TTLA: Quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam

Thứ bảy - 15/08/2020 04:39

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MINH THU             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/01/1977                                                        4. Nơi sinh: Hà Nam, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                     9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam qua việc làm rõ đặc điểm, vai trò của Hồi giáo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong quan hệ quốc tế; qua phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia Hồi giáo liên quan đến Hồi giáo.

- Luận án làm rõ thực trạng quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở hai khu vực tập trung đông tín đồ Hồi giáo là Đông Nam Á và Trung Đông - Bắc Phi.

- Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá qua phân tích tác động từ quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, chỉ ra những thách thức đối với quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra khuyến nghị chính sách cho Việt Nam liên quan đến quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trên các bình diện đối ngoại tôn giáo và quản lý nhà nước.

- Luận án đóng góp thêm cơ sở lý luận cho việc phân tích quan hệ quốc tế của các chủ thể phi quốc gia là tổ chức tôn giáo, góp phần bổ sung những luận cứ trong hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung, chính sách đối ngoại tôn giáo nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án gợi mở một số giải pháp có tính khả thi cao giúp cho các cơ quan hữu quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đối ngoại tôn giáo cũng như trong quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

- Luận án góp phần hệ thống hóa và cập nhật tư liệu về quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo thế giới và Việt Nam; sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho công tác đào tạo, nghiên cứu quan hệ quốc tế, đặc biệt là đối với những người quan tâm về vấn đề an ninh phi truyền thống, về tôn giáo trong quan hệ quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam và mở rộng nghiên cứu quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

 1. Trần Minh Thu (2014), “Hoạt động đối ngoại của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước”, Tạp chí Công tác tôn giáo (9), tr.18-21.
 2. Dương Ngọc Tấn, Trần Thị Minh Thu (Đồng chủ biên) (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội.
 3. Trần Thị Minh Thu (2018), “Thổ Nhĩ Kỳ - Góc nhìn từ hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo thiểu số thế giới”, Tạp chí Công tác tôn giáo (5), tr.52-54.
 4. Trần Thị Minh Thu (2018), “Hội nhập của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, Tạp chí Công tác tôn giáo (12), tr.10-13.
 5. Trần Thị Minh Thu (2018), “Quy định về chứng nhận Halal của một số quốc gia và việc thành lập trung tâm chứng nhận Halal ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Chính sách hướng đông của các quốc gia châu Phi và Trung Đông và khả năng hợp tác với Việt Nam, Bộ Ngoại giao.
 6. Trần Thị Minh Thu (2018), “Chứng nhận sản phẩm Halal trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường các quốc gia Hồi giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (11), tr. 57-60.
 7. Trần Thị Minh Thu (2019), Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam với chính sách đối ngoại của các quốc gia Hồi giáo khu vực Trung Đông - Bắc Phi”, Tạp chí Công tác tôn giáo (10), tr9-13.

                                                                                INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: TRAN THI MINH THU                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 27/01/1977                                               4. Place of birth: Ha Nam, Vietnam

5. Admission decision number:     No.3684/2015/QD-XHNV-SDH, dated 31/12/2015 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: International Relations of Vietnam Muslim Community

8. Major:                    International Relation                         9. Code:                     62 31 02 06

10. Supervisor:         Prof. Dr. Do Quang Hung

11. Summary of the new findings of the thesis::

- The Thesis provides the theoretical and practical basis of international relations of Vietnam Muslim community through clarifying the characteristics and role of Islam in all fields of social life, especially in the international relationship; analyzing the Islam-related foreign policies of Vietnam and Islamic countries.

- The Thesis clarifies the current status of international relations of Vietnam Muslim community in the 2 areas densely inhabited by Muslims including Southeast Asia and the Middle East – North Africa.

- From the research results, the Thesis has made comments on comments and judgments by analyzing the impact of the international relations of Vietnam Muslim community on the political and social fields, pointing out the challenges to international relations of Vietnam Muslim community. On that basis, the Thesis provides the policy recommendations related to the international relations of Vietnam Muslim community on the aspects of religious relations and State management.

- The Thesis provides additional theoretical basis for the analysis of international relations of the religious non-state actors, contributing to supplementing more arguments in Vietnam's foreign policy making in general, religious foreign policy in particular.

12. Practical applicability:

- The Thesis suggests some highly feasible solutions to help the relevant agencies improve the effectiveness and efficiency in the international relations of religious organizations as well as in the state management of religion in Vietnam in the current context of international integration.

- The Thesis contributes to systematizing and updating the documents on international relations of the Muslim community in the world and in Vietnam; and will be a reference source for training and research on international relations, especially for those who are concerned about non-traditional security, and religion in international relations.

13. Further research directions:

            Continue to study international relations of the Vietnam Muslim community and expand research on international relations of religious organizations in Vietnam.

14. Thesis related publications:

 1. Tran Thi Minh Thu (2014), “International relations of Vietnam Muslim Community - Issues in state management”, Religious Affairs Magazine (9), pp. 18-21.
 2. Duong Ngoc Tan, Tran Thi Minh Thu (Co-editor) (2015), Islamic Studies and Islam in Vietnam, Religion Publishing House, Hanoi.
 3. Tran Thi Minh Thu (2018), “Turkey – Perspective from the “World Muslim Minorities Summit”, Religious Affairs Magazine (5), pp. 52-54.
 4. Tran Thi Minh Thu (2018), “Integration of Vietnam Muslim Community in Southeast Asia”, Religious Affairs Magazine (12), pp.10-13.
 5. Tran Thi Minh Thu (2018), “Regulations on Halal certification of some countries and the establishment of Halal certification center in Vietnam”, Proceedings of the International Conference on:  Look East policy of African and Middle Eastern countries and possibility of cooperation with Vietnam, Ministry of Foreign Affairs.
 6. Tran Thi Minh Thu (2018), “Certification of Halal products in the export of Vietnamese goods to Islamic countries”, Journal of ournal of Africa and Middle East Studies (11), pp. 57-60.
 7. Tran Thi Minh Thu (2019), “Vietnam Muslim Community with foreign policy of the Islamic countries in the Middle East - North African”, Religious Affairs Magazine (10), pp. 9-13.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây