TTLA: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và vận dụng hiện nay

Thứ ba - 09/11/2021 00:04
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thúy Hà          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14 - 9 - 1981                                                 4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618 /2016/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định về việc thay đổi/điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 625/QĐ-XHNV ngày 22/03/2021 từ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và ý nghĩa của nó hiện nay” thành “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và vận dụng hiện nay”.
Quyết định về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ số 657/QĐ-XHNV ngày 29/03/2021: Đồng ý để PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết, công tác tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền, làm cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thúy Hà, khóa QH-2016-X, ngành Chính trị học .
7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và vận dụng hiện nay
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                     9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
          Một là, hệ thống hóa được một cách sâu sắc, toàn diện các nội dung chủ yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ.
          Hai là, đánh giá một cách khách quan thực trạng công tác sử dụng cán bộ; xác định một số vấn đề đặt ra trong công tác sử dụng cán bộ ở nước ta hiện nay. 
Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng cán bộ ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp những luận cứ khoa học về lý luận cho việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học - cao đẳng; cho các cá nhân và tổ chức chuyên trách về công tác cán bộ.
Những giải pháp được luận án đưa ra góp phần nâng cao chất lượng của công tác sử dụng cán bộ ở nước ta hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
          Công tác sử dụng cán bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Hoàng Thị Thúy Hà (2018), “Nghiên cứu về vai trò của người cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục (2/10), tr. 5-9.
2. Hoàng Thị Thúy Hà (2019), “Quan niệm về cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục (12), tr. 18-2
3. Hoàng Thị Thúy Hà (2021), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng người cán bộ”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (2/7), tr. 21-23.
4. Hoàng Thị Thúy Hà (2021), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (5 ), tr. 28 - 34.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: HOANG THI THUY HA     2. Sex: Female
3. Date of birth: 14 - 9 - 1981                       4. Place of birth: Vinh Phuc Province
5. Admission decision process: 4618 /2016/QĐ-XHNV, 29th December, 2016 by Rector of USSH, VNU.
6. Changes in academic process:
Decision on changing/adjusting doctoral thesis topic of PhD No. 625/QD-XHNV dated 22/03/2021 from "Ho Chi Minh's thought on the use of cadres and its current meaning" into "Ho Chi Minh's thought on the use of cadres and its current application".
Decision on the addition of scientific supervising for the doctoral thesis No. 657/QD-XHNV dated March 29, 2021: Agreeing for Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Minh Tuyet, working at the Academy of Journalism & Communication, to be the doctoral thesis instructor for graduate student Hoang Thi Thuy Ha, QH-2016-X course, majoring in Political Science.
7. Official thesis title: Ho Chi Minh's thought on the use of cadres and its current application
8. Major: Ho Chi Minh thoughts                             9. Code : 62 31 02 04
10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Minh Tuyet
11. Summary of the new findings of the thesis
Firstly, the thesis deeply and comprehensively systematizes the main contents of Ho Chi Minh's thought on the use of cadres.
Secondly, the researcher objectively assesses the actual situation of the use of cadres; identifes a number of problems posed in the use of cadres in Viet Nam currently.
Thirdly, the thesis proposes some solutions to improve the efficiency of the use of cadres in our country in current context according to Ho Chi Minh's thought.
12. Practical applicability
The research results of the thesis will provide scientific theory for improving the quality of political education in universities - colleges; for individuals and organizations specialized in personnel work.
The solutions suggested make great contribution to improve the quality of cadre employment in our country nowadays.
13. Further research directions
The use of cadres in State administrative agencies in Vietnam today.
14. Thesis - related publications
1. Hoang Thi Thuy Ha (2018): "Research on the role of cadres in Ho Chi Minh's thought", Education Journal (10), pp. 5-9.
2. Hoang Thi Thuy Ha (2019): “Concept of cadres in Ho Chi Minh's thought”, Education Journal (12), pp. 18-21.
3. Hoang Thi Thuy Ha (2021): "Ho Chi Minh's thought on revolutionary moral education of cadres", Today's Teaching and Learning Journal (2/07), pp.21-23.
4. Hoang Thi Thuy Ha (2021): “Ho Chi Minh’s thought on the use of cadres and the application of the Communist Party of Vietnam in the current period” Ho Chi Minh Research Journal  (5), pp. 28 - 34.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây