TTLA: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 02/03/2020 01:58

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Mạnh Hùng.         2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 26/8/1986.                                       4. Nơi sinh: Hưng Yên.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài này đã được điều chỉnh 02 lần tại Quyết định số 930/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 464/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tên chưa thay đổi là: “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay”.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học.

9. Mã số: 62 31 02 04.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thế Thắng và PGS. TS. Doãn Thị Chín.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng; quan niệm về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Luận án hệ thống hóa những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng. Khẳng định giá trị khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích, làm rõ thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ năm 2007 đến nay, Luận án chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát của Đảng và việc vận dụng tư tưởng này vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

       - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam.

       - Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

       - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

       - Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đoàn Mạnh Hùng (2015), “Một số thành tựu, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (3), tr.50-56.

2. Đoàn Mạnh Hùng, Hà Thị Mỹ Hạnh (2017), “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (267), tr.57-62.

3. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, chính quyền cơ sở”, Tạp chí Xây dựng Đảng (1), tr.14-16, 19.

4. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận  (271), tr.3-9.

5. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông  (2), tr.39-43.

6. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Quan điểm Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (328), tr.24-29.

7. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (280), tr.7-28.

8. Đoàn Mạnh Hùng (2018), “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh – Giá trị và vận dụng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.232-243.

9. Đoàn Mạnh Hùng (2019), “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học chính trị trong bối cảnh hiện nay, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, tr.807-817.

10. Hà Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Mạnh Hùng (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (298), tr.3-11.

                                                                                     INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Doan Manh Hung                         2. Sex: Male

3. Date of birth: 26/8/1986                                 4. Place of birth: Hung Yen.

5. Admission decision number: 2416/2015/QĐ-XHNV-SĐH dated 13/10/2015 of Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in the academic process: The name of the doctoral thesis has been adjusted twice by Decision No. 930/QĐ-XHNV dated 24/4/2017 and Decision No. 26/02/2019 of Rector of the University of Social Sciences and humanities. The original name is: "Renovating the inspection and supervision of the Party according to Ho Chi Minh Thought in current conditions".

7. Official thesis title: Applying Ho Chi Minh Thought on the inspection and supervision of the Communist Party of Vietnam today.

8. Field: Ho Chi Minh studies                             

9. Code: 62 31 02 04

10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen The Thang and Assoc. Prof. Dr. Doan Thi Chin

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis introduces the definition of Ho Chi Minh’s thought on the inspection and supervision of the Party; The concept of applying Ho Chi Minh's thought to the inspection and supervision work of the Communist Party of Vietnam..

- The thesis systematizes Ho Chi Minh ideological contents on the Party's inspection and supervision. Affirming the value of Ho Chi Minh ideological science on the Party's inspection and supervision for the revolutionary cause of the Party and people of Vietnam.

- Based on analyzing and clarifying the real situation of applying Ho Chi Minh's thought to the Party's inspection and supervision work from 2007 till now, the thesis points out the issues posed to the inspection work of the current Party's supervision.

- Proposing solutions to improve the effectiveness and efficiency of the Party's inspection and supervision according to Ho Chi Minh ideology in current conditions.

12. Practical of applicability, if any:

The research results of the thesis contribute to elucidating Ho Chi Minh's thought on the Party's inspection and supervision and its application to the examination and supervision of the Communist Party of Vietnam today. At the same time, it can be used as a reference for the study, teaching and propaganda of Ho Chi Minh thought on the building and rectification of the Party in general, on the inspection, supervision and enforcement of the Party discipline in particular.

13. Further research directions, if any:

- Construction and rectification of the Communist Party of Vietnam

        - The Party's inspection, supervision and discipline implementation.

        - The fight against corruption and wastefulness.

        - Cadres and cadres work of Party.

14. Thesis – related publications (List them in chronological order):

1. Doan Manh Hung (2015), "Some achievements and limitations on the inspection, supervision of the Party in recent years", Journal of Political Theory and Communication (3), pp.50-56.

2. Doan Manh Hung, Ha Thi My Hanh (2017), "The inspection and supervision of the Party during the renovation period", Journal of Theoretical Education (267), pp.57-62.

3. Doan Manh Hung (2018), "Promoting the role of People's Council deputies on supervising party organizations and grassroots administrations", Journal of Party Construction (1), pp.14-16, 19.

4. Doan Manh Hung (2018), "Practicing democracy in Ho Chi Minh Thought heritage", Journal of Theoretical Education (271), pp.3-9.

5. Doan Manh Hung (2018), "Enhancing the effectiveness and efficiency of the Party's supervision according to Ho Chi Minh Thought in the current conditions", Journal of Political Theory and Communications (2), pp.39-43.

6. Doan Manh Hung (2018), "Ho Chi Minh's viewpoint on the inspection and supervision of the Party and its application in the current period", Journal of Party History (328), pp.24- 29.

7. Doan Manh Hung (2018), "The value of Ho Chi Minh Thought for the inspection and supervision of the Party in the current period", Journal of Theoretical Education, (280), p.7- 28.

8. Doan Manh Hung (2018), "Renovating the inspection and supervision of the Union organization according to Ho Chi Minh Thought", Ho Chi Minh Thought monograph - Values ​​and application, Vietnam National University Press, Hanoi, p.232-243.

9. Doan Manh Hung (2019), "The inspection and supervision of the Communist Party of Vietnam in the renewal process", Yearbook of the National scientific Seminar Research and teaching political science subjects in the current context, Labor - Social Publishing House, Hanoi, p. 807-817.

10. Ha Thi My Hanh, Doan Manh Hung (2019), “Applying Ho Chi Minh Thought on inspection and supervision in performing inspection and supervision tasks of the district-level inspection Committee at present”, Journal of Theoretical Education, (298), p.3-11.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây