TTLA: Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động thuộc khu vực phi chính thức (nghiên cứu trường hợp quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)

Thứ hai - 05/10/2020 05:51

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19 tháng 11 năm 1980                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ- XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định thay đổi giáo viên hướng dẫn và tên đề tài luận án số 2216/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động thuộc khu vực phi chính thức (nghiên cứu trường hợp quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Xã hội học                             9. Mã số: 62.31.03.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa- Hướng dẫn chính

                                                            2. TS Dương Văn Thắng- Hướng dẫn phụ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

            - Luận án đã nhận diện thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức cả về quy mô, nhu cầu, nguyện vọng, cách thức lựa chọn phương thức tham gia, mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức, đó là các yếu tố chủ quan từ phía người lao động như: đặc điểm nhân khẩu xã hội, nhận thức của người lao động, điều kiện sinh hoạt, nhà ở, thu nhập chi tiêu; Thứ hai là thể chế chính sách; Thứ ba là yếu tố truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án góp thêm cách nhìn tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những luận cứ khoa học và thực tiễn của nghiên cứu này giúp có thêm cơ sở bằng chứng thực tiễn để hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động khu vực phi chính thức; Đồng thời, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu, giảng dạy về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Quản trị của cơ quan bảo hiểm xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội tự nguyện.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Thị Tuyết Nga (2018), “Một số vấn đề trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tại Quận Tây Hồ”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 4, (1b), tr. 44-53.

(2) Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Kim Hoa (2018), “Thực trạng người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (Qua nghiên cứu tại quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, Hà Nội)”, Tạp chí Xã hội học, (3) (143), tr 118-128.

(3) Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Một số vấn đề tồn tại trong triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc”, An sinh xã hội và công tác xã hội, Nxb Hồng Đức, tr. 133-148.

(4) Nguyễn Thị Tuyết Nga, Hà Thị Ngọc Thịnh (2015), “Đánh giá của người dân về chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay”, An sinh xã hội và công tác xã hội, Nxb Hồng Đức, tr. 149-165.

                    INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Tuyet Nga                                   2. Gender: Female

3. Date of birth: November 19, 1980                                   4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission Decision No.: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, dated December 31, 2014, by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.

6. Changes in the academic process: Decision on changing supervisor and thesis title No. 2216/QĐ-SĐH dated July 8th, 2016, of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.

7. Official thesis title: “Current status of voluntary social insurance participation of employees in the informal sector (case study of Tay Ho District, Hanoi City)”

8. Major: Sociology

9. Code: 62 31 03 01

10. Supervisor:         Assoc. Prof. Dr.Nguyen Thi Kim Hoa

        Dr. Duong Van Thang

11. Summary of the new contributions of the Dissertation:

- The thesis identifies the status of participation in voluntary social insurance of employees in the informal sector in terms of scale, needs, aspirations, mode of participation, contribution rates, and period of voluntary social insurance contribution.

- Points out a number of factors affecting the level of participation in voluntary social insurance of employees in the informal sector, which are subjective factors from the employees such as social demographic characteristics, employee perceptions, living conditions, housing, income and expenditure; The second factor is institutional policy; The third one is the communication factor about voluntary social insurance.

- Put forward recommendations to increase participation in voluntary social insurance of employees in the informal sector to ensure social security for employees when they are at the age of retirement.

12. Practical applicability

The thesis contributes an overview of empirical research on social security and voluntary social insurance. The scientific and practical arguments of this research bring more practical evidences to improve policies and promote communication activities to raise awareness for employees in the informal sector; At the same time, it can be used as a reference for research and teaching about social security and voluntary social insurance.

13. Further research implications:

. - Research on voluntary social insurance regimes and policies

  - Management of the social insurance agency in the field of voluntary social insurance.

14. Thesis-related publications:

1. Nguyen Thi Tuyet Nga (2018), “Some issues in the field of voluntary social insurance for employees in Tay Ho District”, Journal of Social Sciences and Humanities, volume 4, (lb), pp. 44-53.

2. Nguyen Thi Tuyet Nga, Nguyen Thi Kim Hoa (2018), "The reality of employees participating in voluntary social insurance (Through research in Tay Ho and Dong Anh Districts, Hanoi)", Journal of Sociology, (3) (143), pp. 118 - 128.

3. Nguyen Thi Tuyet Nga, Nguyen Thanh Tung (2015), "Some shortcomings in the implementation of compulsory health insurance", Social security and social work, Hong Duc Publishing House, pp. 133-148.

4. Nguyen Thi Tuyet Nga, Ha Thi Ngoc Thinh (2015), "People's assessment of the current social insurance regime", Social security and social work, Hong Duc Publishing House, pp. 149-165.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây