TTLA: Quan niệm của John Rawls về công bằng và ảnh hưởng của nó đến một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại.

Thứ hai - 11/10/2021 21:37
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Quý                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:    
07/13/1985                                               4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Quan niệm của một số nhà triết học chính trị Anh –Mỹ đương đại về công bằng xã hội” thành “Quan niệm của John Rawls về công bằng và ảnh hưởng của nó đến một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại”. Theo quyết định số 2378 /QĐ-XHNV ngày 27/11/2020.
7. Tên đề tài luận án: Quan niệm của John Rawls về công bằng và ảnh hưởng của nó đến một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng & Chủ nghĩa duy vật lịch sử
9. Mã số: 62 22 03 02
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án là công trình nghiên cứu khái quát và chuyên sâu về quan niệm về công bằng của John Rawls và ảnh hưởng của quan niệm đó đến một số nhà triết học chính trị Anh-Mỹ đương đại. Luận án đã đạt được những kết quả mới như sau:
- Chỉ ra và phân tích các điều kiện, tiền đề chủ yếu dẫn tới sự hình thành quan niệm của John Rawls về công bằng.
- Phân tích, làm rõ những nội dung chính trong quan niệm công bằng của Rawls thể hiện trong các tác phẩm tiêu biểu của ông, từ đó rút ra những giá trị và hạn chế trong quan niệm về công bằng của Rawls.
- Phân tích những ảnh hưởng từ quan niệm về công bằng của Rawls tới một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
­Với những kết quả nêu trên, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy triết học của John Rawls nói riêng, triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Mối quan hệ giữa công bằng và tự do trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại.
- Các mô hình thực hiện công bằng xã hội trên thế giới.
- Các quan niệm về công bằng tiêu biểu trong triết học chính trị phương Tây đương đại
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
  1. Phạm Xuân Hoàng, Đoàn Thị Quý  (2018), “Một số vấn đề về công bằng xã hội trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Xây dựng xã hội phát triển bền vững hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.345-355.
  2. Đoàn Thị Quý (2018), “Tình hình nghiên cứu quan niệm về công bằng của một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (9), tr.106-110.
  3. Đoàn Thị Quý (2019), “Quan niệm về công bằng của John Rawls trong “Lý thuyết về công lý”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (9), tr.98-102.
  4. Đoàn Thị Quý (2020), “Quan niệm về công bằng quốc tế của John Rawls trong “Luật các dân tộc”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (10), tr.24-28.
  5. Đoàn Thị Quý (2020), “Khái niệm “công bằng xã hội” trong một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay” (10 đặc biệt), Tạp chí Giáo dục và xã hội, tr. 194-196, 206.
  6. Đoàn Thị Quý, Vũ Thị Thảo (2020), “Quan niệm về công bằng của một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại tiêu biểu”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.95-117.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name: Đoan Thi Quy                           2.  Sex: Female
3. Date of birth: 07/13/1985                           4. Place of birth: Quang Binh

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV Dated: 12/29/2016 of the President of univeristy of social sciences and humanities, Vietnam national University.
6. Changes in academic process: Change the title of the thesis from “Conceptions of some contemporary Anglo- American philosopher of social justice” to “John Rawls's conception of justice and its influences on some contemporary Anglo-American philosophers” According to decision number 2378 / QD-XHNV dated 11/27/2020
7. Official thesis title: John Rawls's conception of justice and its influences on some contemporary Anglo-American philosophers.
8. Major: Dialectical materialism and historical materialism            9. Code: 62 22 03 02
10. Supervisors:  Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan
11. Summary of the new findings of the thesis: The thesis is a general and in-depth study of John Rawls' conception of justice and its influence on some contemporary Anglo-American political philosophers. The thesis has achieved the following new results
- Pointing out and analyzing the main conditions and premises leading to the formation of John Rawls' conception of justice.
- Analyzing and clarifying the main contents of Rawls's conception of justice expressed in his typical works, thereby drawing out the values and limitations in Rawls' conception of justice.
- Analyzing the influence of Rawls' conception of justice on some contemporary Anglo-American political philosophers.
12. Practical applicability, if any:
With these results above, the thesis can be used as reference for the research and teaching of Rawls’s philosophy in particular and contemporary Anglo-American philosophy, in general.
13. Futher research directions, if any:
- contemporary anglo-american philosophers’s conceptions of the relationship between justice and liberty.
- Models of social justice implementation in the world.
-several typical conceptions of justice in contemporary Western political philosophy.
14. Thesis-related publications:
- Pham Xuan Hoang, Doan Thi Quy (2018), “Some issues of social justice in sustainable development in Vietnam today”, Proceedings of the International Conference “Building a sustainable development society: Vietnam-Japan cooperation to ensure sustainable development, Vietnam National University Press, Hanoi, pp.345-355.
- Doan Thi Quy (2018), "On researching thoughts of contemporary Anglo-American political philosophers on justice in Vietnam today", Journal of Education & Society (9), pp.106-110.
- Doan Thi Quy (2019), “John Rawls' conception of justice in "Theory of justice", Journal of Education and Society (9), pp.98-102.
- Doan Thi Quy (2020), "John Rawls' conception of international justice in "Law of the peoples", Journal of Education and Society (10), pp.24-28.
- Doan Thi Quy (2020), “On notions of “social justice” in researching works in Vietnam nowadays” (10 specials), Journal of Education and Society, pp. 194-196, p.206.
-Doan Thi Quy, Vu Thi Thao (2020), "Conceptions of some typical contemporary Anglo-American political philosophers on justice”, Proceedings of the International Conference"Implementing social justice society in market economic conditions: international and Vietnamese experiences, Vietnam National University Press, Hanoi, pp.95-117.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây