TTLV: Báo chí Đà Nẵng với vấn đề phát triển làng nghề truyền thống

Thứ ba - 15/02/2022 04:00
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN ĐẮC MẠNH      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17-02-1986
4. Nơi sinh: BẮC GIANG
5. Quyết định công nhận học viên số: 4418/2019/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian đào tạo 6 tháng, Quyết định số 2453/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học. Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/5/2022
7. Tên đề tài luận văn: BÁO CHÍ ĐÀ NẴNG VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ VĂN HÀ
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Qua khảo sát, thống kê kết quả cụ thể: trong thời gian từ tháng 01/2020-12/2020, trên báo chí Đà Nẵng chỉ có 26 tin, bài liên quan về vấn đề phát triển làng nghề truyền thống. Trong đó, Báo Đà Nẵng 16 tin, bài (chiếm tỷ lệ 61,5%) và Báo Công an thành phố Đà Nẵng 10 tin, bài (chiếm tỷ lệ 38,5%). Đây là số lượng quá ít và tần suất xuất hiện cũng khá thưa vắng, chứng tỏ lãnh đạo chính quyền cũng như lãnh đạo cơ quan báo chí chưa thực sự quan tâm nhiều.
Về nội dung: Thời gian từ tháng 01/2020-12/2020, báo chí Đà Nẵng tập trung nhiều nhất vào mảng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng về phát triển làng nghề truyền thống, với 10/26 tin, bài (chiếm 38,4%). Nội dung về các vấn đề khác (sự lo lắng của người dân các làng nghề về khó khăn trong quá trình phát triển làng nghề truyền thống; về chính sách, chương trình khuyến công...) đứng thứ 2 với số lượng 5/26 tin, bài (chiếm 19,2%). Hai nội dung về: ca ngợi giá trị và sức sống của làng nghề truyền thống và giới thiệu và quảng bá làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch đều chiếm 15,4 % số lượng tin, bài và xếp thứ 3. Xếp thứ 4 là nội dung tin, bài viết về các vấn đề phát sinh từ làng nghề truyền thống (chiếm 7,8%).
Về hình thức: trong đề tài viết về vấn đề phát triển làng nghề truyền thống, báo chí Đà Nẵng sử dụng chưa thực sự đa dạng các thể loại báo chí. Trong đó chủ yếu sử dụng thể loại tin và bài phản ánh chiếm tỷ lệ cao nhất và thường xuyên nhất. Bài phản ánh là một trong những thể loại được báo chí Đà Nẵng sử dụng thường xuyên, nhiều nhất với 13/26 bài (chiếm 50%). Trong đó báo Đà Nẵng có 8 tác phẩm (chiếm tỷ lệ 30,8%); Báo Công an thành phố Đà Nẵng có 5 tác phẩm (chiếm tỷ lệ 19,2%).
Tin là một thể loại được báo chí Đà Nẵng sử dụng có tỷ lệ đứng thứ hai với 11 tin (chiếm tỷ lệ 42,2%). Trong đó báo Đà Nẵng có 7 tin (chiếm 26,8%) và Báo Công an thành phố Đà Nẵng có 4 tin (chiếm 15,4%). Hầu hết các tin về phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Đà Nẵng đều dùng hình thức tin tổng hợp, tin tổng thuật, dung lượng mỗi tin trung bình 300-600 từ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài có cơ sở để lãnh đạo báo chí Đà Nẵng áp dụng vào thực tiễn tổ chức sản xuất tin bài, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các tin bài, chuyên trang, chuyên đề có nội dung thông tin liên quan tới vấn đề này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những ảnh hưởng của làng nghề tới phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
1. Full name : NGUYEN DAC MANH           2. Sex: Men
3. Date of birth: 17-02-1986        4. Place of  birth: BAC GIANG
5. Admission decision number: 4418/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: Decision No. 2453/QD-XHNV on the extension of the study period of graduate students. Extended period: from November 27th, 2021 to May 26th, 2022.
7. Official thesis title: An investigation into the development of traditional craft villages from the view of Danang city press 
8. Major: Journalism 9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: PGS.TS. VU VAN HA
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis: .
Through the survey and statistics of specific results: in the period from January 2020 to December 2020, there were only 26 articles and articles related to the development of traditional craft villages in the Da Nang press. In which, Da Nang Newspaper has 16 news articles (accounting for 61.5%) and Da Nang City Police Newspaper has 10 articles (accounting for 38.5%). This is too small a number and the frequency of appearances is also quite sparse, showing that government leaders as well as leaders of press agencies have not really paid much attention.
Regarding the content: from January 2020 to December 2020, the Da Nang press focused most on the propaganda of the guidelines and policies of the Party, the State and Da Nang city on the development of traditional craft villages. system, with 10/26 news articles (accounting for 38.4%). Content on other issues (concerns of people in craft villages about difficulties in the process of developing traditional craft villages; policies, industrial promotion programs...) ranked second with the number of 5/ 26 news and articles (accounting for 19.2%). Two contents about: praising the value and vitality of traditional craft villages and introducing and promoting traditional craft villages associated with tourism development both accounted for 15.4% of the news and articles and ranked 3rd. The fourth is news content, articles on issues arising from traditional craft villages (accounting for 7.8%).
In terms of form: in the topic of writing about the development of traditional craft villages, the Da Nang press does not really use a variety of press genres. In which, news and articles are mainly used with the highest and most frequent proportions. Reflection is one of the most frequently used genres by the Da Nang press, with 13/26 articles (accounting for 50%). In which, Da Nang newspaper has 8 works (accounting for 30.8%); The Da Nang City Police Newspaper has 5 works (accounting for 19.2%).
News is a category used by Da Nang press with the second highest rate with 11 news (accounting for 42.2%). In which, Da Nang newspaper has 7 news (accounting for 26.8%) and Da Nang City's Police Newspaper has 4 news (accounting for 15.4%). Most of the news on the development of traditional craft villages in the Da Nang press are used in the form of general news, summary news, the average volume of each news is 300-600 words.
12. Practical applicability, if any: The topic has a basis for leaders of the Da Nang press to apply in practice to the organization of news production, thereby contributing to improving the efficiency and quality of news articles, special pages and topics with relevant information content. regarding this issue.
13. Further research directions, if any: The influence of craft villages on tourism development - the key economic sector of Da Nang.
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây