TTLV: Tổ chức quản lý hồ sơ điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ tư - 22/09/2021 23:30
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Nhớ                            2. Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 29/09/1985.
4. Nơi sinh: Hải Dương.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ – XHNV ngày 26/11/2019
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức quản lý hồ sơ điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                          Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Liên Hương. 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý hồ sơ điện tử. 
Chương 1 hướng tới mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý hồ sơ điện tử. Trong đó, chương 1 làm rõ một số khái niệm cơ bản như tài liệu điện tử, hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử, quy trình quản lý hồ sơ điện tử.
Chương 2: Thực trạng và sự cần thiết quản lý hồ sơ điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. 
Chương 2 tập trung làm rõ các loại hình hồ sơ BHXH điện tử của ngành BHXH Việt Nam; sự cần thiết phải quản lý khối hồ sơ đặc thù của ngành BHXH Việt Nam; phân tích thực trạng quản lý hồ sơ BHXH điện tử tại ngành BHXH Việt Nam gồm các vấn đề: tổ chức và nhân sự quản lý hồ sơ BHXH điện tử; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý hồ sơ điện tử. Từ đó, phân tích kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nói trên.
Chương 3: Đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hồ sơ BHXH điện tử của ngành BHXH Việt Nam. Từ những phân tích, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng quản lý hồ sơ BHXH điện tử tại ngành BHXH Việt Nam; đề tài đề xuất một số giải pháp về xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý hồ sơ BHXH điện tử; các giải pháp về nhân lực, công nghệ và cơ sở vật chất để hoàn thiện việc quản lý hồ sơ BHXH điện tử của ngành BHXH Việt Nam.
    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Luận văn góp phần giải quyết một trong những vấn đề ngành BHXH Việt Nam quan tâm trong quá trình cải cách thủ tục và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Kết quả nghiên cứu có thể được tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử hình thành từ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam.  

 
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Student's full name: Nguyen Thi Nho                            2. Gender: Female
3. Date of birth: September 29, 1985.
4. Place of birth: Hai Duong province, Vietnam.
5. Decision No: 4420/QD – XHNV dated November 26, 2019
6. Changes during study:
7. Thesis title: “Organization of electronic record management of Vietnam’s Social Security industry”.
8. Major: Office Management                                        Code: 8340406.01
9. Academic supervisor: PhD. Nguyen Lien Huong.
10. Summary of the findings of the thesis:
Chapter 1: Theoretical and legal basis for electronic records management.
This Chapter aims to systematize the theoretical and legal basis for electronic records management. Specifically, Chapter 1 clarifies some basic concepts such as electronic documents, electronic records, electronic records management, electronic records management process.
Chapter 2: Situation and necessity of managing electronic records of Vietnam's Social Security industry.
This Chapter focuses on clarifying types of electronic social security records of the Vietnamese social Security industry; needs to manage records of the Vietnamese social Security industry; analyzing current status of electronic social security records management in Vietnam's social security industry, including the following issues: organization and personnel to manage electronic social Security records; facilities, technical infrastructure and financial resources for the management of electronic records. Hence, analyzing the achieved results, limitations and causes of the above situation.
Chapter 3: Proposing solutions to organize and manage electronic social security records of Vietnam’s social Security industry. From the analysis and assessment of the achieved results, limitations and causes of the current situation of electronic social Security records management in Vietnam’s Social Security industry; the thesis proposes a number of solutions on directing and guiding documents on the management of electronic social security records; solutions on human resources, technology and facilities to improve the management of electronic social Security records of the Vietnam Social Security industry.
Applicability:
The thesis contributes to solving one of the issues that Vietnam's social security industry cares about during procedural reform and digital transformation, meeting social requirements in the industrial revolution 4.0.
The findings can be used as reference to improve efficiency of management of electronic records and documents formed from the activities of agencies, organizations and enterprises in Vietnam.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây