TTLA: Xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 23/09/2021 05:40
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Quỳnh Diễn                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19 – 4 - 1987                                                            4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 464/QĐ-XHNV ngày 26/02/2019 từ “Vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Việt Nam hiện nay” thành “Xây dựng phong cách làm việc của nhân viên ngành Y hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”.
- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2136/QĐ-XHNV ngày 13/11/2020 từ “Xây dựng phong cách làm việc của nhân viên ngành Y hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”
- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 712/QĐ-XHNV ngày 05/04/2021 từ “Xây dựng phong cách làm việc cho những người hành nghề khám, chữa bệnh hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh”
7. Tên đề tài luận án: Xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh theo phong cách Hồ Chí Minh.
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                                9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Doãn Thị Chín
                                                                TS. Nguyễn Hiền Lương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, Luận án hệ thống hóa các đặc trưng phong cách làm việc Hồ Chí Minh, luận giải các đặc trưng phong cách làm việc của Người thông qua các hoạt động thực tiễn, qua các bài nói, bài viết của Người trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Hai là, Luận án phân tích, đánh giá thực trạng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc nhà nước giai đoạn từ năm 2016 (Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW) đến nay.
Ba là, Luận án chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh ở Việt Nam hiện nay.
Bốn là, trên cơ sở phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh ở Việt Nam, Luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản để xây dựng phong cách làm việc của những người hành nghề khám, chữa bệnh ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn có liên quan đến phong cách làm việc.
Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc xây dựng phong cách làm việc của những người hành  nghề khám, chữa bệnh ở Việt .
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Vận dụng phong cách làm việc dân chủ Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc dân chủ của đội ngũ thầy thuốc ở Việt Nam hiện nay.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
  1. Trần Thị Quỳnh Diễn (2018), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của đất nước", Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (58), ISSN 0866 -756X, 2018, tr.69 -75.
  2. Trần Thị Quỳnh Diễn (2020), "Phong cách làm việc Hồ Chí Minh – Nội dung và giá trị", Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Số chuyên đề, ISSN 2525-2550, tr.51-56.
  3. Trần Thị Quỳnh Diễn (2020), "Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ y tế hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh", Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số Tháng 12 -2020, ISSN 1859 -1485, tr.49-53.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name: TRAN THI QUYNH DIEN                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 19 – 04 – 1987                                                 4. Place of birth: Nghe An
5. Admission decision process: Admission decision number: 1745 /2017/QĐ-XHNV, 13th of July, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process:
- Decision number 464/QD-XHNV on February 26, 2019 on modifying the topic from "Applying Ho Chi Minh's working style to building medical cadre, medical staff in Vietnam today" to "Building the working style of medical staff today following the Ho Chi Minh’s style".
- Decision number 2136/QD-XHNV on November 13, 2020 on modifying the topic from "Building the working style of medical staff today following the Ho Chi Minh’s style" to "Building the working style for medical practitioners today following the Ho Chi Minh’s style"
- Decision number 712/QD-XHNV on April 05, 2021 on modifying the topic from: "Building the working style for medical practitioners today following the Ho Chi Minh’s style" to "Building the working style of medical practitioners following the Ho Chi Minh’s style"
7. Official thesis title: Building the working style of medical practitioners following the Ho Chi Minh’s style
8. Major: Ho Chi Minh Thoughts                                      9. Code : 62 31 02 04
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Doãn Thị Chín
                                                             Ph.D Nguyễn Hiền Lương
11. Summary of the new findings of the thesis
- Firstly, the thesis has systemized the typicals of Ho Chi Minh’s working style, and has explained the characteristics of Ho Chi Minh’s working style through his writings, speeches and activities during the leadership of the Vietnamese revolution.
- Secondly, the thesis has analyzed and evaluated the situation of medical practitioners from 2016 (The Political Ministry issued Directive 05-CT/TW) to the present.
- Thirdly, the thesis set out the issues raised for building the working style of medical practitioners in Vietnam today.
- Fourthly, based on the analysis of the current situation and problems for the working style of medical practitioners in Vietnam, the thesis proposes a number of basic solutions to build the working style of medical practitioners in Vietnam today following the Ho Chi Minh’s style.
12. Practical applicability
- The research results of the thesis can be used as a reference for the research and teaching of Ho Chi Minh's specialty, political theory subjects, humanities social sciences is related to working styles.
- The research results of the thesis provide a scientific foundation for the building of the working style of medical practitioners in Vietnam.
13. Further research directions
Apply Ho Chi Minh’s democratic style to building democratic style of the doctor in Vietnam today
14. Thesis - related publications
1. Tran Thi Quynh Dien (2018), "Applying Ho Chi Minh’s ideology in providing healthcare services in the new context", Vietnam Journal of Social Science Manpower (58), ISSN 0866 -756X, 2018, p.69 – 75.
2. Tran Thi Quynh Dien (2020), "Ho Chi Minh's working style – Content and Values", Journal of Ho Chi Minh Research (Thematic number), p.51-56.
 3. Tran Thi Quynh Dien (2020), “Modelling the working style of healthcare staff in line with Ho Chi Minh’s style”, Magazine of Political Theories and Communication (December, 2020), p.49 – 53. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây