TTLA: Báo điện tử với việc quảng bá văn hoá Việt Nam cho người Việt ở nước ngoài

Thứ tư - 22/09/2021 23:42
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Yến     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/5/1987                                              4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014//XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Báo điện tử với việc quảng bá văn hoá Việt Nam cho người Việt ở nước ngoài.
8. Chuyên ngành: Báo chí học                              9. Mã số: 62.32.01.01.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Thuý Hằng; PGS.TS. Lê Thanh Bình.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Thứ nhất, luận án làm rõ vai trò của báo điện tử trong việc quảng bá văn hoá Việt Nam cho NVONN trong giai đoạn hiện nay.
Thứ hai, luận án khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cả về nội dung, hình thức và phương thức quảng bá văn hoá Việt Nam cho NVONN trên báo điện tử một cách tương đối toàn diện, có hệ thống.
Thứ ba, luận án kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí quảng bá văn hoá Việt Nam cho NVONN trên báo điện tử.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là cơ sở để 5 tờ báo điện tử khảo sát (báo điện tử Dân trí, Vnexpress, Vietnamplus, Văn hoá Online và tạp chí Quê hương điện tử) có những thay đổi phù hợp về nội dung và hình thức của chính mình. Luận án góp phần tổng kết kinh nghiệm, do đó là tài liệu tham khảo nghề nghiệp bổ ích và thiết thực cho những người làm báo chí đối ngoại (chuyên về lĩnh vực ngoại giao văn hoá); cho cơ sở nghiên cứu đào tạo báo chí truyền thông và những người quan tâm đến vấn đề này.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về phát ngôn và giao tiếp với báo chí.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
[1] Nguyễn Hoàng Yến (2013), “Quảng bá hình ảnh văn hoá Việt Nam trên báo mạng điện tử”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (6/2013), tr. 69-71, ISSN: 1859-1485.
[2] Nguyễn Hoàng Yến (2016), “Truyền thông chính sách quảng bá văn hoá qua truyền hình của Hàn Quốc”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (12/2016), tr. 78-81, ISSN: 1859-1485.
[3] Nguyễn Hoàng Yến (2017), “Phương thức truyền thông chính sách văn hoá của Hàn Quốc”, Truyền thông chính sách - Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, tr. 394-405.
[4] Nguyễn Hoàng Yến (2018), “Báo điện tử - phương tiện truyền thông tương tác hiệu quả trong quảng bá văn hoá Việt ở nước ngoài”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông  (9/2018), tr. 45-48, ISSN: 1859-1485.
[5] Nguyễn Hoàng Yến (2020), “Tiếp cận thông tin quảng bá văn hoá Việt Nam của người Việt ở nước ngoài trên báo điện tử”, Tạp chí Người làm báo (442), tr. 59-60, ISSN: 0886-7691.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1.Full name: Nguyen Hoang Yen          2. Sex: Female
3.Date of birth: 18/5/1987                     4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 3216/2014/XHNV-SĐH    Dated 31/12/2014 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Online newspapers in promoting Vietnamese culture to overseas Vietnameses.
8. Major: Journalism                             9. Code: 62.32.01.01
10: Supervisors: Assoc.Prof.Phd. Dinh Thi Thuy Hang, Assoc.Prof.Phd. Le Thanh Binh
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, the thesis clarified the role of online newspapers in promoting Vietnamese culture to overseas Vietnameses in the current period.
Secondly, the thesis surveyed, discussed, and examined the quality in terms of content, forms, and methods of promoting Vietnamese culture for overseas Vietnameses in online newspapers in a relatively comprehensive and systematic way.
Thirdly, the thesis suggests a number of solutions to improve the quality of press works promoting Vietnamese culture for overseas Vietnameses in online newspapers. 
12. Practical applicability:
The dissertation is the foundation for 5 surveyed online newspapers (Dan Tri, Vnexpress, Vietnamplus, Van Hoa Online, and Que Huong Dien Tu magazine) to make appropriate changes in their content and form. The dissertation contributes to the summation of professional experience, so it is a useful and practical reference for the staff directly working in foreign affairs (especially the field of cultural diplomacy), as well as a reference for training institutions, research on journalism, media, and those who have an interest in this topic.
13. Further research directions, if any: Research on speech and communication with the press.
14. Thesis-related publications:
[1] Nguyen Hoang Yen (2013), “Promoting Vietnam's cultural image in online newspapers”, Journal of Political Theory and Media (June 2013), pp. 69-71, ISSN: 1859-1485.
[2] Nguyen Hoang Yen (2016), “Korea's Media Policy Promotion Policy”, Journal of Political Theory and Media (December 2016), pp. 78-81, ISSN: 1859-1485.
[3] Nguyen Hoang Yen (2017), “Korea's Cultural Policy Communication Method”, Policy Communication - Experience Vietnam and Korea, National Truth Politics Publishing House, Hanoi, p. 394-405.
[4] Nguyen Hoang Yen (2018), “Online newspaper - effective interactive media in promoting Vietnamese culture abroad”, Journal of Political Theory and Media  (September 2018), pp. 45-48, ISSN: 1859-1485.
[5] Nguyen Hoang Yen (2020), “Access to information promoting Vietnamese culture abroad in online newspapers”, Journalists Magazine (442), pp. 59-60, ISSN: 0886-7691.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây