TTLA: Chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á trong thời kỳ chính quyền Obama - Trường hợp đối với Hàn Quốc

Thứ hai - 05/10/2020 04:23

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Phương          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/11/1976                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7    năm 2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á trong thời kỳ chính quyền Obama - Trường hợp đối với Hàn Quốc

8. Chuyên ngành:  Quan hệ quốc tế                                   9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Thị Vinh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án xem xét cơ sở lý thuyết và thực tiễn để phân tích chính sách đối với đồng minh của Mỹ nhằm làm rõ chiến lược của Mỹ trong việc xây dựng hệ thống đồng minh ở Đông Á thời kỳ chính quyền Obama (2009-2016).

Luận án phân tích những vấn đề cốt lõi về mục tiêu, nội dung và quá trình triển khai chính sách của Mỹ đối với các nước đồng minh Đông Á trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống B. Obama. Luận án tập trung phân tích sâu chính sách của Mỹ đối với Hàn Quốc như một nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách đồng minh của Mỹ ở Đông Á.

Trên cơ sở những đánh giá về kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai chính sách đối với các đồng minh Đông Á của chính quyền Obama, luận án rút ra những đặc điểm chính sách của Mỹ đối với đồng minh Đông Á giai đoạn này. Luận án cũng làm rõ sự tiếp nối và điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á giai đoạn sau năm 2016.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt khoa học, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Mỹ. Về thực tiễn, việc dự báo những tác động từ sự thay đổi, điều chỉnh trong chính sách đồng minh của Mỹ với Hàn Quốc nói riêng và đồng minh Đông Á nói chung tới quan hệ quốc tế ở khu vực, trong đó có Việt Nam, là những tham khảo hữu ích góp phần vào việc hoạch định các chính sách đối ngoại của các cơ quan ngoại giao và cơ quan có liên quan. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung và đối với khu vực Đông Á nói riêng, cũng như quan hệ đồng minh của Mỹ ở Đông Á trong nhiệm kỳ tổng thống kế nhiệm.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thu Phương (2017), “Châu Á  Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, ngày 8/8/2017

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Nhận diện chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama: Tiếp cận từ góc độ an ninh - quân sự”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Triển vọng cấu trúc châu Á -Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam”, Đề tài cấp Nhà nước mã số KX.01.12/16-20, Hà Nội, tr. 196

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Nhìn lại chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống Obama”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (5/254), tr. 13-24

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Chính sách đồng minh trong chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ và những điều chỉnh hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (921), tr. 101-106

- PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, NCS Nguyễn Thu Phương (2019), “Phương châm, nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ với Hoa Kỳ của Việt Nam từ năm 2009 đến nay, Tầm nhìn 2030”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc Đề tài quốc gia: “Đối sách của Việt Nam trước chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ: Tiếp cận theo biến đổi của tình hình”, Hà Nội, tr. 12-27

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc và một vài gợi ý tham chiếu cho Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản (928), tr. 106-111

- Nguyễn Thu Phương (2020), “Triển khai lực lượng tiền đồn tại khu vực Đông Á: Bước đi quan trọng trong chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ, Tạp chí Cộng sản (245), tr. 106-111

 

INFORMATION OF DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thu Phuong                      2. Sex: Female

3. Date of birth: 11/01/1976                                 4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 1745/2017/QD-XHNV dated July 13, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The U.S’s policy towards allies in East Asia during the Obama administration - The case for South Korea

8. Major:  International relations                                      9. Code: 62 31 02 06

10. Supervisors: Prof. Dr. Tran Thi Vinh

11. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis examines theoretical and practical basis to analyze the U.S’s policies towards allies to clarify the U.S. strategy in building the alliance system in East Asia during the Obama administration (2009-2016).

The thesis analyzes core issues about the purpose, content and the process of implementing the U.S’s policies towards allies in East Asian countries during the two terms of President Barack Obama. The thesis focuses on in-depth analysis of the U.S’s policy towards Korea as a case study of its ally policy in East Asia.

On the basis of the assessment of the results and limitations in the process of implementing the policy towards allies in East Asia during the Obama administration, the thesis emphasizes the main characteristics of the U.S’s policy towards allies in East Asian during this period. The thesis also clarifies the continuation and adjustment in the U.S’s policies towards allies in East Asia after 2016.

12. Pratical applicability:

In terms of science, the thesis can be used as a reference for teaching and doing scientific research on international relations and the U.S’s foreign policy. In practice, the forecasts about the impact of changes and adjustments of the U.S’s alliance policy toward South Korea in particular and East Asian countries in general on the international relations in the region, including Vietnam, which are useful references for foreign policy formulation of Vietnam’s diplomatic and related agencies.

13. Further research direction:

Continuing to do research on the U.S’s foreign policy in general and toward East Asia in particular, as well as the U.S’s ally relations in East Asia during the its next presidency.

14. Thesis-related publications:

- Nguyen Thu Phuong (2017), “Asia Pacific in the foreign policy of the Donald Trump’s administration”, Electronic Communist Review dated August 08th, 2017

- Nguyen Thu Phuong (2019), “Identifying the U.S. Asia-Pacific strategy under President Barack Obama: Approaching from a security-military perspective”, Proceedings of the International Scientific Workshop “Asia-Pacific structural outlook to 2025 and Vietnam’s countermeasures”, State level project, code KX.01.12/16-20, Hanoi, p. 196

- Nguyen Thu Phuong (2019), “Review on the U.S. Asia-Pacific strategy during the Obama presidency”, Americas Today Journal, Vol. 05 (254), p. 13-24

- Nguyen Thu Phuong (2019), “Allied policies in the U.S’s Asia-Pacific strategy and current adjustments”, The Communist Review (921), pp. 101-106

- Assoc. Prof. Dr. Doan Minh Huan, Ph.D student Nguyen Thu Phuong (2019), “The guideline and guiding principles in Vietnam’s relations with the United States from 2009 to the present, Vision toward 2030”, Proceedings of the Scientific Workshop under the National Project: “Vietnam’s countermeasures toward the U.S’s Asia-Pacific strategy: A approach to the changing situations”, Hanoi, pp. 12-27

- Nguyen Thu Phuong (2019), “U.S-Korea free trade agreement and references for Vietnam”, The Communist Review (928), pp. 106-111

- Nguyen Thu Phuong (2020), “Deploying outpost forces in East Asia: An important step in the U.S’ Indo-Pacific strategy”, The Communist Review (245), pp. 106-111.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây