TTLA: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015

Thứ sáu - 24/09/2021 00:47
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ THỊ YẾN                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/11/1987                                                    4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                       9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
                                                         Hướng dẫn 2: TS. Phạm Thị Lương Diệu
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đã hệ thống được các đầu tư liệu khá phong phú liên quan trực tiếp đến quá trình lãnh đạo phát triển KTTN ở tỉnh Bắc Ninh.
- Bức tranh lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với KTTN những năm 1997-2015 được mô tả, phục dựng tương đối đầy đủ, khách quan góp phần làm giàu hơn những tri thức, những hiểu biết về lịch sử kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh nói chung, KTTN Bắc Ninh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
- Những kinh nghiệm lịch sử được đúc rút từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo KTTN những năm 1997 - 2015 có thể vận dụng vào công cuộc đổi mới nói chung, quá trình xây dựng, phát triển KTTN ở Bắc Ninh nói riêng.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo tương đối hoàn chỉnh, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015.
- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Bắc Ninh, hoặc làm tư liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử kinh tế.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KTTN cho đến giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid ở Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng đang thực hiện các biện pháp nhằm đạt mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
- Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển các thành phần kinh tế khác.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Vũ Thị Yến (2015), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đổi mới cơ chế, chính sách và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (11), tr.40-41.
2. Vũ Thị Yến ((2019), Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bắc Ninh (2006 - 2017) - Chủ trương và một số kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.114-117.
3. Vũ Thị Yến (2019), Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (34, T12), tr.70-72.
4. Nguyễn Thị Mai Hoa, Vũ Thị Yến (2020), Phát triển kinh tế tư nhân (2001 - 2020) - Từ chủ trương đến thực tiễn”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.70-73.
5. Vũ Thị Yến (2020), ”Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam - Từ nhận thức tới thực tiễn (2001-2020)”, Tạp chí Ngiên cứu kinh tế Đông Nam Á (12), tr.13-15.

                                                                               INFORMATION ABOUT THE DOCTORAL THESIS

1. Full name: VU THI YEN                                        2.Gender: Female
3. Date of birth: November 07th, 1987                         4. Place of birth: Bac Ninh
5.  Admission Decision No. 1745/2017/QD-XHNV, dated July 13th, 2017 of Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Private Economic Sector Development Movement from 1997 to 2015 led by the Party Committee of Bac Ninh Province.
8. Major: History of Vietnam Communist Party                                 9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisors: Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Mai Hoa
                           Supervisor 2: Ph.D., Pham Thi Luong Dieu
11. Summary of the new findings of the thesis:
- A rather various system of documents directly related to the leading private economic development in Bac Ninh
- The historical picture of the leading of Party Committee of Bac Ninh Province for the private economic sector in the years 1997-2015 is described and reconstructed relatively fully and objectively, contributing to enriching knowledge and understanding of socio-economic history of Bac Ninh province in general, Bac Ninh's private economy and the history of the Party Committee of Bac Ninh Province in particular.
- The historical experiences drawn from the process of leading private economy of the Party Committee of Bac Ninh Province in the years 1997 - 2015 can be applied to the renovation process in general, and the process of building and developing the private economy in Bac Ninh in particular.
12. Practical applicability:
- The thesis provides readers with a relatively complete and systematic reference material on the process of leading of the Party Committee of Bac Ninh Province for the private economic sector in the years 1997 to 2015.
- The findings of the thesis can be used as traditional educational materials for the young generation of Bac Ninh, or as a reference for agencies and individuals to research and teach on the majors of Party History, local Party committee history, economic history.
13. Future studies
- The Private Economic Sector Development Movement led by the Party Committee of Bac Ninh Province until the present stage, especially in the context of responding to the Covid pandemic in Vietnam in general, and Bac Ninh in particular that is taking measures to achieve the dual goals of both effectively fighting the epidemic and developing socio-economy
- The Party Committee of Bac Ninh Province leads the development of other economic sectors.
14. The announced works relating to the thesis
1. Vu Thi Yen (2015), "The Communist Party of Vietnam leads the reform of mechanisms and policies and facilitates the development of the private economy. Today's Teaching and Learning Magazine (11), pp.40-41.
2. Vu Thi Yen ((2019), "Development of the private economy in Bac Ninh province (2006 - 2017) - Policy and some findings", Party History Magazine (11), pp.114-117.
3. Vu Thi Yen (2019), "Solutions for the private economy development in Bac Ninh in the current period", Economic and Forecasting Magazine (34, T12), pp.70-72.
4. Nguyen Thi Mai Hoa, Vu Thi Yen (2020), "Development of the private economy (2001 - 2020) - From policy to practice", Party History Magazine (11), pp.70-73.
5. Vu Thi Yen (2020), "Private economic development in Vietnam - From awareness to practice (2001-2020)", The Journal of Southeast Asian Economies (12), pp.13-15

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây