TTLA: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ hai - 11/10/2021 21:32
1. Tên tác nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09 - 10 – 1984                                                                                  4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/09/2018 từ “Nội dung, phương thức hoạt  động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay” thành “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay”.
7. Tên luận án: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                                    9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:            PGS.TS. Lưu Văn An
                                                            PGS.TS. Phạm Quốc Thành
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, Luận án tổng hợp và hệ thống hóa lý luận về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay.
Hai là, Luận án phân tích và làm rõ thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, chỉ rõ các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, rút ra các vấn đề cần giải quyết.
Ba là, Luận án xây dựng được hệ thống các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thích ứng với đặc thù của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay.
Bốn là, trên cơ sở phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay Luận án đề xuất một số giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn xây dựng tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hà Nội nói riêng và Hệ thống chính trị ở Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có hiệu quả.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
- Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiên cứu, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn của thành phố Hà Nội đối với tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và cấp tỉnh nói riêng.  
- Những đề xuất của luận án có ý nghĩa nhất định trong việc hoạch định chính sách và xây dựng các văn bản pháp luật về thanh, thiếu niên. Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án có thể được khai thác, sử dụng trong công tác chuyên môn của bản thân tôi và tài liệu tham khảo chung và của các cơ quan khác trên địa bàn thành phố Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chế độ, chính sách về thanh, thiếu niên nói chung.
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong thực tiễn xây dựng tổ chức chính trị, xã hội tại Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh nói chung và xây dựng, đổi mới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nói riêng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Vận dụng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thích ứng với đặc thù của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án      
  1. Nguyễn Thị Mai Hương (2020), “Hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội: Một số yếu tố tác dộng đến nội dung, phương thức”, Lý luận chính trị và Truyền thông (tháng 7/2020), tr. 69 - 73.
  2. Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Mai Hương (2020), “Giải pháp tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cấp xã huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (tháng 11/2020).
  3. Nguyễn Thị Mai Hương (2021), Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội”, Lý luận chính trị và Truyền thông (tháng 4/2021), tr. 136 – 138.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGUYEN THI MAI HUONG                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 09 – 10 – 1984                                        4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision process: Admission decision number: 1745 /2017/QĐ-XHNV, 13th of July, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process
Decision on adjusting the PhD thesis topic of the PhD student number 2702/QĐ-XHNV on 26th September 2018 from “Content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today” changed into "Innovating the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today"
7. Thesis title: The contents and activities methods innovation of Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today.
8. Major: Political study                                                          9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Lưu Văn An
                           Associate Professor Ph.D Phạm Quốc Thành
11. Summary of the new findings of the thesis
Firstly, the thesis synthesizes and systematizes the theory on the operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union and renews the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today.
Second, the thesis analyzes and clarifies the current status of innovation in content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi, specifying the achieved results, limitations and causes of the situation and identify problems need to be solved.
Thirdly, the thesis builds a system of solutions to innovate the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi to adapt to the characteristics of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today.
Fourth, on the basis of analyzing the current situation and the problems posed to the reform of the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today. The thesis proposes a number of solutions that can be applied in the practice of building socio-political organizations of Hanoi in particular and the political system in Vietnam in general to continue to renovate the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in effectively.
12. Practical applicability
- The topic can serve as a reference for management agencies in Hanoi city to research, make policies and direct the practice of Hanoi towards the operation organization of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in general and for the provinces in particular.
- The thesis's proposals have a certain significance in policy making and the development of legal documents on youth and young youth. The content and research results of the thesis can be exploited and used in my own professional work and general references of other agencies in Hanoi in leadership, direct the development of regimes and policies on youth and young youth in general.
- The research results of the thesis can be used as a reference material in the practice of building political and social organizations in Vietnam and the provincial Ho Chi Minh Communist Youth Union in general and building and changing Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi in particular.
13. Further research directions
Applying and continuously renovating the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi city to adapt to the characteristics of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi today.
14. Thesis - related publications
1. Nguyen Thi Mai Huong (2020), "Activities of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi: Some factors affecting the content and methods", Political Theory and Communication (July 2020), pp. 69 - 73.
2. Nguyen Quynh Nga, Nguyen Thi Mai Huong (2020), "Solutions to strengthen the construction of the current political system at commune level in Thuong Tin district (Hanoi)", Journal of Theoretical Education (November 2020).
3. Nguyen Thi Mai Huong (2020), "Innovating the content and mode of operation of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in Hanoi", Political Theory and Communication (April 2021), pp. 136 - 138.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây