TTLA: Chính sách An ninh và Phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (2007-2019)

Thứ tư - 19/02/2020 04:11

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Thu Hương         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/07/1989                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 2969/QĐ-XHNV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Chính sách An ninh và Phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (2007-2019)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                           9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

            - Luận án phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Chính sách An ninh và Phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (CSDP), từ đó làm rõ nhu cầu và mục tiêu xây dựng và triển khai CSDP;

            - Trên cơ sở phân tích, đánh giá nội dung và thực tiễn triển khai CSDP từ năm 2007 đến năm 2019, luận án rút ra các đặc điểm đặc trưng của CSDP;

            - Luận án đã dự báo xu hướng vận động và đưa ra 3 kịch bản cho CSDP đến năm 2025, từ đó, phân tích và lựa chọn kịch bản có khả năng nhất.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy về EU và quan hệ quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

            - Nghiên cứu về triển vọng thực thi CSDP trong giai đoạn tiếp;

            - Nghiên cứu về mối quan hệ CSDP- NATO- OSCE trong đảm bảo an ninh khu vực châu Âu và thế giới

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

-  Bùi Hồng Hạnh, Đoàn Thị Thu Hương (2011), “Vai trò của quan hệ Pháp- Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (9), tr. 3-14;

- Bùi Hồng Hạnh, Đoàn Thị Thu Hương (2016), “Một số vấn đề về cơ sở pháp lý của Chính sách Phòng thủ và An ninh chung của Liên minh châu Âu (CSDP)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (10), tr.3-12;

- Đoàn Thị Thu Hương (2019), “Một số thách thức trong việc triển khai Chính sách quốc phòng và an ninh chung (2007-2018)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (5), tr. 32-47;

- Đoàn Thị Thu Hương (2019), “Hợp tác quốc phòng châu Âu: nhìn dưới góc độ địa chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (1), tr.53-60.

                                                             INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Doan Thi Thu Huong                                     2. Sex: female

3. Date of birth: 19/07/1989                                                 4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV dated 30/9/2016

6. Changes in academic process: The thesis title was adjusted under Decision no. 2969/QĐ-XHNV of the University of Social Sciences and Humanities dated 10/7/2019

7. Official thesis title: The Common Security and Defence Policy (2007-2019)

8. Major: International relation                                          9. Code: 62 31 02 06

10. Supervisors: Associate Professor. Dr. Bui Hong Hanh

11. Summary of the new findings of the thesis:

            -  The thesis analyzes the theoretical and practical basis of the EU’s Common Security and Defence Policy, thereby clarifying the target and objectives of CSDP development and implementation;

            - On the basis of analyzing, evaluating the content and the implementation process of CSDP from 2007 to 2019, the thesis draws the typical characteristics of CSDP;

            - The thesis has forecasted the movement trend and proposed 3 scenarios for CSDP until 2025, from which, analyzing and selecting the most reasonable scenario.

12. Practical applicability: The thesis can be used as a reference for research and teaching on EU and international relations.

13. Further research directions:

            - Study on the perspective of implementing CSDP in the next periods;

            - Study on CSDP-NATO-OSCE relationship in regional and world security

14. Thesis- related publications:

- Bui Hong Hanh, Doan Thi Thu Huong (2011), "The role of Franco-German relations in the process of forming the common foreign policy of the European Union", Journal of European Studies (9), pp. 3-14;

- Bui Hong Hanh, Doan Thi Thu Huong (2016), "Some issues on the legal basis of the European Union's Defense and Security Policy (CSDP)", Journal of European Studies (10) , pp.3-12;

- Doan Thi Thu Huong (2019), "Some challenges in implementing the General Defense and Security Policy (2007-2018)", Journal of European Studies (5), pp. 32-47;

- Doan Thi Thu Huong (2019), "European defense cooperation: viewed from geopolitical perspective", Journal of Human Geography (1), pp.53-60.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây