TTLA: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015

Thứ sáu - 27/03/2020 05:35

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Vương                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/7/1987                                                               4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9  năm 2016

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không

7. Tên đề tài luận án:  Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                 9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Luận án phân tích các yếu tố tác động đến quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chỉ ra thực trạng hê thống chính trị cơ sở trước năm 1991 và những vấn đề đặt ra.

Dựa trên tư liệu lịch sử chân thực, luận án tái hiện lại khách quan quá trình đề ra chủ trương và chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua hai giai đoạn: 1991 – 2005 và 2006 – 2015 trên các mặt: xây dựng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội.

Luận án rút ra nhận xét về ưu điểm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là quán triệt và vận dụng kịp thời, phù hợp đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương; Đảng bộ tỉnh với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, toàn diện, kịp thời chủ trương đổi mới hệ thống chính trị cơ sở; hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Đồng Nai từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên tạo động lực cho phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội và an ninh - trật tự trong tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế đó là khuyết điểm về nhận thức chủ trương của Đảng; về tổ chức thực hiện; về cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Luận án rút ra các bài học kinh nghiệm quí qua thực tiễn lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở giai đoạn 1991-2015 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai để vận dụng, phát huy trong giai đoạn tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: phục vụ cho việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Trường chính trị tỉnh Đồng Nai và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

14.1. Ngô Minh Vương (2017), “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở (1991-2005)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr. 111-116.

14.2. Ngô Minh Vương (2019), “Xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở tỉnh Đồng Nai (2005 – 2018) chủ trương và kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (5), tr. 97 -101.

                                                                  INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ngo Minh Vuong                                              2. Sex: Male

3. Date of birth: 31/7/1987                                                      4. Place of birth: Quang Binh

5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHN        Dated 30/9/2016

6. Change in academic process:  No

7. Official thesis title:  The leadership of Dong Nai Provincial Party Committee in building the grassroots political system from 1991 to 2015.

8. Major: History of the Vietnam Communist Party          9. Code: 62 22 03 15

10. Supervisor: Assoc.Prof. PhD. Tran Kim Dinh

11. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis analyzes the factors affecting the process of Dong Nai provincial Party leader in building the basic political system, points out the status of the grassroots political system before 1991 and some vital issues raise.

Based on true historical data, the thesis objectively re-creates the process of setting guidelines and directs the implementation of building the grassroots political system of Dong Nai Provincial Party Committee through two stages: 1991 - 2005 and 2006 - 2015 in terms of: Building party grassroots organizations; building government and officials and civil servants at the grassroots; building and consolidating the Fatherland Front and socio-political organizations.

The thesis also draws comments on the advantages of Dong Nai Provincial Party Committee in leading the establishment of grassroots political system, which is thorough and timely application, appropriates to the line of building the Party's political system in situation of local practices; Provincial Party Committee with high political determination, leads and directs its organization the policy of renovating the grassroots political system regularly and comprehensively; Dong Nai province's political system has been gradually more and more strengthened, improved in terms of quality and efficiency, created powerful motivation for economic development, socio-political stabilization and security situation in the province. It has also pointed out some limitations which are shortcomings on the Party's policy advocacy; organization of implementation; on the organizational structure and operational quality of the grassroots political system. Importantly, the thesis submits some valuable lessons learned from the leadership practice in building the political system at the base of the 1991-2015 period of the Dong Nai Provincial Party Committee to apply and promote in the next period.

12. Practical applicability: The thesis is a valuable reference source in the compilation of the local Party Committee history. It is used to research, teach and learn at Dong Nai Political School and colleges and universities in the area.

13. Further research directions: Dong Nai Provincial Party leads the construction of political system.

14. Thesis –related publications:

14.1. Ngo Minh Vuong (2017), “Dong Nai Provincial Party leads the establishment of grassroots political system (1991-2005)”, Journal of Party History (8), pp. 111-116.

14.2. Ngo Minh Vuong (2019), “Building grassroots political system in Dong Nai province (2005 - 2018), undertakings and results ", Journal of Party History (5), pp. 97 -101.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây