TTLV: Truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 29/03/2022 03:40
1. Họ và tên học viên: Lê Danh Hồng                                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02 tháng 10 năm 1980
4. Nơi sinh: Yên Đồng – Ý Yên – Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ - XHNV – SĐH ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                           Mã số:60.32.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã giới thiệu khái niệm về truyền thông, các mô hình truyền thông, khái niệm chung về năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo điện tử và lợi thế của báo điện tử trong truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo điện tử; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vai trò của báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng trong truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo điện tử; các yếu tố cấu thành thông tin về năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo điện tử; giới thiệu về các báo điện tử thuộc diện khảo sát: Lao động, Công thương, Bình Thuận.
Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã giới thiệu, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 03 báo thuộc diện khảo sát: Lao động, Công thương, Bình Thuận từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019 qua đó tác giả luận văn đánh giá về những thành công, hạn chế của hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các báo này. Qua thống kê, phân tích đánh giá, tác giả đã bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao năng lực truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các báo nghiên cứu nói riêng và báo điện tử nói chung, trong đó có các giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin báo chí trên báo điện tử; giải pháp từ Bộ Công thương, ngành năng lượng để phát huy vai trò là đầu mối cung cấp thông tin về vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm; Giải pháp đối với các báo điện tử trong quản trị nguồn thông tin về vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và vấn đề đào tạo đội ngũ nhà báo am hiểu về vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, tinh thông nghiệp vụ báo chí,…
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể thành tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng, các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, những người quan tâm về vấn đề này, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các phóng viên, các sinh viên báo chí và các cơ sở đào tạo báo chí, các cơ quan truyền thông trong quá trình nghiên cứu và triển khai các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trên báo điện tử trong lĩnh vực năng lượng
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Sách chuyên khảo “Cơ sở năng lượng và môi trường” của tác giả Lý Ngọc Minh, Nxb Khoa học và kỹ thuật (2011).
Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế “pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay” của Phan Duy An (2011) tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Luận văn thạc sĩ Luật học “Xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo ở Việt Nam” của Đỗ Việt Hải (2018) tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Luận văn thạc sĩ Báo chí học “Truyền thông chính sách giáo dục trên hệ thống báo chí của ngành” của Nguyễn Thị Như Quỳnh (2018) tại Khoa Báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Luận văn thạc sĩ Báo chí học “Phản biện xã hội trên báo điện tử về ngành điện” của Hồ Thị Vân (2019) tại Khoa Báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Le Danh Hong                                    2. Sex: male
3. Date of birth: October 2, 1980                              4. Place of  birth: Yen Dong – Y Yen – Nam Dinh
5. Admission decision number: 3379/QD - XHNV - SDH by the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities Dated December 19, 2017
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: Communicating information about energy-saving and efficient use on Vietnamese electronic newspapers today
8. Major: Journalism                                                     9. Code: 60.32.01.01       
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Dang Thi Thu Huong, Vice-Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
This thesis has introduced the definition of communication, communication models, the general definition of energy, efficient and economical use of energy, electronic newspapers and their advantages in communicating about the energy efficiency issue; the Party’s policy, government policies and regulations on communication about efficient and economical use of energy; roles of the press in general and the electronic newspapers in particular in communicating about the efficient and economical use of energy on electronic newspapers; elements that constitute information on energy, efficient and economical use of energy on electronic newspapers; introduce some electronic newspapers which have been surveyed: Labor, Industry and Trade, Binh Thuan.
Based on the theoretical issues introduced, we have conducted a survey on the current situation of communication about energy, efficient and economical use of energy in 03 newspapers: Labor, Industry and Trade, Binh Thuan from June 2017 to June 2019 from which the author evaluates the successes and limitations of communication activities on the energy efficiency issue in these newspapers. Through statistics, analysis and evaluation, the author at first proposed some solutions to strengthen and improve communication capacity on the issue of efficient and economical use of energy in electronic newspapers in general and research journals in particular, including solutions for state management agencies in charge of publishing activities on electronic newspapers; solutions for the Ministry of Industry and Trade and the energy sector to promote their role as the central point providing information about efficient and economical energy use; solutions for electronic newspapers in managing sources of information about efficient and economical use of energy and training a team of journalists knowledgeable about the issue of efficient and economical use of energy, journalism expertise...
12. Practical applicability, if any:
Findings of this thesis can be a useful reference for state management agencies in charge of energy, press agencies, socio-political organizations, mass organizations, and those interested in this issue, a useful reference for reporters, students of journalism and journalism training institutions, media agencies in their process of researching and implementing communication activities on the issue of energy efficiency.
13. Further research directions, if any: Application of multimedia communication on electronic newspapers in the field of energy
14. Thesis-related publications:
Ly Ngoc Minh, 2011, Basis of energy and environment, Science and Technology Publisher.
Phan Duy An, 2011, Master thesis in Economic law: Law on measures to encourage and support the development of renewable energy in Vietnam today, Faculty of Law, Vietnam National University.
Do Viet Hai, 2018, Master thesis in Jurisprudence: Building a law on the development of clean energy and renewable energy in Vietnam, Faculty of Law, Vietnam National University.
Nguyen Thi Nhu Quynh, 2018, Master thesis in Journalism: Communication of education policy on the educational press system, VNU University of Social Sciences and Humanities.
Ho Thi Van, 2019, Master thesis in Journalism: Social criticism on electronic newspapers about electricity, VNU University of Social Sciences and Humanities.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây