TTLA: Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Thứ hai - 29/06/2020 03:19

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Hương            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/03/1988                                                  4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi

7. Tên đề tài luận án: Văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                              9. Mã số 62.22.01.21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

      - Luận án là công trình chuyên biệt nghiên cứu văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

      - Luận án đã nhận diện các yếu tố tâm linh, đặc biệt chỉ ra loại hình nhân vật tâm linh trên cơ sở làm rõ mối quan hệ giữa đời sống văn hoá tâm linh và đời sống xã hội trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

       - Luận án đã khẳng định thành tựu và đóng góp của văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên hai phương diện nội dung - nghệ thuật, qua đó phản ánh sự vận động và phát triển, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam đương đại trong bối cảnh văn học Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, tái hòa nhập với văn học thế giới sau 1986.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án làm tài liệu nghiên cứu về tiểu thuyết Việt Nam, về văn hóa tâm linh trong văn học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa tâm linh trong truyện ngắn, thơ ca Việt Nam đương đại

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

            - Dương Thị Hương (2018), “Không gian tôn giáo, tín ngưỡng trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức (42), tr. 76-80.

            - Dương Thị Hương (2019), “Điềm báo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, (1/57), tr. 61-65.

            - Dương Thị Hương (2019), “Một số biểu tượng văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, (3/59), tr. 36-41.

            - Dương Thị Hương (2019), “Vài nét về giải thiêng các nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (912), tr. 98-101.

            - Dương Thị Hương (2019), “Nhân vật có năng lực siêu nhiên trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (926), tr 96-101.

            - Dương Thị Hương (2019), “Nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nhà văn và tác phẩm (36), tr. 161-164.

            - Dương Thị Hương (2019), “Cái ảo và việc biểu hiện văn hoá tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (11), tr 108-114.

                                                                                           

                                                                     INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name:             Duong Thi Huong                                          2. Sex:            Female

3. Date of birth:        March 04, 1988       

4. Place of birth:       Vinh Phuc province, Vietnam

5. Admission decision number: No. 3216/2014 / QD-XHNV-SDH                        Date: Dec 31st, 2014

Signed by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title:

Spiritual culture in contemporary Vietnamese novels

8. Major: Vietnamese Literary                                           9. Code: 62 22 01 21

10. Supervisors:       Associate Professor, Doctor Nguyen Thi Bich Thu

11. Summary of the new finding of the thesis:  

The thesis is a specialized work that researches spiritual culture in contemporary Vietnamese novels.

The thesis identifies spiritual factors, especially by pointing out the type of spiritual characters on the basis of clarifying the relationship between spiritual cultural life and social life in contemporary Vietnamese novels.

The thesis affirms the achievements and contribution of spiritual culture in contemporary Vietnamese novels in the aspects of contents and art, and thereby it reflects the variability, development, and innovation of contemporary Vietnamese novels in the context of strong changes and reintegration of Vietnamese literature with the world literature in the period after 1986.

12. Practical applicability, if any:

The thesis can serve as a researching material about Vietnamese novels, about spiritual culture in literature.

13. Further research directions, if any:

Spiritual culture in contemporary Vietnamese short stories and poetry.

14. Thesis–related publications:

- Duong Thi Huong (2018), “The space of religion and belief in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Science - Hong Duc University (42), pp. 76–80.

- Duong Thi Huong (2019), “Omens in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Dictionary and Encyclopedia, N° 1 (57), pp. 61-65.

- Duong Thi Huong (2019), “Some symbols of spiritual culture in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Dictionary and Encyclopedia, N° 3 (59), pp. 36-41.

- Duong Thi Huong (2019), “An overview of trivialization of religious figures in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Military Literature and Arts (912), pp. 98-101.

- Duong Thi Huong (2019), “Characters with supernatural powers in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Military Literature and Arts (926), pp. 96–101.

- Duong Thi Huong (2019), “Religious figures in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Writers and Works (36), pp. 161–164.

- Duong Thi Huong (2019), “Illusion and expression of spiritual culture in contemporary Vietnamese novels”, Journal of Literary Studies (11), pp 108-114.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây