TTLV: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ ba - 14/09/2021 06:08
1. Họ và tên học viên: VŨ THỊ NA                        2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/12/1985
4. Nơi sinh: Nam Giang – Nam Trực – Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định số 4420/2019/QĐ-ĐHXHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.
8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                                          Mã số: 60 32 03 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thanh Tùng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở làm rõ lý luận về hoạt động lưu trữ, hiệu quả hoạt động lưu trữ, nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động lưu trữ. Luận văn khảo sát, đánh giá được thực trạng hoạt động lưu trữ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó đánh giá, đo lường được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động lưu trữ tại Học viện như: ảnh hưởng của cơ sở pháp lý; mô hình tổ chức; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan tổ chức với hoạt động lưu trữ; cơ sở vật chất và nguồn kinh phí; chất lượng nguồn nhân lực; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và sự ảnh hưởng từ quy trình thực hiện nghiệp vụ lưu trữ. Từ thực trạng và yếu tố ảnh hưởng này, luận văn đưa ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
 Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động lưu trữ một cách đồng bộ trong toàn hệ thống.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS

1. Student's full name: VU THI NA                            2. Gender: Female
3. Date of birth: December 21, 1985
4. Birthplace: Nam Giang – Nam Truc – Nam Dinh
5. Admission decision number: 4420/2019/QD-ĐHXHNV dated November 26, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: None
7. Official thesis title: "Solutions to improve the efficiency of archival activities at Ho Chi Minh National Academy of Politics".
8. Specialization: Archiving Code: 60 32 03 01
9. Scientific instructors: Dr. Tran Thanh Tung
10. Summary of the results of the thesis:
On the basis of clarifying the theory of archival activities and storage performance, research and develop a system of criteria for evaluating the efficiency of archival operations. The thesis surveys and evaluates the actual status of archival activities at the Ho Chi Minh National Academy of Politics. Besides, assessing and measuring factors affecting the efficiency of archival activities at the Academy such as: the influence of the legal basis; organizational model; the leadership and direction of the organization's leaders with archival activities; facilities and funding sources; quality of personel; the level of application of information technology and the influence of the storage process. From this situation and influencing factors, the thesis proposes solutions to overcome the limitations, existing in accordance with the actual situation, in order to improve the efficiency of archival activities at the National Academy of Politics. Ho Chi Minh.
11. Applicability in practice:
The research results of the thesis are the basis for Ho Chi Minh National Academy of Politics to carry out archiving activities synchronously throughout the system.
12. Further research directions:
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây