TTLA: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

Thứ năm - 18/06/2020 05:05

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Thị Hồng Thuận      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/08/1982                                              4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015” thành “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Hệ thống hóa nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng.

- Làm rõ các nhân tố tác động đến chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015.

- Hệ thống hóa chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng qua hai giai đoạn từ 2005 đến 2010 và 2010 đến 2015.

- Tái hiện và phân tích một cách khách quan sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015 trên các nội dung chủ yếu: sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

- Đánh giá khách quan ưu điểm, hạn chế, từ đó đúc rút kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015. Những kinh nghiệm đó có giá trị tham khảo đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới đạt hiệu quả cao hơn.

- Góp phần tổng kết quá trình lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ địa phương. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng Đảng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015.

- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử Đảng trong các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu và những người quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng (theo từng điều kiện lịch sử cụ thể)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Lê Thị Hồng Thuận (2017), “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (2b, 3), tr.365-372.

- Lê Thị Hồng Thuận (2018), “Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (1b, 4), tr.20-32.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Tạp chí Lịch sử Đảng (343), tr.111-114.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, Nhà xuất bản Lao động xã hội, tr.657-664.

- Lê Thị Hồng Thuận (2019), “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015”, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (2b, 5), tr.305-315.

- Lê Thị Hồng Thuận (2020), “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ 2005 đến nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (302), tr.62-68.

     

                                                                         INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name :  Le Thi Hong Thuan                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 27/08/1982                                4. Place of birth:  Quang Ninh

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV       Dated 29/12/2016

6. Changes in academic process: The thesis title was adjusted from “Improved the quality of party grassroots organizations' activities in Quang Ninh Provincial Party from 2005 to 2015” to “Quang Ninh Provincial Party lead to improve the quality of party grassroots organizations' activities from 2005 to 2015”

7. Official thesis title:  Quang Ninh Provincial Party lead to improve the quality of party grassroots organizations' activities from 2005 to 2015

8. Major: History of the Vietnam Communist Party              9. Code:  62 22 03 15

10. Supervisors: Assc. Prof. PhD. Doan Ngoc Hai

11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Systematizing documents related to improving the quality of party grassroots organizations' activities.

- Clarifying the factors affecting the leadership process to improve the quality of party grassroots organizations' activities of Quang Ninh Provincial Party from 2005 to 2015 such as position, role of of party grassroots organization and party activities; natural and socio-economic conditions; the situation of Quang Ninh Provincial Party; and the policy of the Communist Party of Vietnam on party grassroots organizations' activities.

- Systematizing the views and policies of the Quang Ninh Provincial Party to improve the quality of party grassroots organizations' activities through two periods from 2005 to 2010 and 2010 to 2015.

- Objectively reproducing and analyzing the direction of the Quang Ninh Provincial Party on improving the quality of party grassroots organizations' activities from 2005 to 2015 on the following main contents: leadership activities, study activities, self-criticism activities, and members' activities according to Regulation 76 of the Politburo.

- Objectively assessing the advantages and limitations, from which, drawing experience on leading to improve the quality of party grassroots organizations' activities of Quang Ninh Provincial Party in order to contribute to improving the quality of Party building in the current period.

- Contributing to summarizie the Party's leadership process on improving the quality of party grassroots organizations' activities from the local Party Committee. Thereby, confirming the position and role of improving the quality of party grassroots organizations' activities in building the Party.

12. Practical applicability, if any: 

- The thesis provides readers with a rich, systematic references about the process of the Quang Ninh Provincial Party's leadership to improve the quality of party grassroots organizations' activities from 2005 to 2015.

- The thesis is a reference for researching and teaching the history of the local Party Committee, Party history in academia, universities, research agencies and interested persons.

13. Further research directions, if any: 

- Quang Ninh provincial Party leads to improve the quality of party grassroots organizations' activities (according to specific historical conditions)

14. Thesis-related publications:

- Le Thi Hong Thuan (2017), "Quang Ninh Provincial Party lead to improve the quality of party grassroots organizations' activities from 2005 to 2015", Journal of Social Sciences and Humanities (2b, 3), pp.365-372.

- Le Thi Hong Thuan (2018), "The quality of leading activities of the Executive Committee of Quang Ninh Provincial Party from 2005 to 2015", Journal of Social Sciences and Humanities (1b, 4), pp. 20-32.

- Le Thi Hong Thuan (2019), "Improving the quality of party grassroots organizations' activities in Quang Ninh Provincial Party (2008-2018)", Journal of Vietnam communist party’s history (343), pp.111-114.

- Le Thi Hong Thuan (2019), "Applying Ho Chi Minh's thought on building party grassroots organization in improving the quality of party grassroots organizations' activities today", Proceedings of National Scientific conference: Researching and teaching political theories in the current context, Social Labor Publishing House, pp.657-664.

- Le Thi Hong Thuan (2019), "Quang Ninh Provincial Party improved the quality of self-criticism and critique activities in party grassroots organizations from 2005 to 2015", Journal of Social Sciences and Humanities (2b, 5), pp.305-315.

- Le Thi Hong Thuan (2020), "Improving the quality of party grassroots organization of Quang Ninh Provincial Party from 2005 to present", Journal of Theoretical Education (302), pp.62-68.                                        

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây