TTLA: Thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ năm - 23/09/2021 05:34
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VI THỊ LẠI                                     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/8/1989                                                                  4. Nơi sinh: Lạng Sơn
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                            9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Xuân Lý
11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:
- Khảo cứu các công trình liên quan đến đề tài làm rõ kết quả nghiên cứu từ các công trình đã công bố; đồng thời, cũng chỉ ra được những vấn đề chưa được giải quyết, luận án cần tập trung nghiên cứu.
- Làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội.
- Đánh giá khách quan thành tựu, hạn chế trong thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền múi phía Bắc giai đoạn 2011-2020; chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế; phát hiện và làm rõ những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay.
- Đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những kết quả đạt được của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, luận án  góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện chính sách xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
14. Các công trình dã công bố có liên quan đến luận án:
- Vi Thị Lại (2016), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về chính sách xóa đói giảm nghèo”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016, Nxb Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, tr.1596-1601, ISBN 978-604-947-640-2.
- Vi Thị Lại (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh trong các chính sách xã hội”, Lý luận chính trị (6), tr.36-42.
- Vi Thị Lại (2019), “ Vấn đề chính sách xã hội trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (2) tháng 4, tr.11-14.
- Vi Thị Lại (2019), “Thực hiện chính sách xã hội ở một số tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế châu Á Thái bình dương (551) tháng 10 năm 2019, tr.43-45.
- Vi Thị Lại (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội – nội dung và ý nghĩa thực tiễn”, Tạp chí Giáo dục (10), 2019, tr.17-21.
- Vi Thị Lại (2019), “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội từ góc độ văn hóa”, Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước, Nxb Lao động – xã hội, ISBN 9786046545682.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: VI THI LAI                                                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/11/1989                                               4. Place of birth: Lạng Sơn
5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV on 30th, September, 2016 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: None
7. Offical thesis title: Implementing social policies in Vietnam’s northern provinces according to Ho Chi Minh Ideology
8. Major: Ho Chi Minh Studies                                           9. Code: 62 31 02 04
10. Supervisors: Ass Prof., Dr. Dinh Xuan Ly
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Presenting major findings collected from previously published related studies, and then point out some unsolved problems, which leave a gap for the study to fill in. 
- Giving a careful analysis of Ho Chi Minh’s ideologies on social policies.
- Investigating the strengths and weaknesses of the implementation of social policies in Vietnam’s northern provinces during the period of 2011-2020 as well as presenting the problems and the causes for the current situation. 
- Proposing some recommendations on improving the implementation of social policies in Vietnam’s northern provinces according to Ho Chi Minh’s ideologies.
12. Practical applicability: The obtained results of the thesis can be used as a reference in the research of Ho Chi Minh's ideology. At the same time, the thesis contributes to providing a theoretical basis for the improvement of policies and implementation of social policy  in the Northern mountainous provinces in the future.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:
- Vi Thi Lai (2016), “Ho Chi Minh's view on poverty reduction policy", Yearbook of  National Scientific Workshop of Students and Young Officers of National Pedagogical Universities 2016, Publishing House of Ho Chi Minh City Pedagogical University , pp.1596-1601, ISBN 978-604-947-640-2.
- Vi Thi Lai (2019), “Ho Chi Minh's view on social policies”, Political Theory (6), pp.36-42.
- Vi Thi Lai (2019), “Social policy issues on President Ho Chi Minh's testament”, Education and Social Journal (2) April, pp.11-14.
- Vi Thi Lai (2019),“Implementation of social policies in some northern mountainous provinces today according to Ho Chi Minh's ideology", Asia Pacific Economic Review (551) October 2019, pp.43-45.
- Vi Thi Lai (2019), “Ho Chi Minh's view on requirements in implementing social policies– content and practical significance”, Journal of Education (10), pp.17-21.
- Vi Thi Lai (2019), "Humanistic values ​​in Ho Chi Minh's ideology on social policy from a cultural perspective", Yearbook of the National Conference on Vietnamese culture and National development, Labor and Social Publishing House, ISBN 9786046545682.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây