TTLA: Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai - 27/07/2020 22:41

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Hồng Hà.         2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 28/11/1978.                                             4. Nơi sinh: Quảng Ninh.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh 01 lần về việc thay đổi người hướng dẫn tại quyết định số 585/QĐ- SĐH ngày 03/04/2013 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tên đề tài không thay đổi.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

“Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.

8. Chuyên ngành: Xã hội học.

9. Mã số: 62 31 03 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Mai Quỳnh Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nhận diện thực trạng tạo dựng và duy trì vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các mạng lưới xã hội;

- Làm rõ thực tế việc sử dụng vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập;

- Đánh giá vai trò vốn xã hội trong môi trường công việc của nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập …

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy biểu hiện tích cực, hạn chế biểu hiện tiêu cực của vai trò vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ hiện nay và thời gian sắp tới ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án góp thêm cách nhìn tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về vốn xã hội, vai trò của vốn xã hội trong phát triển các nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực. Những luận cứ khoa học và thực tiễn của nghiên cứu này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu, giảng dạy về vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trẻ nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 - Các yếu tố tác động đến việc sử dụng vốn xã hội trong môi trường làm việc của nguồn nhân lực.

- Mối quan hệ giữa vốn xã hội và các loại vốn khác trong phát triển nguồn nhân lực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vương Hồng Hà (2012), “Quan điểm và chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản - NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, tr.545-556.

2. Vương Hồng Hà (2013), “Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, 3(123), tr. 64-68.

3. Nguyễn Tuấn Anh, Võ Thị Cẩm Ly, Vương Hồng Hà, Đỗ Thị Thu Phương (2016), “Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những yêu cầu đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực”, Sách Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.29-44

4. Vương Hồng Hà, Trần Thị Vân Nương (2016), “Nguồn nhân lực trẻ thành phố Hồ Chí Minh với việc tạo dựng vốn xã hội ”, Tạp chí Giáo dục lý luận (239), tr43-45.

5. Vương Hồng Hà (2019), “Nguồn nhân lực trẻ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn xã hội trong môi trường làm việc“. Tạp chí Giáo dục lý luận, (229), tr.38-45.


                                                                    INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Vuong Hong Ha                                              2. Gender: Female

3. Date of birth: November 28, 1978                                   4. Place of birth: Quang Ninh

5. Admission Decision No.: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH, dated December 28, 2012, by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.

6. Changes in the academic process: one-time change in the supervisor, at Decision No. 585 / QD-SĐH, dated April 3, 2013, of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University, no change in the name of the topic.

7. Official thesis title: "Social capital in developing young human resources in Hanoi and Ho Chi Minh City."

8. Major: Sociology

9. Code: 62 31 03 01

10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mai Quynh Nam

11. Summary of the new contributions of the Dissertation:

The thesis has

- Identified the status of creating and maintaining social capital of young human resources in Hanoi and Ho Chi Minh City through social networks;

- Clarified the actual use of social capital of young human resources in Hanoi and Ho Chi Minh City in recruitment and training; duty performance, and income improvement;

- Assessed the role social capital of young human resources in Hanoi and Ho Chi Minh City play in recruitment and training; duty performance, and income improvement;

 

- Put forward recommendations to promote the positive points and limit the negative ones of the role of social capital in the development of young human resources today and in the coming years in Hanoi and Ho Chi Minh City.

12. Practical applicability:

The thesis contributes an overview of empirical research in the study of social capital, the role of social capital in the development of resources, including human resources. The scientific and practical arguments of this research can be used as a reference for research and approaches to social capital, and the role of social capital in the development of human resources in general and young human resources in particular.

13. Further research implications:

- Factors affecting the use of social capital in the working environment of human resources.

- The relationship between social capital and other types of capital in human resource development.

14. Thesis-related publications:

  1. Vuong Hong Ha (2012), "Viewpoints and policies on human resource development by Communist Party of Vietnam", Proceedings of Scientific Conference on Human Resource Development to meet the requirements of industrialization, modernization and international integration, Communist Review – National Political Publishing House - The Truth, pp. 545-556.
  2. Vuong Hong Ha (2013), “Some initial thoughts on researching social capital in developing young Vietnamese human resources today", Journal of Sociology 3 (123), pp. 64-68
  3. Nguyen Tuan Anh, Vo Thi Cam Ly, Vuong Hong Ha, Do Thi Thu Phuong (2016), "Industrialization and modernization process of the country and requirements for human resource development”, Social Capital Book in developing young human resources from different approaches, Vietnam National University Press, Hanoi, pp. 29-44
  4. Vuong Hong Ha, Tran Thi Van Nuong (2016), "Young human resources in Ho Chi Minh City with the creation of social capital", Journal of Theoretical Education (239), pp. 43-45
  5. Vuong Hong Ha (2019), “The use of social capital in the working environment by young human resources in Hanoi and Ho Chi Minh City”. Journal of Theoretical Education (229), pp. 38-45.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây