TTLA: Truyện của Tô Hoài dưới góc nhìn tự sự học

Thứ hai - 28/09/2020 05:40

1. Họ và tên: Tạ Diễm My                                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/11/1992                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31, tháng 12, năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Truyện của Tô Hoài dưới góc nhìn tự sự học.

8. Chuyên ngành: Lý luận Văn học                                   9. Mã số: 60.22.01.20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án khái lược diễn trình và một số thành tựu nghiên cứu Tự sự học, quá trình vận dụng lí thuyết Tự sự học vào nghiên cứu văn học tại Việt Nam.

- Luận án khái lược và vận dụng lí thuyết tự sự học vào nghiên cứu sáng tác của nhà văn Tô Hoài, có sự kết hợp giữa hướng tiếp cận Tự sự học cấu trúc (trên các bình diện kết cấu, điểm nhìn trần thuật, người kể chuyện, ngôn ngữ, giọng điệu...) với hướng tiếp cận Tự sự học giải cấu trúc (góc nhìn văn hoá), góp phần nhìn nhận, đánh giá toàn diện và khách quan hơn về sự nghiệp và những đóng góp của Tô Hoài đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy văn học ở trường phổ thông  và các trường chuyên nghiệp thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp cận tác phẩm văn học từ góc nhìn tự sự học, tự sự học văn hoá.

- Tiếp cận tác phẩm văn học trong nhà trường từ góc nhìn tự sự học, tự sự học văn hoá.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Tạ Diễm My (2019), “Đề tài Hà Nội trong sáng tác của Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (33), tr. 67-76. 

2. Tạ Diễm My (2019), “Kết cấu truyện ngắn của Tô Hoài dưới góc nhìn Tự sự học Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (34), tr. 31-41. 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: TA DIEM MY                                    2. Sex: Female

3. Date of birth:28/11/1992                                    4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH. Dated: 31/12/2014.

6. Changes in academic proces: No.

7. Officical thesis title: To Hoai's works from the perspective of narratology.

8. Major: Litarary Theoryo                                     9. Classification number: 60.22.01.20

10. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D. Pham Quang Long.

11.Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis summarizes the process and some achievements of Narratology research, the process of applying the theory of Narratology to research literature in Vietnam.

- The thesis summarizes and applies the theory of Narratology to research To Hoai' works, with the combination of two approaches: Structuralist Narratology (the aspects of structure, narrative viewpoints, storyteller, language, tone ...) and Structuralist Narratology (from a cultural perspective), contributing to a more comprehensive and objective assessment and assessment of careers and contributions of To Hoai for modern Vietnamese literature.

12. Practical applicability, if any:

Make references for learning activities, research and teaching literature in high schools or professional schools in the field of Social Sciences and Humanities.

13. Further research directions, if any:

- Accessing literary works from the perspective of narratology, cutural narratology.

- Accessing literary works in the High school from the perspective of  of narratology, cutural narratology.

14. Thesis - related publications:

1. Ta Diem My (2019), "Hanoi topic in To Hoai's compositions through Old Stories of Hanoi", Science Magazine of Hanoi Capital University (33), pp. 67-76.

2. Ta Diem My (2019), “The structure of To Hoai's short stories from the perspective of Narratology", Science Magazine of Hanoi Capital University (34), pp. 31-41.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây