TTLA: Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại

Thứ hai - 04/05/2020 03:57

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Trọng              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/6/1976                       4. Nơi sinh: Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    

7. Tên đề tài luận án: Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại

8. Chuyên ngành: Lý luận văn học                        9. Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lý Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống thơ lục bát với cấu trúc, đặc trưng thể loại, những giá trị bền vững, những hiện tượng tiêu biểu trong diễn trình vận động lịch sử từ truyền thống đến hiện đại.

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thể loại và thể lục bát, nét độc đáo của thể lục bát trong các thể thơ, đồng thời phân tích, đánh giá các xu hướng nghiên cứu thơ lục bát trên các vấn đề chung, đặc biệt là vấn đề truyền thống và hiện đại. Luận án đưa ra một cái nhìn khái quát về nguồn gốc, sự hình thành, các giai đoạn phát triển của thể lục bát, đi sâu phân tích đặc trưng thể loại thơ lục bát. Từ việc tìm hiểu khái niệm truyền thống và những giá trị truyền thống, luận án chỉ ra những giá trị cốt lõi, những trường hợp điển hình của thơ lục bát truyền thống. Qua khái luận về hiện đại, tính hiện đại, sự tiếp biến truyền thống và hiện đại trong thơ, luận án làm sáng tỏ mối quan hệ truyền thống và cách tân, những hiện tượng tiêu biểu của thơ lục bát hiện đại.    

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần khẳng định vị thế và đóng góp to lớn của thơ lục bát cho thi ca, văn nghệ, văn hoá dân tộc, cho cuộc sống đất nước từ xa xưa đến hôm nay.                                                                                                                      

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng vào học tập, giảng dạy, nghiên cứu văn học Việt Nam nói chung, thơ ca Việt Nam nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:      - Lịch sử tiếp nhận thơ lục bát

                                                                     - Thơ lục bát Việt Nam ở hải ngoại

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

     - Trần Văn Trọng (2014), “Quê hương Việt Nam trong thơ lục bát Nguyễn Bính”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (231), tr.26 - 29. 

     - Trần Văn Trọng (2014), “Thơ lục bát Nguyễn Bính - truyền thống và cách tân”, Tạp chí Văn nghệ quân đội (796 - 797), tr.183 - 186. 

     - Trần Văn Trọng (2016), “Phương pháp tiếp cận văn hóa học với nghiên cứu thơ Nguyễn Bính”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (258), tr.3 - 7.

     - Trần Văn Trọng (2016), “Thơ lục bát với kinh sách Phật giáo”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (390), tr.68 - 70.

                                                             INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Van Trong                           2. Sex: Male

3.  Date of birth: 12/6/1976                                4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 3216/2014/QD-XHNV-SDH of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, date: December 31st, 2014.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Six - eight poetry from traditional to modern

8. Major: Literature Theory                                     Code: 62.22.01.20

9. Supervisors: Asst. Prof. PhD Ly Hoai Thu                                     

10. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis is the first comprehensive and systematic research of the genre "Six - eight poetry" in such aspects as its structure, genetic features, permanent values, as well as notable phenomena in the course of its development from the past to the modern time.

- The thesis clarifies the theoretical issues of six - eight poetry and its uniqueness which differentiates it from other poetical genres, analyzing and evaluating various approaches to this genre, especially that of traditional and modern issues. The thesis presents the origin, the formation, and the development of six - eight poetry, and analysizes its characteristics. Based on understanding the concepts of tradition and traditional values, thesis points out core values and typical cases of classical six - eight poetry. Based on analyzing  such concepts as modern, modernity, and the continuity of of the traditional and the modern in poetry, the thesis clarifies the relationship between aspects of tradition and innovation of six - eight poetry.

The research results of the thesis contribute to confirming the position and significant contributions of six - eight poetry in the course of national poetry as well as arts, culture, ethnicity, and country life from ancient times up to the present.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis can be applied to learning, teaching and study of literature Vietnam in general and Vietnam in particular poetry.

12. Further research directions, if any:

          - History of reception of Six - eight poetry

          - Vietnamese Six - eight poetry overseas.

13. Thesis-related publications:

-  Tran Van Trong (2014), “Vietnam motherland in six - eight poetry Nguyen Binh”, Vietnam Cultural Forum Magazine (231), pp.26 – 29.

- Tran Van Trong (2014), “Six - eight poetry Nguyen Binh - tradition and innovation”, Military arts Magazine (796-797), pp. 183 – 186.

- Tran Van Trong (2016), “Cultural approach to the research study poetry Nguyen Binh”, Vietnam Cultural Forum Magazine (258), pp. 3 – 7.

- Tran Van Trong (2016), “Six - eight poetry with Buddhist texts”, Culture and arts Magazine (390), pp. 68 – 70.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây