TTLA: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay

Thứ tư - 28/08/2019 00:11

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Nhàn        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     15/8/1986                                              4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

      Tên đề tài luận án được công nhận tại Quyết định số 429/QĐ-XHNV ngày 16/02/2016 là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Hà Nam hiện nay.

      Tại Hội đồng đánh giá luận án ở Bộ môn, được sự góp ý của Hội đồng tư vấn, tên đề tài được điều chỉnh và đã được công nhận theo Quyết định số 3129/QĐ-XHNV ngày 30/10/2018 với tên đầy đủ là: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

         Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học

9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    1. PGS.TS Ngô Ngọc Thắng         

                                                        2. TS Nguyễn Duy Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận giải, làm sáng tỏ bản chất của hiệu quả là sự tương quan giữa mục đích đề ra và kết quả đạt được, xây dựng và hoàn thiện hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

          - Khảo sát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam, khái quát được các vấn đề đặt ra cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tiếp theo.

          - Dự báo được các xu hướng phát triển của hệ thống chính trị cấp xã, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị cấp xã, về hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là một trong cơ sở để địa phương Hà Nam có thể tham khảo trong quá trình nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

       - Hệ thống chính trị nói chung và hê thống chính trị cấp xã nói riêng.

       - Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

       - Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2017) “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 10 (35),  tr.84 – 91.
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2018) “Một số nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Hà Nam hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 2 (39),  tr.71 -76.
 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (5/2018) “Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở - khái niệm và hệ tiêu chí đánh giá”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt kỳ 1, tr.113 -118.
 4. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (6/2018) “Hoạt động của chính quyền cơ sở ở tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 276, tr.81-88.
 5. Tham gia viết chuyên đề: “Sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 1986 – 2016”, Hội thảo khoa học cấp Học viện Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam “Đoàn kết và sáng tạo – giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 2018): Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”, tháng 2/2018.
 6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (7/2019) “Nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các thành tố của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 7(56).

                                                                               INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Nguyen Thi Thanh Nhan        2. Sex: Female

3. Date of birth: 15/8/1986                         4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 3684/QĐ-XHNV dated 31/12/2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process:

      The thesis title recognized at Decision No. 429/QD-XHNV dated 16/02/2016: Improvement of the operational efficiency of the grassroots political system in Ha Nam Province today.

      At the Thesis Assessment Council in the Department, with the opinion of the Advisory Council, the title of the thesis is adjusted and recognized under Decision No. 3129/QD-XHNV dated 30/10 2018 with full title: Operational efficiency of the commune-level political system in Ha Nam Province today.

7. Official thesis title:

         Operational efficiency of the commune-level political system in Ha Nam Province today.

8. Major: Politics

9. Code: 62 31 02 01

10. Supervisors:    1. Assoc. Prof. Dr. Ngo Ngoc Thang         

                             2. Dr. Nguyen Duy Hanh

11. Summary of the new findings of the thesis

-  Interpretating and clarifying that the nature of efficiency is the correlation between the set purpose and the achieved results, building and improving the criteria system to assess the performance of the commune-level political system.

          - Surveying and assessing the actual status of the operational efficiency of the commune-level political system in Ha Nam Province, generalizing the issues to be addressed to improve the operational efficiency of the commune-level political system in Ha Nam Province in the next time.

          - Predicting the development trends of the commune-level political system, thereby proposing solutions to maximize the potential to improve the operational efficiency of the commune-level political system.

12. Practical applicability, if any

 The research results of the thesis contribute to clarifying the basic and practical theoretical issues on the operational efficiency of the commune-level political system in Ha Nam Province today. At the same time, it can be used as a reference for learning and teaching on the commune-level political system and the operational efficiency of the commune-level political system. The research results of the thesis will also be a basis for Ha Nam’s local authority to refer in the process of improving the operational efficiency of the commune-level political system.

13. Further research direction, if any

       - The political system in general and the commune-level political system in particular.

       - Operational efficiency of the commune-level political system

       - Criteria for evaluating the operational efficiency of the commune-level political system

14. Thesis-related publications

 1. Nguyen Thi Thanh Nhan (2017) "Implementation of grassroots democracy regulations in Ha Nam Province", Journal of Scientific Information on Political Theory, No. 10 (35), p.84 - 91.
 2. Nguyen Thi Thanh Nhan (2018) "Some factors affecting the operational efficiency of the grassroots political system in Ha Nam Province today", Journal of Scientific Information on Political Theory, No. 2 (39), p.71 -76.
 3. Nguyen Thi Thanh Nhan (5/2018) "Operational efficiency of the grassroots political system - concept and evaluation criteria system", Journal of Education and Society, special issue, period 1, p. 113 -118.
 4.  Nguyen Thi Thanh Nhan (6/2018) "Activities of grassroots authorities in Ha Nam Province in the current period", Journal of Theoretical Education, No. 276, p.81-88.
 5. Participation in the topic: "Creativity of the Communist Party of Vietnam in the establishment of the political system in the period of 1986 - 2016", Academy-level scientific conference for 88th anniversary of the establishment of the Communist Party of Vietnam Nam "Solidarity and creativity - the core value of the Communist Party of Vietnam in leading the national renewal process (1986 - 2018): Historical experiences to be applied", February 2018.
 6.  Nguyen Thi Thanh Nhan (7/2019) “Improvement of the effectiveness of the coordination of elements of the commune-level political system in Ha Nam province", Journal of Scientific Information on Political Theory, No. 7 (56 )

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây