TTLV: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn Mường Thanh tại Hạ Long

Thứ năm - 05/05/2022 03:42
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hồng Nhung                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/08/1983
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số:
2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn Mường Thanh tại Hạ Long”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                              9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa – Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Phenikaa.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đề tài đã tổng quan, hệ thống hóa cơ sở lý luận đã nhận diện, lựa chọn được 9 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú và xác định sự hài lòng từ cảm nhận của khách là yếu tố đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn Mường Thanh ở Hạ Long. Từ đó, đề tài đã xác lập được mô hình nghiên cứu bao gồm 10 tiêu chuẩn và 63 tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ lưu trú của các KS Mường Thanh tại Hạ Long. Căn cứ vào mô hình nghiên cứu được xác lập, đề tài đã phân tích định tính các yếu tố của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn Mường Thanh tại điểm đến Hạ Long thông qua dữ liệu thứ cấp. Kết quả phân tích này là cơ sở để đề tài xây dựng ma trận SWOT xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nhằm tạo dựng căn cứ để đưa ra được các khuyến nghị, kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú trong tình hình mới. Ngoài ra, đề tài đã đánh giá định lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn này thông qua dữ liệu sơ cấp từ ý kiến đánh giá của khách lưu trú. Kết quả đánh giá của khách về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú được thu thập thông qua phiếu khảo sát với cỡ mẫu và được xử lý bằng phần mềm SPSS 23.0. Từ đó, đề tài đã phân tích hồi quy và thu được phương trình hồi quy với hệ số Beta đã được chuẩn hóa, từ đó đã đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú trong bối cảnh phục hồi, mở cửa du lịch. 
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các khách sạn có thể tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn, đánh giá lòng trung thành của khách hàng.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: 
1. Sử dụng một số ma trận nhằm lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh: Tạp chí Đại học Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên (đã phản biện, đã chấp nhận đăng).
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Student's first and last name: Pham Thị Hong Nhung                             2. Gender: Female
3. Date of birth: 07/08/1983
4. Place of birth: Quang Ninh
5. Student Recognition Decision No:
2705/2020/QD-XHNV; Dated: December 24th, 2020
of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:  
7. Dissertation topic title: “Research on factors affecting the quality of accommodation services of Muong Thanh hotel system in Ha Long”.
8. Specialization: Tourism;                                                 9. Code: 8810101.01
10. Scientific instructor: Assoc. Prof. PhD. Tran Thi Minh Hoa – Dean of the Faculty of Economics and Business, Phenikaa University.
11. Summary of the results of the thesis: 
The topic has been reviewed, the theoretical foundation has been systematized, 9 factors affecting the quality of accommodation services have been identified and selected, and customer satisfaction has been determined as a quality measurement factor. Muong Thanh hotel system's accommodation service in Ha Long. Since then, the study has established a research model consisting of ten standards and 63 criteria for evaluating the influence of factors on the quality of accommodation services provided by Muong Thanh hotels in Ha Long. Based on the established research model, the topic has qualitatively analyzed the external and internal environment factors that influence the quality of accommodation services at Muong Thanh hotels in the Ha Long destination. Long journey through secondary data. This analysis result serves as the foundation for the project's SWOT matrix, which is used to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in order to create a foundation for making recommendations and recommendations to improve the quality of translation services. adaptation to a new situation Furthermore, the topic has quantitatively evaluated the influence of factors on the quality of these hotels' accommodation services using primary data from guest reviews. The results of the guests' assessments of the factors influencing the quality of accommodation services were collected using a sample size survey and processed using SPSS 23.0 software. Since then, the study has analyzed regression and obtained the regression equation with standardized Beta coefficient, from which recommendations to improve the quality of accommodation services in the context of recovery and tourist opening have been made.
12. Practical applicability: As a reference for students and students of tourism and hotel industries and a scientific basis that hotels can refer to in the process of business operations and development. service products.
13. Future research directions: Evaluate hotel service quality, evaluate customer loyalty.
14. The published works are related to the thesis: 
1. Using a number of matrices to select Muong Thanh Luxury Quang Ninh hotel's product and service development strategy: Journal of University of Science and Technology Thai Nguyen University (review completed, accepted for publication).

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây