Sinh viên ngành Quốc tế học thăm Cục Gìn giữ Hoà bình Việt Nam