TTLA: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 – 2015)

Thứ sáu - 26/06/2020 05:29

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lại Trang Huyền                            2. Sex: Nữ

3. Ngày sinh: 21/10/1983                                                               4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế hợp tác xã (1986 - 2015)” thành “Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 - 2015)”

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 – 2015)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu về chủ trương, sự chỉ đạo xây dựng, phát triển KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1996 đến năm 2015.

- Làm sáng tỏ quan điểm, chủ trương, quá trình chỉ đạo xây dựng KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Khái quát những kết quả chính của quá trình phát triển KTTT ở tỉnh Sơn La trong những năm 1996 - 2015.

- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo xây dựng KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2015, đúc rút những kinh nghiệm phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển KTTT nói riêng và kinh tế xã hội ở Sơn La nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy đảng ở địa phương trong lãnh đạo phát triển KTTT và là tư liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (với những giai đoạn lịch sử cụ thể)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Lại Trang Huyền (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp”, Tạp chí Lịch sử Đảng (341).

- Lại Trang Huyền (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Sơn La hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, “60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc”.

- Lại Trang Huyền (2019), “Phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh Sơn La (2010-2018) - Chủ trương và một số kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (344).

 

                                                              INFORMATION ABOUT THE THESIS DOCTOR

1. First and last name: Lai Trang Huyen                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 21/10/1983                                               4. Place of birth: Sơn La

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV Dated  29/12/2016 of

Headmaster of University of Social Sciences & Humanities - Hanoi National University.

6. Changes in academic process: The thesis title was adjusted from "Son La provincial Party Committee leads the construction of cooperative economy (1986 - 2015)" to "Son La Provincial Party Committee leads the building of collective economy (1996 - 2015)"

7. Official thesis title: Son La Provincial Party Committee leads the building of collective economy (1996 - 2015)

8. Major: History of the Vietnam Communist Party                      9. Code:  62 22 03 15

10. Supervisors: Assc. Prof. PhD. Vũ Quang Hiển

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Collect and systematize documents on guidelines and direction of building and developing farm economics of Son La Party Committee from 1996 to 2015.

- Clarify views, guidelines and process of collective economic development of Son La Provincial Party Committee.

- Overview of the main results of the collective economic development process in Son La province in 1996-2015.

- Commenting on the advantages and limitations in Son La province's collective economic leadership in the 1996-2015 period, drawing experiences from leading, directing the construction and development of the market economy in particular. and socio-economic in Son La in general.

12. Practical applicability: The results of the thesis can serve as a reference for the local party committees in leadership of collective economic development and a reference for the study of the history of the Son La Provincial Party Committee.

13. Further research directions: Son La Provincial Party Committee leads to build collective economy (with specific historical periods)

14. Thesis-related publications:

- Lai Trang Huyen (2019), "Ho Chi Minh's view on agricultural cooperatives", Journal of Party History (341).

-  Lai Trang Huyen (2019), "Applying Ho Chi Minh's thought on cooperatives in developing agricultural cooperatives in Son La today", Proceedings of the National Workshop, "60 years of Uncle Ho's visit to the West North".

- Lai Trang Huyen (2019), "Collective economic development in Son La province (2010-2018) - Guidelines and some results", Journal of Party History (344).

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây