TYLA: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015

Thứ tư - 28/08/2019 00:21

Tên luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015

Ngành khoa học của luận án:  Lịch sử

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    Mã số: 62 22 03 15

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án:

Góp phần tái hiện lại quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra chủ trương và chỉ đạo xây dựng HTCT ở cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015; đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm có giá trị lịch sử.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án:

Luận án tập trung nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về xây dựng HTCT  cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic, phân tích, tổng hợp, nhận xét quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở từ năm 1991 đến năm 2015.

Ngoài ra, Luận án còn kết hợp sử dụng một số phương pháp phổ biến trong nghiên cứu KHXH & NV như khảo sát thực tiễn, tổng hợp, thống kê... để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Làm rõ những yêu cầu khách quan đối với việc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (1991 - 2015) lãnh đạo củng cố, xây dựng HTCT ở cơ sở từ 1991-2015.

 - Hệ thống, khái quát những chủ trương của Đảng và làm rõ chủ trương, quá trình chỉ đạo xây dựng HTCT ở cơ sở của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua 2 giai đoạn: 1991- 2005 và 2005 - 2015.

 - Nhận xét những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở.

3.2. Kết luận

1. Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng ổn định chính trị- xã hội ở cơ sở, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây là nơi thể hiện rõ nhất bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nơi đây các tổ chức chính trị có sự gắn bó, liên hệ mật thiết với đông đảo quần chúng nhân dân, nơi trực tiếp thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời cũng là nơi tham gia tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, tất yếu phải có một HTCT vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của nước ta trong thời kỳ quá độ. Việc xây dụng và hoàn thiện HTCT ở cơ sở là nhiệm vụ cấp bách đối với Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây được coi là khâu then chốt của toàn bộ quá trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội, tăng thêm sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đồng Nai là tỉnh công nghiệp trọng điểm ở phía Nam, nhiều đặc thù về vấn đề dân tộc, giai cấp, tôn giáo... các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá, gây nên những điểm nóng xã hội, điểm nóng chính - trị xã hội ảnh hưởng đến trất tự an ninh trên địa bàn, tác động đến sự phát triển kinh tế và sự đồng thuận của nhân dân ở cơ ở. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện HTCT ở cơ sở  được xem là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu rất quan trọng để phát triển toàn diện tỉnh nhà. Trong những năm qua Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn HTCT ở cơ sở nhằm ổm định chính trị, an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực sự.

3. Vận dụng chủ trương của Đảng vào thực tiễn tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 1991-2015, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng HTCT ở cơ sở đạt được nhiều thành tựu lớn về nhận thức triển khai và chỉ đạo thực hiện. Đó là những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về  quán triệt và vận dụng kịp thời, phù hợp đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng vào tình hình thực tiễn địa phương. Đảng bộ tỉnh với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, toàn diện, kịp thời chủ trương đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở. Hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Đồng Nai từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên tạo động lực cho phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội và an ninh - trật tự trong tỉnh. Có thể thấy rằng, trải qua 25 năm lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từng bước được hoàn thiện, chất lượng nâng lên rõ rệt và đã đưa đến  những thành tựu tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai giai đoạn 1991 - 2015.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng HTCT ở cơ sở tỉnh Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục. Đó là những khuyết điểm, hạn chế về nhận thức chủ trương của Đảng; về tổ chức thực hiện; về cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Những khuyết điểm, hạn chế của một số tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở…

4. Qua thực tiễn lãnh đạo xây dựng HTCT ở cơ sở giai đoạn 1991-2015  của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nổi lên những bài học kinh nghiệm quý. Đó là bài học về nhận thức đúng về vai trò của cơ sở và xây dựng HTCT ở cơ sở tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ mới để hoạch định chủ trương đúng đắn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong HTCT ở cơ sở có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực thực tiễn phù hợp với đặc điểm của địa phương; về phát phát huy dân chủ, dựa vào nhân dân để xây dựng HTCT ở cơ sở vững mạnh.

5. Lãnh đạo tiếp tục xây dựng và hoàn thiện HTCT ở cơ sở của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. HTCT ở cơ sở vững mạnh chính là nền tảng để Đồng Nai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra trong quá trình CNH-HĐH tỉnh nhà, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới HTCT ở cơ sở cần phải đặt trong tổng thể công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đồng bộ với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đổi mới HTCT ở cơ sở Đồng Nai cần phải đổi mới đồng bộ, gắn với đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; gắn với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Ngo Minh Vuong

Thesis title: The leadership of Dong Nai Provincial Party Committee in building the grassroots political system from 1991 to 2015.

Scientific branch of the thesis: History

Major: History of the Vietnam Communist Party            Code: 62 22 03 15

1. Thesis purpose and objectives

- Thesis purpose:  

The thesis contributes to act out the process of Dong Nai Provincial Party Committee in setting guidelines and directing the grassroots political system construction from 1991 to 2015; evaluate achievements, drawbacks and learn some valuable historical experiences.

- Thesis objectives:

The thesis focuses on researching the guidelines and direction of Dong Nai Provincial Party Committee on building the grassroots political system from 1991 to 2015.

2. Research methods

Based on the methodology of Marxism-Leninism, this thesis mainly uses historical method combinating with logical method, comparative method and analytical method to evaluate the process of Dong Nai Provincial Party Committee in leading the building the grassroots political system from 1991 to 2015.

In addtion, the thesis also uses some other research methods such as: Practical survey, synthesis, statistics, etc to carry out the thesis tasks.

3. Major results and conclusions

3.1. Major results

          - Clarify the objective requirements for Dong Nai Provincial Party Committee (1991 - 2015) to consolidate and build the grassroots political system from 1991 to 2015.  

          - Codify, generalize the Communist Party's guidelines and clarify the policy, the process of directing the building the grassroots political system of Dong Nai Provincial Party Committee through 2 periods: 1991-2005 and 2005 - 2015.

          - Evaluate the advantages, disadvantages and the reason of such drawbacks, learn by experiences of Dong Nai Provincial Party Committee in the process of leading the construction of grassroots political system.  

3.2. Conclusions 

 1. The grassroots political system plays a particularly important role in stabilizing socio-politics at the grassroots level, economic development, improving the material and spiritual life for the people. This is an organization that exactly reflects the nature of socialist democracy, which the mechanism: Leadership of Communist Party, management of the State and the people's ownership. This is the political organization has a close connection with the masses, which they directly implement the guidelines of the Party and State laws, and also participate in the summation practice and experience, contributing to the development and improvement of the Party's and State's lines and policies. In order to achieve the set goal, it is inevitable that there is a strong grassroots political system, operating more and more effectively in accordance with the characteristics of our country in the transition period. The establishment and improvement of the grassroots political system is an urgent task for our Communist Party in the renovation period, promoting industrialization and modernization. This is considered as a key stage of the entire process of democratizing the political and social life, increasing the close relationship among the Communist Party, the State and the people, promoting the people's mastery in the process of building and protecting the Fatherland.

2. Dong Nai is a intensive industrial province in the South with many characteristics of ethnicity, class, religion ... the hostile forces thoroughly take advantage to fight against, causing serious social problems as well as political - social ones, which affects the self-security in this area and the economic development and the consensus of the people. Promoting construction and improvement of grassroots political system is considered as an important and urgent task, which is really vital to develop the province comprehensively. In the past years, Dong Nai Provincial Party Committee strengthened the construction and consolidation of the grassroots political system to stabilize politics, security - national defense, economic development, promote people's mastery and seriously implement grassroots democracy regulations.

3. Applying the Communist Party's policy to the practice conditions of Dong Nai province, during the 1991-2015 period, the Party Committee led the building of grassroots political system to gain great achievements in awareness of operation and direction of implementation. These are the achievements of Dong Nai Provincial Party Committee on thorough and timely application, consistent with the way of building the Party's political system into the local real situation. Provincial Party Committee with high political determination, leading and directing the organization of regular and comprehensive implementation, timely advocating the renovation of the political system at the grassroots level. The political system at the base of Dong Nai province has been gradually strengthened, improved the quality and increased operational efficiency, creating the motivation for economic development, stabilizing the political-social situation and security - order in the province. It can be seen that, through 25 years of leadership in building the community-based ecosystem of Dong Nai Provincial Party Committee, step by step, the quality has improved remarkably and led to positive achievements in economic development - provincial society in the period of 1991 - 2015.

However, the construction of the grassroots political system in Dong Nai province still has some limitations and shortcomings that need to be overcome. Those are the shortcomings and limitations of the Party's policy awareness; implemented organization; on the organizational structure and quality operation of the grassroots political system. The shortcomings and limitations of a number of Party’s organization, Government, Fatherland Front, political and social organizations at grassroots ...

4. Through the practical leadership of building grassroots political system in the period of 1991-2015 of Dong Nai Provincial Party Committee, there are some valuable lessons learned. It is a lesson about the right awareness of the role of building grassroots political system in Dong Nai province in the new period to create proper plan and direct the effective implementation; regularly consolidate the organization, renew the content and operation methods and clearly define the functions, tasks and relationships of organizations in the grassroots political system; on building a contingent of cadres and civil servants of the grassroots political system in establishments with strong political ideology and revolutionary moral qualities, with practical capabilities suitable to local characteristics; developing democracy and relying on people to build a strong grassroots political system.

5. Leaders building and completing the grassroots political system in Dong Nai province should continue to research in the future. The strong grassroots political system is the foundation for Dong Nai to successfully implement the political tasks set in the process of industrialization and modernization of the province, develop the economy, improve the standard of living, make an important contribution to the cause of national construction and defense in the current period. Renovating the grassroots political system needs to be put in the overall innovation, regulate the Communist Party and synchronous with the improvement of the contingent cadres quality, party members, civil servants and officials. Renovating the grassroots political system in Dong Nai needs to be renewed synchronously in associated with the socio-economic development renovation and the process of building a socialist rule-of-law state; and with the development of the socialist-oriented market economy in our country today.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây