TTLV: Công tác tham mưu, tổng hợp tại Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – khảo sát, đánh giá và kiến nghị

Thứ hai - 23/05/2022 00:49
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Thúy Hằng                               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/2/1981
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài của Luận văn: Công tác tham mưu, tổng hợp tại Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – khảo sát, đánh giá và kiến nghị.
    Tên tiếng Anh: Consulting and generalizing work at the Office of Thu Dau Mot City Party Committee, Binh Duong province – survey, assessment and recommendations
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                                                Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Bình
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác tham mưu, tổng hợp trong văn phòng 
Chương 1 tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận về công tác tham mưu, tổng hợp trong văn phòng với những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về văn phòng và công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng, phân tích về nội hàm - ngoại diên của công tác tham mưu và tổng hợp của văn phòng, tiếp cận nghiên cứu sâu sát về mô hình hoạt động như cấp văn phòng Thành ủy; Bám sát vào qui định về vị trí - vai trò, chức năng – nhiệm vụ của công tác tham mưu, tổng hợp theo yêu cầu của Ban Chấp hànhTrung ương, Tỉnh ủy và nhu cầu thực tiễn đề ra; Những quy chuẩn trong công tác tham mưu, tổng hợp; Các nguyên tắc chủ yếu trong công tác tham mưu, tổng hợp; Phương pháp tham mưu – tổng hợp. 
Chương 2. Phân tích thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một giai đoạn 2015-2020  
Trong chương 2, tác giả đã phân tích thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp tại Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một trong giai đoạn 2015 – 2019. Từ đó tác giả đánh giá và đưa ra được nhận định trong công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng đã đạt được được những kết quả nhất định như cung cấp các thông tin kịp thời giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định phù hợp cho từng thời điểm; Công tác tổ chức các cuộc họp thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức giúp lãnh đạo truyền đạt được các thông tin đến các đơn vị liên quan được hiệu quả; Công tác quản lý thu chi tại đơn vị được thực hiện theo đúng các quy đinh của pháp luật…Tuy nhiên, trong công tác tham mưu, tổng hợp tại văn phòng còn nhiều hạn chế như: chưa ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công việc; cán bộ làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân; Còn giữ phong thái làm việc đùn đẩy trách nhiệm cho lãnh đạo; Thiếu chủ động trong công tác; Các thông tin cung cấp còn chưa sát thực tế…
Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một
    Trong chương 3 ngoài phần trình bày về phương hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng Thành ủy, luận văn còn trình bày 2 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một trong thời gian tới, trong đó nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp riêng cho từng lĩnh vực, nhiệm vụ của cán bộ tham mưu tại Thành ủy.
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Student's full name: Tran Thi Thuy Hang                                 2. Gender: Female
3. Date of birth: February 18, 1981
4. Birthplace: Binh Duong
5. Student recognition decision No.: 1543/QD-XHNV dated Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: no
7. Thesis title: Advisory work, synthesis at the Office of Thu Dau Mot City Party Committee, Binh Duong province – survey, assessment and recommendations.
English name: Consulting and generalizing work at the Office of Thu Dau Mot City Party Committee, Binh Duong province – survey, assessment and recommendations
8. Major: Office Administration Code: 8340406.01
9. Scientific instructors: Dr. Nguyen Thi Kim Binh
10. Summary of the results of the thesis:
Chapter 1. Theoretical basis for consultation and synthesis in the office
Chapter 1, the author has systematized the theoretical basis, the approach to consulting and synthesis in the office with the following main contents: General issues about the office and consulting and synthesis work. of the office, analyzing the internal and external aspects of the office's advisory and generalizing work, approaching the in-depth study of the operating model as the City Party Committee office level; Sticking to regulations on positions - roles, functions - duties of the advisory work, synthesizing according to the requirements of the Central Executive Committee, the Provincial Party Committee and practical needs; Standards in consultation and synthesis; Main principles in consulting and synthesis work; Consulting method - synthesis.
Chapter 2. Analysis of the actual situation of consulting and generalizing work of the Office of the Thu Dau Mot Party Committee in the period 2015-2020
In chapter 2, the author has analyzed the actual situation of consulting work at Thu Dau Mot City Party Committee's Office in the period 2015 - 2019. From that, the author evaluates and makes comments in the consulting work. , general office has achieved certain results such as providing timely information to help leaders make appropriate decisions for each time; The organization of meetings regularly innovates in terms of content and format to help leaders communicate information to relevant units effectively; The management of revenue and expenditure at the unit is carried out in accordance with the provisions of the law... However, there are many limitations in the consulting and generalizing work at the office such as: not fully applying information technology. into work; staff work mainly based on their own experience; Still keeping the working style, pushing the responsibility to the leader; Lack of initiative in work; The information provided is not close to reality…
Chapter 3. Some solutions to improve and improve the effectiveness of the advisory and generalizing work of the Office of the Thu Dau Mot City Party Committee
In chapter 3, in addition to the presentation on the direction to improve and improve the effectiveness of the consultation and synthesis of the City Party Committee's office, the thesis also presents two groups of solutions to improve and improve the effectiveness of the consultation work. advice and synthesis of the Office of the Thu Dau Mot Party Committee in the coming time, in which a group of general solutions and a group of separate solutions for each field and tasks of the staff at the City Party Committee.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây