TTLA: Đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 09/09/2019 05:41

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM THOA       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06-09-1986                                                   4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đổi tên đề tài luận án, ngày 4/10/2017

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                         9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, đóng góp mới quan trọng nhất của luận án là làm rõ việc đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay với tư cách là một chính sách công của nhà nước. Việc đổi mới chính sách tôn giáo theo hướng đó là phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như với xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực tôn giáo khi tiếp cận từ góc độ quyền con người.

Thứ hai, luận án đã làm rõ vai trò của tôn giáo với tư cách là nguồn lực có tham gia nhất định vào sự nghiệp phát triển đất nước. Từ đó luận án góp thêm một cái nhìn mới mang tính tổng thể về vị trí, vai trò của tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những quan điểm, giải pháp về chính sách, luật pháp của Đảng và nhà nước để hướng tới việc phát huy hiệu quả vai trò của tôn giáo cũng như hạn chế được những mặt tiêu cực mà nó gây ra. Điều này cũng có hàm ý góp phần xây dựng một chính sách tốt về tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, luận án chỉ ra vai trò quan trọng của việc đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Bởi tôn giáo là câu chuyện của mỗi con người mà trong bối cảnh hiện nay con người được xác định là chủ thể của sự phát triển xã hội nên chính sách tôn giáo có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với con người, xã hội mà còn với sự phát triển đất nước và thậm chí còn tác động tới quốc tế. Từ đó, một chính sách tôn giáo được hoạch định và thực thi tốt sẽ là một động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện đất nước, phát huy được nguồn lực nơi các tôn giáo cho phát triển bền vững đất nước đồng thời cũng sẽ trở thành một công cụ quan trọng góp phần quản lý tốt xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy về chính sách tôn giáo, đổi mới chính sách tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, những kết quả được nêu ra trong luận án có thể tham khảo khi nhà nước tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách về tôn giáo trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chính trị và tôn giáo; Chính sách tôn giáo; Luật pháp về tôn giáo, Tôn giáo và xã hội

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2016), “Giảng dạy tôn giáo trong nhà trường: nhìn từ góc độ văn hóa tôn giáo”, Tạp chí Khoa học Nội vụ  (14), tr.79-83.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 4 (1b), tr.54-67.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (11), tr.71-77.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: một chính sách công về tôn giáo”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tr.278-290.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: THOA NGUYEN THI KIM                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 6th September 1986                      4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH 31st 12 2015 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: Changing thesis title, 4th Octorber 2017

7. Official thesis title: The Reformation of religious policy in sustainable development in Vietnam in contemporary

8. Major: Political Science                                      9. Code: 62 31 02 01

10. Supervisor: Professor. PhD Hưng Đỗ Quang

11. Summary of the new findings of the thesis:

The first, the thesis's most important new contribution is to clarify the reform of religious policy in current sustainable development in Vietnam as a public policy of the state. The reform of religious policies in such a way is suitable with the conditions of Vietnam as well as with the development trend of the world in the field of religion when approaching from the perspective of human rights.

The second, the thesis clarifies the role of religion as a resource with certain participation in the development of the country. Since then, the thesis adds a new holistic view of the position and role of religion in Vietnam at the same time, and gives opinions and solutions on the Party and State's policies and laws. in order to promote the effective role of religion as well as to limit the negative aspects that it causes. This also implies to contribute to building a good policy on religion in sustainable development in Vietnam today.

The third, the thesis shows the important role of reforming religious policies in sustainable development in Vietnam today. Because religion is the story of every human being and in the current context of human being defined as the subject of social development, religious policy is important not only for people and society but also still with the development of the country and even the international impact. From there, a well-planned and implemented religious policy will be an important driving force for the comprehensive development of the country, promoting resources of religions for the country's sustainable development and at the same time. will become an important tool to contribute to good social management.

12. Practical applicability: The research results of dissertation can be used as a reference in the study and teaching of religious policies, reforming religious policies in sustainable development in Vietnam today. In addition, the results mentioned in the thesis can be referenced when the state adjusts, amends and supplements religious policies in the coming time.

13. Further research directions: Politic and Religion; Religious Policy, Law on Religion, Religion and Social

14. Thesis-relate pulications:

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Giảng dạy tôn giáo trong nhà trường: nhìn từ góc độ văn hóa tôn giáo”, Journal of Home Affairs Sciences (14), pp.79-83.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra”, Journal of Vietnam Social Sciences and Humanities Volume 4 (1b), pp.54-67.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018),“Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra”, Journal of Vietnam Review for Indian and Asian Studies (11), pp.71-77.

- Nguyễn Thị Kim Thoa (2018), “Đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: một chính sách công về tôn giáo”, in Scientific conference: Mối quan hệ giữa chính trị và chính sách công ở Việt Nam hiện nay, pp.278-290.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây