TTLA: Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng tại miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Thứ sáu - 27/03/2020 05:34

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Đặng Minh Phụng                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/10/1984                                                        4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng tại miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Làm rõ bối cảnh lịch sử, những đặc điểm của cách mạng Việt Nam như là một sự tác động và từ đó đặt ra những yêu cầu đối với công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở miền Bắc trong những năm 1954-1975.

- Làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở miền Bắc trong những năm 1954-1975.

- Phân tích được quá trình Đảng chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở miền Bắc từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 4 năm 1975.

- Bước đầu tổng kết thực tiễn lịch sử, khẳng định những ưu điểm, hạn chế và đúc kết những kinh nghiệm về xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975 nhằm góp phần vào công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể góp phần hoàn thiện cuốn lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; lịch sử xây dựng hệ thống tổ chức Đảng từ khi ra đời đến nay; qua đó góp phần liên hệ, soi sáng nội dung lý luận về xây dựng hệ thống tổ chức Đảng hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; góp phần vào việc nghiên cứu, tuyên truyền và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng tại miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

- Đảng lãnh đạo xây dựng Đảng về tổ chức trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Đặng Minh Phụng (2017), “Chỉnh đốn chi bộ ở nông thôn trong cuộc phát động giảm tô và thí điểm cải cách ruộng đất (tháng 1-1953 đến tháng 7-1954)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (4), tr.42-48.

 - Đặng Minh Phụng (2018), “Một vài nét về cuộc vận động đẩy mạnh xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở bốn tốt ở miền Bắc Việt Nam (1965-1968)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (10), tr. 82-88.

- Đặng Minh Phụng (2019), “Cuộc vận động “Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh” tại miền Bắc Việt Nam (1970-1972)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (2), tr.80-88.

- Đặng Minh Phụng (2019), “Lớp đảng viên 6-1 tại miền Bắc Việt Nam (từ 1-12-1959 đến tháng 2-1960)”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị (2), tr.75-80.

                                                                      INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name :  Dang Minh Phung         2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/10/1984                   4. Place of birth:  Quang Ninh

5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHN        Dated 30/9/2016

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title:  The leadership of The Communist Party of Vietnam in building The Party organizational system in Northern Vietnam from 1954 to 1975.

8. Major: History of the Vietnam Communist Party              9. Code:  62 22 03 15

10. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Trọng Phúc and Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen

11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Clarify the historical context, characteristics of the Vietnamese revolution as an impact and thereby set requirements for building The Party organizational system in North Vietnam from 1945 to 1975 .

- Clarify The Party viewpoints and guidelines for building The Party organizational system in North Vietnam from 1945 to 1975.

- Analyze the process of The Party directing to build The Party organizational system in North Vietnam from July 1954 to April 1975.

 - Initially summing up the historical reality, affirming the advantages and limitations and drawing some lessons on building The Party organizational system in North Vietnam from 1945 to 1975 in order to contribute to party building nowadays.

12. Practical applicability, if any: 

- The thesis's research results can contribute to improve some books such as History of building socialism in the North Vietnam; History of establishing the Party organization system from its inception to the present; thus help to refer to and enlighten the theoretical content on building the current Party organization system.

- The thesis's research results will be a valuable reference in studying the history of the Communist Party of Vietnam during the Resistance War against America; contribute to the research, propaganda and teaching of History of the Communist Party of Vietnam.

13. Further research directions, if any: 

- The leadership of The Communist Party of Vietnam in building The Party organizational system in Southern Vietnam from 1954 to 1975.

- The Communist Party of Vietnam leading to build The Party on organization in the renovation period (1986 up to now)

14. Thesis-related publications:

- Dang Minh Phung (2017), “Rural Party cell adjustments in the launching of rent reduction and piloting land reform”, Theoretical Education Journal (4), pp.42-48.

- Dang Minh Phung (2019), “Some features of the campaign to promote the establishment of four good Party cells and Party committees in North Vietnam (1965-1968)”, Theoretical Education Journal (10), pp.82-88.

- Dang Minh Phung (2019), “The campaign “Improving the quality of party members and admitting Ho Chi Minh Class party members” in Northern Vietnam (1970-1972) ”, Theoretical Education Journal (2) , pp.80-88.

 - Dang Minh Phung (2019), “Class of Party members 6-1 in Northern Vietnam (from December 1, 1959 to February 1960) ”, Journal of Scientific Information Political Theory (2), pp.75-80 .                                                

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây