TTLA: Chính quyền cấp tỉnh trong cơ chế phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017

Thứ tư - 04/05/2022 04:21
1. Tên tác nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU HÀO                                2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:     19 - 03 - 1981                                                             4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: tên luận án đã được điều chỉnh theo Quyết định số 2378/QĐ-XHNV ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên luận án: Chính quyền cấp tỉnh trong cơ chế phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017
8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                                     9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                GS.TS. Đỗ Quang Hưng
                                                                      PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Thứ nhất, Luận án tổng hợp và hệ thống hóa lý luận đồng thời làm rõ những mục tiêu, tính pháp lý, nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh trên một số lĩnh vực trong phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và chính quyền địa phương. 
Thứ hai, Luận án phân tích, đánh giá trung thực, khách quan nhằm làm toát lên tính tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của chính quyền cấp tỉnh tỉnh Bình Dương trong 20 năm (1997 - 2017) thực hiện thẩm quyền được phân cấp. Qua đó nhằm góp phần làm rõ hơn sự tương tác biện chứng trong mối quan hệ giữa Trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam. Đồng thời, luận án còn nêu lên một số hạn chế, nguyên nhân hạn chế của chính quyền cấp tỉnh tỉnh Bình Dương khi thực thi thẩm quyền được Trung ương phân cấp. 
Thứ ba, xuất phát từ nhận thức lý luận và thực trạng thực thi thẩm quyền quản lý nhà nước ở tỉnh Bình Dương, luận án nêu lên phương hướng, một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng về phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và chính quyền địa phương nói chung, chính quyền cấp tỉnh tỉnh Bình Dương nói riêng trong bối cảnh Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Luận án góp phần khẳng định vị trí, vai trò nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cũng như cung cấp luận cứ khoa học cho việc tiếp tục đổi mới trong phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương ở Việt Nam. 
Luận án góp phần tổng kết thực tiễn các chủ trương, quan điểm của Đảng, các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về nâng cao và phát huy bản lĩnh của chính quyền cấp tỉnh.
Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định chiến lược phát triển ở tỉnh Bình Dương cũng như cả nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực thi thẩm quyền được phân cấp về quản lý nhà nước trong thời gian tới.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong cơ chế phân cấp giữa Trung ương và địa phương hiện nay. 
Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án    
1. Nguyễn Hữu Hào (2019), “Vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước ở Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận (287), tr.57-64, 73.
2. Nguyễn Hữu Hào (2019), “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”, Tạp chí Lập pháp (338), tr.11-18.
3. Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Hào (2020), “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy tính chủ động của Chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (307), tr.29-35.
4. Nguyễn Hữu Hào (2020), “Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội 1997 – 2020”, Tạp chí Lịch sử Đảng (358), tr.103-105.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: NGUYEN HUU HAO                     2. Sex: Female
3. Date of birth: 19 - 03 - 1981                           4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision process: 1745 /2017/QĐ-XHNV, dated 13th, July 2017, of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: title of the dissertation was adjusted based on Decision No 2378/QĐ-XHNV, dated 27th November, 2020 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
7. Thesis title: Provincial government in the mechanism of decentralization of state management between the central and regional levels in Binh Duong province in the period of 1997-2017.
8. Major: Political Science                                                      9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisor: Professor: Dr. Do Quang Hung
                          Associate Professor: Dr. Nguyen Van Hiep 
11.    Summary of the main findings:        
First of all, the thesis synthesizes and systematizes the theory as well as clarifies the objectives, legality, operating principles and authority of the provincial government in a number of fields in the decentralization of state management between the central and regional government.
Secondly, the thesis analyzes and evaluates honestly and objectively in order to reveal the positivity, dynamism, creativity, and proactivity of the provincial government of Binh Duong province in 20 years (1997 - 2017) when applying the delegation of authority. Thereby contributing to clarify the dialectical interaction in the relationship between the central and regional authorities in Vietnam. At the same time, the thesis also points out a number of limitations of the provincial government of Binh Duong province when exercising the authority decentralized by the central government and the causes of these limitations.
Thirdly, stemming from theoretical awareness and the actual situation of implementing state management authority in Binh Duong province, the thesis outlines the direction, some key solutions to continue to improve the efficiency and quality of management decentralization between the central government and regional authorities in general, and the provincial government of Binh Duong province in particular in the context in which Vietnam is developing socialist-oriented market economy and international integration.
12.    Practical applicability:
The thesis contributes to affirming the position and roles of the provincial government in order to promote the positivity, dynamism, creativity and self-responsibility as well as providing a scientific basis for the continued innovation in the decentralization of state management between the central and regional governments in Vietnam.
The thesis also provides a practical summary of the Party's guidelines and views, the Government's resolutions and decrees on improving and promoting the bravery of the provincial government.
The thesis can serve as a reference for leaders, and managers for determining development strategies in Binh Duong province as well as the whole country in order to further improve the effectiveness and efficiency in the process of applying The delegation of authority of state management in the near future.
13.    Further research directions
Accountability of the provincial People's Committee in the mechanism of decentralization of state management between the central and regional levels at present.
Operational quality of provincial People's Councils in Vietnam – Theory and practice.
14.    Thesis - related publications
1. Nguyen Huu Hao (2019), “The role of local governments in state management in Vietnam in the period of international integration”, Journal of Theoretical Education (287), page 57-64, 73.
2. Nguyen Huu Hao (2019), “Improving the quality of supervision activities of the Provincial People's Council”, Legislative Magazine (338), page 11-18.
3. Nguyen Van Hiep, Nguyen Huu Hao (2020), “Applying Ho Chi Minh Thoughts in promoting the initiative of local governments in Vietnam today”, Journal of Theoretical Education (307), page 29-35.
4. Nguyen Huu Hao (2020), “Socio-economic development from 1997 to 2020 lead by Binh Duong Provincial Party Committee”, Lịch sử Đảng (358), page 103-105.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây