm giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2016 có giá trị trong nghiên cứu quan hệ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Về thực tiễn, luận án có thể được sử dụng như nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Luận án cũng có thể giúp người đọc có thêm hiểu biết về quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016. Bên cạnh đó, công trình có giá trị như sự gợi mở về cách thức nâng cao vai trò quốc gia trong bối cảnh hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Đặng Hoàng Hà (2015), “Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật – Mỹ trong thế kỷ XX”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (236), tr.31-41.

-. Đặng Hoàng Hà (2018), “Những nhân tố tác động tới điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (270), tr.42-51.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Dang Hoang Ha                                2. Sex: Male

3. Date of birth: 13/9/1982                                     4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3216/2014 QD-XHNV-SDH   Dated 31/12/2014 of Recteur of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: “The security and defense policy of Japan in the first two decades of the twenty-first century” (former thesis title)

7. Official thesis title: The process of Japan raising its international role from 2001 to 2016

8. Major: International Relationship                                       9. Code: 62 31 02 06

10: Supervisor:         Assoc. Prof., Dr. Dinh Cong Tuan

                                    Assoc. Prof., Dr. Luu Ngoc Trinh

11. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis synthesizes studies on the role of a subject in international relations. Thereby, the thesis contributes to the research on the role in international relations in Vietnam. The thesis is the first scientific work in Vietnam that researches systematically and comprehensively about the process of enhancing international roles of Japan from 2001 to 2016.

The study of Japan's roles in the fields of economics, politics, security - defense and the influence of soft power from 2001 to 2016 is valuable in the study of regional international relations. Asia-Pacific region today.

In practice, the thesis can be used as a reference source for scientific research and teaching in the field of international relations. The dissertation can also help readers have more understanding of the process of Japan to enhance international roles from 2001 to 2016. In addition, the work is valuable as a suggestion on how to enhance the role country in the present context.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

i. Dang Hoang Ha (2015), “The 20th-century Japan-U.S. Security Cooperation in Review”, Review of World Economic and Political Issues (236), pp.31-41.

ii. Dang Hoang Ha (2018), “Influential Factors to the Adjustment of Japan’s Foreign Policy in the Asia-Pacific Region throughout the First Two Decades of the 21st Century Review of World Economic and Political Issues (270), pp.42-51.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây