TTLA: Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử sử học

Thứ tư - 22/09/2021 23:59
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Thị Liên Hương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19 tháng 05 năm 1988
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian nghiên cứu sinh từ 31/12/2018 đến 31/12/2020.
7. Tên đề tài luận án: Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử sử học 
8. Chuyên ngành: Lịch sử sử học và Sử liệu học
9. Mã số: 62 22 03 16
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Trên cơ sở khai thác các nguồn tài liệu, luận án có một số đóng góp như sau:
- Luận án tiến hành khảo cứu có chọn lọc các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án gồm những công trình liên quan đến lịch sử sử học Việt Nam cận hiện đại và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó, khái quát kết quả nghiên cứu và nêu ra những vấn đề luận án tập trung giải quyết. 
- Hệ thống hóa về mặt thống kê định lượng một cách chi tiết, đầy đủ các công trình nghiên cứu về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam công bố trên ba tạp chí hàng đầu của giới Sử học Việt Nam, từ đó làm rõ những xu hướng nghiên cứu chung, những xu hướng nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, luận án hệ thống hóa những nguồn sử liệu các học giả đã sử dụng, từ đó đưa ra một số so sánh, nhận xét về những nguồn sử liệu này. 
- Tổng hợp, phân tích, khẳng định sâu thêm các quan điểm, vấn đề thống nhất, đem đến cái nhìn tương đối toàn diện, tổng quát và có hệ thống về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên ba tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Lịch sử Đảng và Lịch sử Quân sự. 
- Chỉ ra những tri thức lịch sử chưa thống nhất, những vấn đề còn nhiều tranh luận, những “khoảng trống” hoặc những vấn đề ít được nhắc đến trong nghiên cứu về cuộc vận động thành lập Đảng.
- Bước đầu luận giải được những yếu tố đưa đến những nhận định, đánh giá khác nhau về nhiều vấn đề của cuộc vận động thành lập Đảng.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử sử học Việt Nam, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Luận án cũng có thể trở thành nguồn  tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, người học và người quan tâm trong quá trình đào tạo và nghiên cứu về Lý luận chính trị.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
- Đi sâu vào tìm hiểu những vấn đề còn chưa thống nhất trong nội dung của cuộc vận động thành lập Đảng.
- Tiếp tục nghiên cứu về lịch sử sử học Việt Nam, lịch sử sử học Đảng Cộng sản Việt Nam.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. “Cách mạng tháng Mười với một số trí thức Việt Nam yêu nước đầu thế kỷ XX”, Kỷ yếu Hội thảo 100 năm Cách mạng tháng Mười, 2017, tr. 597-611, ISBN: 978604773982-0.
2. “Quan điểm về mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng Mười - Nhìn từ góc độ Lịch sử sử học”, Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội (2b), 2017, tr 253-263, ISSN: 2354-1172.
3. “Tạp chí Lịch sử Đảng góp phần tuyên truyền về Quốc tế Cộng sản đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” (4), Lịch sử Đảng, 2019, tr. 34-39, ISSN: 0936-8477.
4. “Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình vận động thành lập Đảng và kinh nghiệm đối với giảng viên lý luận chính trị”, Kỷ yếu Hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngọn cờ thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, 2019, tr. 477-485, ISBN: 978-604-73-6850-1

 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Hồ Thị Liên Hương
2. Sex: Female
3. Date of birth: May 19, 1988
4. Place of birth: Phu Tho
5. Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV, December 31st, 2015, by the Vice Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:
Renewal: From December 31st, 2018 to December 31st, 2020.
7. Official thesis title: The campaign to establish the Communist Party of Vietnam - Some historical issues
8. Major: Vietnam History
9. Code: 62 22 03 16
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Hoang Hong
11. Summary of new findings of the thesis:
On the basis of exploiting documents, the thesis makes some contributions as follows:
- Focuses on the selective study of research works related to the topics, including: the modern history of Vietnam and the history of the Communist Party of Vietnam.  Thence, the thesis generalizes the research results and point out the issues that needs to be focused on.
- Systematizes detailed quantitative statistics concerning research works on the campaign to establish the Communist Party of Vietnam published in three leading journals (for Vietnamese historians), thereby identifying general research trends and specific research trends. At the same time, the thesis systematizes the historical sources used by other scholars, thereby making some comparisons and comments on them.
- Synthesizes, analyzes, and further affirms the common views and issues, thereby providing a relatively comprehensive, general and systematic look at the campaign to establish the Communist Party of Vietnam published in three journals: History Study, Party History and Military History.
- Points out the inconsistent historical knowledge, controversial issues, "gaps" or issues that are rarely mentioned in the researches on the campaign to establish the Party.
- Initially explains the factors leading to different judgments and assessments on many issues of the campaign to establish the Party.
12.Practical applicability, if any
- The research results of the thesis can be used as a reference for teaching and researching the history of Vietnam and the history of the Communist Party of Vietnam. It can also be a useful reference for researchers, learners and people who are in the process of training and studying political Theory.
13. Futher reseach direction, if any:
- Researches deeply the inconsistent issues about the content of the campaign to establish the Party.
- Continues to research the history of Vietnamese history and Communist Party of Vietnam.
14. Thesis- related puplications:
1.  “October Revolution with some patriotic Vietnamese intellectuals in the early twentieth century”, Summary record of the Workshop on 100 years since October Revolution, 2017, p. 597-611, ISBN: 978604773982-0
2. “Views on the relationship between the First Political Program and the October Political Thesis - seen from the Historical perspective”, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi (2b) ), 2017, pp 253-263, ISSN: 2354-1172.
3. “Party History Journal contributes to the propaganda about the Communist International for the establishment of the Communist Party of Vietnam” (4), Party History, 2019, p. 34-39, ISSN: 0936-8477.
4. “Ho Chi Minh's sense of responsibility, activeness, creativity in the process of campaigning for the establishment of the Party and experience for lecturers of political theory”, Summary record of the Workshop on Ho Chi Minh’s Thought – Victory Flag of the Vietnamese Revolution, 2019, p. 477-485, ISBN: 978-604-73-6850-1

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây