TTLA: Thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thứ năm - 04/06/2020 23:50

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Quỳnh    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/01/1987                                            4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV  ngày 31 tháng 12  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án

Tên đề tài cũ: Hành vi thích ứng với tình huống khẩn cấp của cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tên đề tài mới: Thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

7. Tên đề tài luận án: Thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                      9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Hữu Thụ

11. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu mới của luận án:

* Về lý luận

Nghiên cứu thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lĩnh vực tâm lý học và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tác giả cũng đã làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở cho việc khảo sát thực tiễn như: tổng hợp và lựa chọn khái niệm thích ứng và các đặc điểm của thích ứng cho phù hợp với nghiên cứu này, nêu được các đặc điểm hoạt động nghề của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trên cơ sở đó đã xây dựng được khái niệm thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các nội dung biểu hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến nó.

* Về thực tiễn

Thông qua khảo sát trên 396 chiến sĩ đang công tác tại 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đã chỉ ra một số nét về thực trạng mức độ thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát PCCC và CNCH trên cơ sở khảo sát thực trạng nhận thức, thái độ và hành động của họ trong tình huống khẩn cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chiến sĩ đã thích ứng được với môi trường làm việc căng thẳng, khẩn cấp, bất ngờ, nguy hiểm. Trong đó, thích ứng được thể hiện ở mặt thái độ và hành động cao hơn thích ứng ở mặt nhận thức.Các chiến sĩ đã nhận thức được bản chất, cách thức và quy trình giải quyết các tình huống khẩn cấp. Có thái độ luôn chủ động, sẵn sàng nhận lệnh; tâm thế luôn chủ động, tích cực, bình tĩnh, tự tin và kiên quyết thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Hành động chiến đấu của các chiến sĩ thể hiện ở mức cao, đảm bảo hiệu quả tốt hiệu quả công việc được giao. Điều đó phản ánh khách quan về năng lực nghề nghiệp của các chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà xã hội phân công. Nghiên cứu cũng chỉ ra, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thích ứng với việc giải quyết các THKC của cảnh sát PCCC và CNCH theo trình độ đào tạo, cấp bậc hàm, thâm niên công tác và khu vực công tác. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra các biểu hiện tâm lý tích cực của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH trong và sau khi giải quyết các tình huống khẩn cấp. Các biện pháp ứng phó thường gặp với các biểu hiện tâm lý của các chiến sĩ đó là: chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, lo âu của mình với đồng nghiệp; gọi điện cho người thân trong gia đình; nghe nhạc, xem phim sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về.

Các yếu tố khách quan: môi trường; trang thiết bị, phương tiện, máy móc; chỉ huy và các yếu tố chủ quan: kinh nghiệm chiến đấu; trình độ chuyên môn nghiệp vụ có khả năng dự báo/ thúc đẩy thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể làm tài liệu giảng dạy trong thực tiễn huấn luyện chiến đấu tại cảnh sát cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đơn  vị, địa phương.

Áp dụng trong giảng dạy cho học viên tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo sự vững chắc về tâm lý, nắm được quy luật hoạt động tâm lý của bản thân và đồng đội trong các tình huống khẩn cấp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 - Nguyễn Đức Quỳnh (2017), “Đề xuất một số phương pháp phục hồi tâm lý cho lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy (94), tr. 32-33.

- Nguyễn Đức Quỳnh (2018), “Hành vi của con người trong tình huống khẩn cấp”, Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy (106), tr. 40-41.

- Nguyễn Đức Quỳnh (2019), “Thich ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ biểu hiện qua sức khỏe tinh thần”, Tạp chí Tâm lý học xã hội  (10), tr. 108-115.

                                                                       INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

1. Full name of Research student: Nguyen Duc Quynh                          2. Sex: Male

3. Date of birth: January 6, 1987                                                             4. Place of birth: Phu Tho

5. Decision to recognize Research student No: 3684/2015/QĐ-XHNV,  December 31, 2015  by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.              

6. Changes in the training process: Adjusting the name of Thesis topic

Old name of the Thesis topic: Acts of Adapting to Emergency Situations of Fire Prevention and Fighting and Rescue police.

New name of the Thesis topic: Adapting to Dealing with Emergency Situations of Fire Prevention and Fighting and Rescue police.

7. Name of the Thesis topic: Adapting to Dealing with Emergency Situations of Fire Prevention and Fighting and Rescue police

8. Major: Psychology                                               9. Code: 62 31 04 01

10. Scientific instructor: Professor. Doctor. Nguyen Huu Thu

11. Summary of new research findings of the Thesis:

* About the theory

The Research on adapting to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police provides additional scientific and practical basis for psychology and Fire prevention and fighting and rescue. The author has also clarified some basic theoretical issues as the basis for the practical survey such as: synthesizing and selecting adaptive concepts and characteristics of adaptation in accordance with this research, stating the professional activities of the Fire prevention and fighting and rescue police; on that basis, having built up the concept of adapting to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police, manifest contents and factors affecting it.

* About the practice

Through a survey of 396 police working in 4 provinces and cities including Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh and Vinh Phuc, some characteristics of the situation of the adaptation level to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police have been shown on the basis of surveying the status of their awareness, attitudes and actions in emergency situations. The research results show that the police have adapted to the stressful, urgent, unexpected and dangerous working environment. In particular, adaptation is shown in the attitude and action is higher than in the awareness. The police were aware of the nature, ways and procedures for dealing with emergency situations. Having a proactive and ready attitude to receive orders; Having the spirit of being proactive, positive, calm, confident and resolutely performing the task to the end. The combat action of the police is shown at a high level, ensuring good efficiency in the assigned work. This reflects objectively the professional competence of the police, meeting the professional requirements assigned by the society. The research also indicated that there was a statistically significant difference in adapting to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police by training level, rank, seniority and area of ​​work.     

The research also pointed out the positive psychological manifestations of Fire prevention and fighting and rescue police during and after dealing with emergency situations. Common responses to police’s psychological manifestations are: sharing their feelings, thoughts, and worries with their colleagues; calling relatives in their family; listening to music, watching movies after their mission. 

Objective factors: environment; equipment, facilities, machines; command and subjective factors: combat experience; professional qualifications that are capable of forecasting/promoting adaptation to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police.

12. Practical applicability:

It is possible to make teaching materials in combat training practice for Fire prevention and fighting and rescue police in units and localities.

Being applied in teaching for students at University of Fire Prevention and Fighting to ensure psychological stability, to grasp the rules of psychological activities of themselves and their teammates in emergency situations.

13. Further research directions: (if any)

14. Published works related to the Thesis:

- Nguyen Duc Quynh (2017), “Proposing some psychological rehabilitation methods for Fire prevention and fighting and rescue police, Journal of Fire Prevention and Fighting (94), pp. 32-33.

- Nguyen Duc Quynh (2018), “Human behavior in emergency situations”, Journal of Fire Prevention and Fighting (106), pp. 40-41.

- Nguyen Duc Quynh (2019), “Adapting to dealing with emergency situations of Fire prevention and fighting and rescue police expressed through mental health”, Journal of Social Psychology (10), pp. 108-115.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây